Penki laimėjimai papildė medalių kolekciją

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Jo­niš­kio jau­nie­ji spor­ti­nin­kai su me­da­liais: (iš kai­rės) Ai­ri­das Gul­bi­nas, Ig­nas Ža­ba­raus­kas, Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius, Teo­do­ras Vin­ciū­nas, Pi­jus Au­gus­taus­kas.
Ko­vo 7 die­ną Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai Kur­šė­nuo­se su­reng­to­se Lie­tu­vos graikų–romėnų im­ty­nių vai­kų (gi­mu­sių 2009–2012 me­tais) tau­rės ant­ro tu­ro var­žy­bo­se me­da­lių ko­lek­ci­ją pa­pil­dė tri­mis auk­so ir dviem si­dab­ro lai­mė­ji­mais.

Pir­mas vie­tas iš­ko­vo­jo Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 35 ki­log­ra­mų), Teo­do­ras Vin­ciū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 41 ki­log­ra­mo) ir Ig­nas Ža­ba­raus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 44 ki­log­ra­mų). Ant­ras vie­tas pel­nė Ai­ri­das Gul­bi­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 35 ki­log­ra­mų) ir Pi­jus Au­gus­taus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 38 ki­log­ra­mų). Po ant­ro tu­ro ko­vų Jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai, ku­riuos tre­ni­ruo­ja Ry­tis Ker­šys, tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je tarp dvy­li­kos ko­man­dų uži­ma tre­čią vie­tą. Pir­mo­je vie­to­je ri­kiuo­ja­si Šiau­lių ra­jo­no im­ty­ni­nin­kai, o ant­ri pa­ne­vė­žie­čiai.

Var­žy­bo­se ko­vo­jo dau­giau kaip šim­tas de­šimt im­ty­ni­nin­kų iš Šiau­lių, Vil­niaus, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Jo­niš­kio, Tau­ra­gės, Vi­sa­gi­no ir Vil­niaus ra­jo­no.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos