Plaukikų laimėjimai

PC "Del­fi­nas" nuo­tr.
Lie­tu­vos jau­nu­čių plau­ki­mo pa­va­sa­rio pir­me­ny­bė­se Klai­pė­do­je Nei­las Vai­čiu­lis (de­ši­nė­je) iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.

Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" plau­ki­kai sa­vait­ga­lį da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me plau­ki­mo sprin­to fes­ti­va­ly­je "Anykš­čiai-2019". Ge­riau­siai se­kė­si tre­ne­rio Kęs­tu­čio Jan­ke­vi­čiaus auk­lė­ti­nei Gied­rei Skro­de­ny­tei. Plau­ki­kė var­žė­si 15 me­tų ir jau­nes­nių mer­gai­čių gru­pė­je 100 m pe­te­liš­ke rung­ty­je, ku­rią įvei­kė per 1 mi­nu­tę 6,58 se­kun­dės ir pel­nė tre­čią­ją vie­tą tarp 15 da­ly­vių.

Lie­tu­vos jau­nu­čių plau­ki­mo pa­va­sa­rio pir­me­ny­bė­se Klai­pė­do­je ge­rai se­kė­si tre­ne­rio Egi­di­jaus Šiaut­ku­lio auk­lė­ti­niui Nei­lui Vai­čiu­liui. 2005–2007 me­tais gimusių ber­niu­kų gru­pė­je 200 m krū­ti­ne rung­ty­je Nei­las at­plau­kė per 2 mi­nu­tes 41,15 se­kun­dės ir pel­nė tre­čią­ją vie­tą tarp 26 da­ly­vių.

Susijusios naujienos