Į "Šiaulių" moterų komandą sugrįžta E. Matiukaitė

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
19-me­tė vi­du­rio puo­lė­ja En­ri­ka Ma­tiu­kai­tė grįž­ta žais­ti į "Šiau­lius".
En­ri­ka Ma­tiu­kai­tė vėl vil­kės gel­to­nuo­sius "Šiau­lių" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­dos marš­ki­nė­lius. Praė­ju­sių me­tų va­sa­rą iš­vy­ku­si į Vil­niaus "Ki­birkš­ties" ko­man­dą, 19-me­tė vi­du­rio puo­lė­ja grį­žo į gim­tą­jį mies­tą ir ja­me rung­ty­niaus iki se­zo­no pa­bai­gos.

191 cm ūgio E. Ma­tiu­kai­tė šį se­zo­ną Lie­tu­vos čem­pio­na­te vi­du­ti­niš­kai aikš­tė­je pra­leis­da­vo po 11 mi­nu­čių ir rink­da­vo po 3 taš­kus bei at­ko­vo­da­vo po 3 ka­muo­lius. Tuo tar­pu Bal­ti­jos ly­go­je per 9 mi­nu­tes ji įmes­da­vo po 3 taš­kus ir at­ko­vo­da­vo po 2 ka­muo­lius.

Krep­ši­nin­kė sos­ti­nės ko­man­dos gre­to­se epi­zo­diš­kai pa­si­ro­dė ir Eu­ro­pos mo­te­rų krep­ši­nio ly­go­je – 4 rung­ty­nė­se, pel­ny­da­vo po taš­ką ir at­ko­vo­da­vo po 2 ka­muo­lius.

Praė­ju­sį se­zo­ną "Šiau­liuo­se" ša­lies čem­pio­na­te vi­du­rio puo­lė­ja vi­du­ti­niš­kai rink­da­vo po 9,3 taš­ko ir at­ko­vo­da­vo po 7 ka­muo­lius per ko­ne 26 mi­nu­tes, o Bal­ti­jos čem­pio­na­te per 25 mi­nu­tes vi­du­ti­niš­kai įmes­da­vo po 7,8 taš­ko ir su­grieb­da­vo po 6,7 ka­muo­lio.

E. Ma­tiu­kai­tė gy­nė Lie­tu­vos spal­vas vi­sų am­žių ša­lies jau­ni­mo rink­ti­nė­se. U18 jau­nių mer­gi­nų Eu­ro­pos čem­pio­na­to B di­vi­zio­ne 2018 m. pa­dė­jo rink­ti­nei užim­ti pir­mą vie­tą ir iš­ko­vo­ti ke­lia­la­pį į stip­riau­sių­jų Se­no­jo že­my­no čem­pio­na­tą.

"Džiau­gia­mės, kad ko­man­do­je vėl žais jau­na ir per­spek­ty­vi šiau­lie­tė. Su­sig­rą­žin­da­mi En­ri­ką, su­stip­ri­no­me pro­ble­miš­kiau­sią vie­tą su­dė­ty­je – vi­du­rio puo­lė­jos po­zi­ci­ją. Vil­niu­je ji ne­su­lauk­da­vo sa­vo šan­so, tuo tar­pu mū­sų jau­no­je ko­man­do­je jai bus pui­kios są­ly­gos at­si­skleis­ti ir to­bu­lė­ti. Pa­žįs­ta­me En­ri­ką, ži­no­me, ko iš jos ti­kė­tis, to­dėl krep­ši­nin­kei ne­tu­rė­tų bū­ti sun­ku spar­čiai įsi­lie­ti į ko­man­dą ir ją su­stip­rin­ti", – tei­gė klu­bo di­rek­to­rius Min­dau­gas Stan­ke­vi­čius.

E. Ma­tiu­kai­tės de­biu­tas "Šiau­liuo­se" šį se­zo­ną tu­rė­tų įvyk­ti va­sa­rio 2 d. rung­ty­nė­se na­muo­se su Ry­gos "Stra­di­na Uni­ver­si­ta­te" ko­man­da.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.