"Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" gre­tas su­stip­ri­no pa­sau­lio čem­pio­na­te žai­sian­čios fut­bo­li­nin­kės

fkgint­ra.lt nuo­tr.
Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" mo­te­rų fut­bo­lo eki­pai pa­vy­ko į sa­vo gre­tas pri­si­vi­lio­ti dvi Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nės rink­ti­nės na­res – 25 me­tų Jer­mai­ne Seo­po­sen­we (de­ši­nė­je) bei 30-me­tę Not­han­do Vi­la­ka­zi.

Pran­cū­zi­jo­je bir­že­lio mė­ne­sį pra­si­dė­sian­čia­me 2019 me­tų pa­sau­lio mo­te­rų fut­bo­lo čem­pio­na­te žais ne tik ke­lios bu­vu­sios Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" žai­dė­jos, bet ir ko­man­dai at­sto­vau­sian­čios šia­me se­zo­ne.

Šis fak­tas paaiš­kė­jo po to, kai Lie­tu­vos čem­pio­nių eki­pai pa­vy­ko į sa­vo gre­tas pri­si­vi­lio­ti dvi Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos na­cio­na­li­nės rink­ti­nės na­res – 25 me­tų Jer­mai­ne Seo­po­sen­we bei 30-me­tę Not­han­do Vi­la­ka­zi.

"Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" po il­gai tru­ku­sių de­ry­bų su­kir­to ran­ko­mis su šio­mis žai­dė­jo­mis, ku­rios orien­tuo­tos tap­ti rim­tu su­dė­ties pa­stip­ri­ni­mu ruo­šian­tis UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rui. Po šio pa­pil­dy­mo ko­man­dos komp­lek­ta­ci­ja yra baig­ta.

Prie rep­re­zen­ta­ci­nės Šiau­lių mies­to eki­pos pri­si­jun­gu­sios ang­lų kal­ba pui­kiai ko­mu­ni­kuo­jan­čios fut­bo­li­nin­kės tei­gė ne­kant­riai lau­kian­čios su­si­pa­žin­ti su ko­man­dos drau­gė­mis bei pri­pa­ži­no, kad su­tik­ti su "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" pa­siū­ly­mu pa­ska­ti­no ir Leand­ros Wi­lo­mos Sme­dos re­ko­men­da­ci­jos, ku­ri per­nai gy­nė Lie­tu­vos čem­pio­nių gar­bę.

Ji po sėk­min­go se­zo­no Šiau­liuo­se tu­rė­jo ga­li­my­bę lik­ti ko­man­do­je dar vie­ne­riems me­tams, bet pa­si­rin­ko pel­nin­ges­nį Šve­di­jos klu­bo pa­siū­ly­mą.