Pergalė Vilniuje iškovota po netikėtai sunkios kovos

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
Ne­leng­vo­je ko­vo­je iš­vy­ko­je "Šiau­lių" krep­ši­nin­kės įvei­kė Vil­niaus "Kibirkšties_VKM" ko­man­dą.
Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­ne per­ga­lę pa­sie­kė "Šiau­lių" krep­ši­nin­kės (2 per., 6 pra­l.). Ro­mual­do Pet­ro­nio auk­lė­ti­nės sve­čiuo­se po at­kak­lios ko­vos tik ma­čo pa­bai­go­je 67:58 (14:14, 19:16, 18:14, 16:14) įvei­kė Vil­niaus "Ki­birkš­tį-VKM" (0 per­g., 7 pra­l.).

"Šiau­liai" pui­kiai pra­dė­jo ma­čą ir su­žai­dus pu­sę kė­li­nio jau tu­rė­jo dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą (12:2). Vis­gi po pir­mo­jo ket­vir­čio re­zul­ta­tas bu­vo ly­gus 14:14.

Ant­rą­jį kė­li­nį "Ki­birkš­tis-VKM" pra­dė­jo at­kar­pa 6:0, su­žai­dus 17 mi­nu­čių pir­ma­vo 29:25, bet pa­sku­ti­nė­mis pir­mo­sios ma­čo pu­sės mi­nu­tė­mis šiau­lie­tės su­ren­gė at­kar­pą 8:1 ir pir­ma­vo 33:30.

28-ąją ma­čo mi­nu­tę "Šiau­liai" bu­vo prie­ky­je 44:34, bet vil­nie­tės vėl grį­žo į ma­čą ir li­kus 3 mi­nu­tėms ir 42 se­kun­dėms iš­si­ver­žė į prie­kį 57:56.

Li­ku­sią rung­ty­nių da­lį vieš­nios lai­mė­jo 11:1 ir šven­tė per­ga­lę.

Šiau­lie­tės pe­rė­mė 12 ka­muo­lių, kai šei­mi­nin­kės – tik ke­tu­ris. Vieš­nios taip pat blo­ka­vo 7 me­ti­mus, o vie­na Gin­ta­rė Pau­laus­kai­tė su­stab­dė še­šias ata­kas. Vil­nie­tės blo­ka­vo 1 me­ti­mą.

"Šiau­liams" Lau­ri­ta Jur­čiū­tė pel­nė 24 taš­kus, Ur­tė Sla­vic­kai­tė – 16, Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė – 10, Ka­mi­lė Be­re­ny­tė – 6.

"Ki­birkš­ties-VKM" ko­man­dai Do­mi­ny­ka Ger­ky­tė ir Aud­ro­nė Zda­ne­vi­čiū­tė (7 atk. kam., 5 rez. per­d.) pel­nė po 19 taš­kų, Emi­li­ja Gri­ga­liū­nai­tė – 10 (7 atk. kam.).

"Per­ga­lė bu­vo iš­varg­ta, – po rung­ty­nių sa­kė "Šiau­lių" tre­ne­ris R. Pet­ro­nis. – Vil­niaus ko­man­da – jau­na, ta­len­tin­ga, au­gan­ti. Tu­ri­me išei­ti nu­si­tei­ku­sios, su­si­kau­pu­sios, mo­bi­lios nuo pat pir­mų mi­nu­čių. Bet daug kas ne­pa­vy­ko, ne­ma­žai klai­dų ir neišp­ro­vo­kuo­tų, to­kių kaip pen­ki žings­niai. Per il­gą­ją per­trau­ką te­ko kaž­kiek įsiū­buo­ti, iš­ju­din­ti. Aiš­ku, taš­kas yra, bet ši­tų rung­ty­nių mes sau į ak­ty­vą įsi­neš­ti ne­ga­li­me."

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.