Penkios prizinės vietos

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Jo­niš­kie­čiai tarp­tau­ti­nio tur­ny­ro pri­zi­nin­kai: (iš kai­rės) Mar­ty­nas Mui­žys, Ar­nas Auk­se­lis, Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius, Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius, Ar­nas Pui­pa.
Va­sa­rio 15 die­ną Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai Pa­ne­vė­žy­je su­reng­ta­me R. Sar­gū­no spor­to gim­na­zi­jos tau­rės tarp­tau­ti­nia­me grai­kų – ro­mė­nų im­ty­nių tur­ny­re pel­nė pen­kis me­da­lius.

Tarp jau­nu­čių ge­riau­siai ėmė­si Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 73 ki­log­ra­mų). Jis leng­vai įvei­kė vi­sus var­žo­vus ir iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą. Tarp vai­kų nu­ga­lė­to­ju ta­po Ar­nas Pui­pa (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 47 ki­log­ra­mų), įti­ki­na­mai nu­ga­lė­jęs var­žo­vus, nors svo­riu ir ge­ro­kai leng­ves­nis bu­vo už prie­ši­nin­kus. Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 38 ki­log­ra­mų) iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.Tarp jau­ni­mo run­gę­si Mar­ty­nas Mui­žys (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 60 ki­log­ra­mų) ir Ar­nas Auk­se­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 82 ki­log­ra­mų) užė­mė ant­ras vie­tas. Vi­sus jo­niš­kie­čius tre­ni­ruo­ja Ry­tis Ker­šys.

Tur­ny­re var­žė­si dau­giau kaip šim­tas im­ty­ni­nin­kų iš Pa­ne­vė­žio, Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių, Ma­ri­jam­po­lės, Jo­niš­kio, Anykš­čių, Ku­piš­kio, Gargž­dų, Kur­šė­nų, Gruz­džių ir Nor­ve­gi­jos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos