"Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" ne­pa­li­ko vil­čių kau­nie­tėms

Vi­liaus DAMB­RAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ko­man­da (gel­to­na ap­ran­ga) na­muo­se 6:0 (3:0) pra­no­ko "Kau­no Žal­gi­rio" vie­nuo­li­kę.

Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" futbolo ko­man­da įsi­ra­šė ant­rą­jį lai­mė­ji­mą A ly­gos pir­me­ny­bė­se.

Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nės Šiau­liuo­se, Gy­ta­rių dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­ne, 6:0 (3:0) pra­no­ko "Kau­no Žal­gi­rio" vie­nuo­li­kę.

Isa­do­ra Frei­tas pel­nė tris įvar­čius, Ri­man­tė Jo­nu­šai­tė, Ke­len Ben­der ir An­na Pi­li­pen­ko (iš 11 met­rų bau­di­nio) pel­nė po vie­ną įvar­tį.

Šia­me su­si­ti­ki­me ga­lė­jo kris­ti ir dar dau­giau įvar­čių. Ko ge­ro, ge­riau­sią pro­gą pa­si­žy­mė­ti tu­rė­jo Do­vi­lė Gai­le­vi­čiū­tė. Ji pir­ma­ja­me kė­li­ny­je ne­rea­li­za­vo 11 met­rų bau­di­nio.