Romualdas Petronis: "Pergalių dar reikės palaukti"

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
"Šiau­lių" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­dos tre­ne­ris Ro­mual­das Pet­ro­nis sa­ko, kad kol kas ko­man­dai trūks­ta žai­dė­jų.
"Šiau­lių" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da Bal­ti­jos čem­pio­na­te sek­ma­die­nį pir­mo­sios per­ga­lės į sa­vo są­skai­tą neį­si­ra­šė. Nors at­kak­liai ko­vė­si tris kė­li­nius, ta­čiau na­mų are­no­je bu­vo pri­vers­tos pri­pa­žin­ti Kau­no "Ais­čių-LSMU" pra­na­šu­mą 70:84 (15:21, 20:16, 22:26, 13:21).

Po rung­ty­nių šiau­lie­čių vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ro­mual­das Pet­ro­nis at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad jo ko­man­da dar nė­ra pil­nos su­dė­ties, bet džiau­gė­si, jog su­ge­bė­jo rung­ty­nė­se pa­jė­gioms var­žo­vėms mes­ti iš­šū­kį.

"Ne­mėgs­tu skųs­tis, bet čia ir tvar­ka­raš­čio ypa­tu­mai. Per dvi die­nas žais­ti ir su "Ki­birkš­ti­mi", ir su "Ais­tė­mis" – Lie­tu­vos čem­pio­na­to ge­riau­sio­mis ko­man­do­mis – mums dar tik­rai yra per sun­ku, – sa­kė tre­ne­ris. – Prob­le­mos nie­kur ne­din­go. Suo­le­lis taip pat trum­pas, kol kas. Ti­ki­mės, lau­kiam pa­pil­dy­mo. Ne­ga­na to, dar po rung­ty­nių Vil­niu­je su­si­rgo Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė. Mū­sų si­tua­ci­jo­je kiek­vie­na mer­gi­na, kiek­vie­na žai­dė­ja svar­bi. Ma­nau, išė­jo ga­na ne­blo­gai. Tiek Vil­niu­je, tiek na­muo­se bu­vo ge­ra ko­va, bet, aiš­ku, per­ga­lių dar rei­kės pa­lauk­ti."

Ar­tė­jan­čio­se rung­ty­nė­se tu­rė­tų pri­si­jung­ti ir nau­jo­kės.

"Ur­tė Sla­vic­kai­tė po sa­vai­tės iš­vy­ko­je į Es­ti­ją jau tu­rė­tų bū­ti, o aukš­taū­gės lau­kia­me gruo­džio pir­mo­je pu­sė­je. Mes kvie­čia­me į per­žiū­rą ame­ri­kie­tę iš ga­na ne­blo­go uni­ver­si­te­to", – sa­kė tre­ne­ris.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.