Šiaulių plaukikai – tarp geriausiųjų

"Del­fi­no" nuo­tr.
Kau­ne vy­ku­sio­se Lie­tu­vos vai­kų plau­ki­mo va­sa­ros pir­me­ny­bė­se Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los "Del­fi­nas" plau­ki­kai iš­ko­vo­jo ant­rą­ją ko­man­di­nę vie­tą, net še­ši plau­ki­kai pa­te­ko į ge­riau­sių­jų plau­ki­kų mer­gai­čių ir ber­niu­kų de­šim­tu­kus.

Kau­ne vy­ku­sio­se Lie­tu­vos vai­kų plau­ki­mo va­sa­ros pir­me­ny­bė­se Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los "Del­fi­nas" pir­mo­ji ko­man­da, su­rin­ku­si 569 taš­kus, užė­mė ant­rą­ją vie­tą tarp 27 ko­man­dų. Net še­ši plau­ki­kai pa­te­ko į ge­riau­sių­jų plau­ki­kų są­ra­šą.

9–11 me­tų am­žiaus mer­gai­čių gru­pė­je Ug­nė Šiaut­ku­ly­tė (tre­ne­ris Egi­di­jus Šiaut­ku­lis) iš­ko­vo­jo dvi tre­čią­sias vie­tas: plauk­da­ma 100 m lais­vu sti­liu­mi (1 min. 12,87 sek.; 83 da­ly­vės) ir to­kį pat at­stu­mą krū­ti­ne (1 min. 26,53 sek.; 49 da­ly­vės).

Guo­da Tru­čins­kai­tė (tre­ne­rė Do­vi­lė Po­cie­nė) džiau­gė­si net ke­tu­riais ap­do­va­no­ji­mais. Ant­rą­sias vie­tas Guo­da iš­ko­vo­jo plauk­da­ma 100 m pe­te­liš­ke (1 min. 23,3 sek.; 27 dal.), 50 m lais­vu sti­liu­mi (31,52 sek.; 88 dal.) ir 200 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu (2 min. 50,7 sek.; 27 dal.). Tre­čią­ją vie­tą plau­ki­kė pel­nė plauk­da­ma 100 m komp­lek­su (1 min. 20,92 sek.; 51 dal.).

Emi­li­ja Po­ciū­tė (tren. D. Po­cie­nė) ta­po nu­ga­lė­to­ja, plauk­da­ma 200 m lais­vu sti­liu­mi (2 min. 31,5 sek.; 32 dal.). Tuo pa­čiu sti­liu­mi plauk­da­ma 100 m iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą (1 min. 9,44 sek.; 83 dal.). To­kį pat at­stu­mą nu­ga­ra Emi­li­ja at­plau­kė tre­čia (1 min. 21,45 sek.; 57 dal.).

Es­ta­fe­tė­je 4x50 m lais­vu sti­liu­mi šiau­lie­tės E. Po­ciū­tė, U. Šiaut­ku­ly­tė, Mig­lė Gri­ga­liū­nai­tė (tren. D. Po­cie­nė) ir G. Tru­čins­kai­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą tarp 20 ko­man­dų (2 min. 8,13 sek.). Es­ta­fe­tė­je 4x50 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu šiau­lie­tės bu­vo ant­ros tarp 19 ko­man­dų (2 min. 27,24 sek.).

10–12 me­tų am­žiaus ber­niu­kų gru­pė­je pui­kiai rung­ty­nia­vo tre­ne­rės Emos Vie­la­vi­čiū­tės auk­lė­ti­niai. Jo­vy­das Poš­kus iš­ko­vo­jo du bron­zos ap­do­va­no­ji­mus: plauk­da­mas 100 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu (1 min. 15,44 sek.; 55 dal.) ir to­kiu pat sti­liu­mi 200 m (2 min. 44,32 sek.; 28 dal.).

Ro­kas Plei­kys 100 m nu­ga­ra rung­ty­je bu­vo ant­ras tarp 51 da­ly­vio (1 min. 16,35 sek.), o 200 m lais­vu sti­liu­mi at­plau­kė tre­čias (2 min. 31,13 sek.; 44 dal.).

Ar­tas Api­nys pa­si­puo­šė vi­sų tri­jų spal­vų me­da­liais. 200 m lais­vu sti­liu­mi at­plau­kė pir­mas (2 min. 23,69 sek.; 44 dal.), 100 m tuo pa­čiu sti­liu­mi – ant­ras (1 min. 3,07 sek.; 101 dal.), o to­kį pat nuo­to­lį nu­ga­ra – tre­čias (1 min. 17,69 sek.; 51 dal.).

Ar­vy­das Je­go­ro­vas pel­nė du ap­do­va­no­ji­mus: 50 m lais­vu sti­liu­mi rung­ty­je – bron­zą (28,77 sek.; 89 dal.), o 100 m pe­te­liš­ke – si­dab­rą (1 min. 13,78 sek.; 36 dal.).

Es­ta­fe­tė­je 4x50 m lais­vu sti­liu­mi A. Api­nys, R. Plei­kys, J. Poš­kus ir A. Je­go­ro­vas iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą tarp 19 ko­man­dų (2 min. 0,01 sek.). Šiau­lie­čiai (vie­toj J. Poš­kaus plau­kė Vi­lius Na­vic­kas) bu­vo pir­mi ir es­ta­fe­tė­je 4x50 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu (2 min. 16,57 sek.; 17 kom.).

Su­sus­ma­vus vi­sus re­zul­ta­tus, dau­giau­siai taš­kų (584) su­rin­ko kau­nie­čių plau­ki­kų ko­man­da, šiau­lie­čiai – ant­ri (569 tšk.), o Pa­ne­vė­žio "Že­my­nos" ko­man­da – tre­čia (329 tšk.).

Į ge­riau­sių plau­ki­kų ber­niu­kų de­šim­tu­ką iš šiau­lie­čių pa­te­ko A. Api­nys (3 vie­ta), A. Je­go­ro­vas (4 vie­ta) ir J. Poš­kus (10 vie­ta). Mer­gai­čių de­šim­tu­ke iš šiau­lie­čių – E. Po­ciū­tė (2 vie­ta), G. Tru­čins­kai­tė (3 vie­ta) ir U. Šiaut­ku­ly­tė (7 vie­ta).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos