"Gintra-Universitetas" UEFA Čempionių lygos atranką rengs ne Šiauliuose

fkgint­ra.lt nuo­tr.
"Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" fut­bo­li­nin­kės praė­ju­sią va­sa­rą Aly­tu­je su­lau­kė ne­ma­žo žiū­ro­vų pa­lai­ky­mo.
Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" klu­bą pa­sie­kė ge­ra ži­nia iš UE­FA būs­ti­nės – ant­rus me­tus iš ei­lės ga­vo tei­sę Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ti UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rą, ku­ris vyks rugp­jū­čio 7–13 die­no­mis. Tie­sa, Šiau­lių klu­bas, kaip ir per­nai kva­li­fi­ka­ci­nį tur­ny­rą bus pri­vers­tas reng­ti Aly­tu­je ir Ma­ri­jam­po­lė­je, bet ne Šiau­liuo­se

Nė­ra vieš­bu­čio, ga­lin­čio priim­ti 120 žmo­nių

Tam, kad at­ran­kos tur­ny­ras vyk­tų Šiau­liuo­se su­truk­dė vie­nin­te­lis, bet es­mi­nis UE­FA punk­tas – vieš­bu­čių inf­rast­ruk­tū­ra.

Var­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mo reg­la­men­te yra nu­ro­dy­tas griež­tas rei­ka­la­vi­mas, kad vi­sos ke­tu­rios ko­man­dos tu­ri tu­rė­ti ly­gia­ver­tes gy­ve­ni­mo są­ly­gas, to­dėl pri­va­lo bū­ti ap­gy­ven­din­tos ta­me pa­čia­me vieš­bu­ty­je. Ka­dan­gi Šiau­liuo­se bent 4 žvaigž­du­čių rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čio vieš­bu­čio, ga­lin­čio to­mis die­no­mis ap­gy­ven­din­ti apie 120 žmo­nių, taip ir neat­si­ra­do, at­ran­kos tur­ny­ras bus ke­lia­mas į ki­tus mies­tus.

Toks UE­FA at­sa­ky­mas ne­nus­te­bi­no "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" va­do­vų, nes ir per­nai Šiau­lių klu­bui pirš­tu bu­vo be­sta į tą pa­tį punk­tą.

"La­bai gai­la, kad ir vėl ne­ga­li­me to da­ry­ti sa­vo mies­te dėl ko­man­dų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­na­me vieš­bu­ty­je. UE­FA var­žy­bos yra griež­tai reg­la­men­tuo­tos. Nea­ti­tin­ki nors vie­nos es­mi­nės są­ly­gos – neor­ga­ni­zuo­ji var­žy­bų. Šiau­liuo­se tu­ri­me tin­ka­mą sta­dio­no inf­rast­ruk­tū­rą, tre­ni­ruo­čių aikš­tes, ati­tin­ka­me at­stu­mų rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau vieš­bu­čiai iš­lie­ka opi pro­ble­ma, dėl ku­rios nu­ken­čia tarp­tau­ti­nio ly­gio var­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mas mū­sų mies­te", – ap­gai­les­ta­vo klu­bo pre­zi­den­tas Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius.

Ge­rai įver­tin­tas praei­tų me­tų tur­ny­ras

Vis­gi klu­bo va­do­vas pa­si­džiau­gė, kad "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" pa­tei­si­no UE­FA lū­kes­čius ir ga­vo aukš­čiau­sius įver­ti­ni­mus už praė­ju­sių me­tų at­ran­kos tur­ny­ro or­ga­ni­za­vi­mą Aly­tu­je. Tai lė­mė, kad Šiau­lių klu­bui bu­vo or­ga­ni­zuo­ti var­žy­bas ant­rus me­tus iš ei­lės.

"Var­žy­bų ve­di­mas, sta­dio­nai, ap­gy­ven­di­ni­mas bu­vo įver­tin­ti aukš­čiau­siais ba­lais. Aly­tus tu­ri iš­vys­ty­tą sta­dio­no inf­rast­ruk­tū­rą, Kau­nas ga­li pa­siū­ly­ti pui­kius vieš­bu­čius, o at­stu­mas tarp šių mies­tų yra leis­ti­nų nor­mų ri­bo­se. Per­nai va­sa­rą įsi­ti­ki­no­me, kad aly­tiš­kiai ir ki­ti Pie­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jai my­li fut­bo­lą, gau­siai mus pa­lai­kė, to­dėl ne ma­žes­nio fut­bo­lo aist­ruo­lių ak­ty­vu­mo lauk­si­me ir šį rugp­jū­tį", – sa­kė G. Ra­da­vi­čius.

Di­džio­ji dau­gu­ma at­ran­kos tur­ny­ro su­si­ti­ki­mų bus žai­džia­mi Aly­tu­je. Sa­vo ma­čus ten žais ir "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas". Ma­ri­jam­po­lė­je vyks tik pa­sku­ti­nės at­ran­kos tur­ny­ro die­nos rung­ty­nės, ka­dan­gi va­do­vau­jan­tis reg­la­men­tu pa­sku­ti­nę die­ną vi­sos rung­ty­nės pri­va­lo bū­ti žai­džia­mos vie­nu lai­ku.

At­ran­kos tur­ny­rą iš vi­so pa­gei­da­vo reng­ti 19 klu­bų, bet to­kia tei­sė bu­vo su­teik­ta tik de­šim­čiai. At­ran­kos tur­ny­rai taip pat vyks Olan­di­jo­je ("FC Twen­te"), Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je ("SFK 2000 Sa­ra­je­vo"), Uk­rai­no­je ("WFC Khar­kiv"), Slo­vė­ni­jo­je ("WFC Po­mur­je Bel­tin­ci"), Bel­gi­jo­je ("RSC An­der­lecht"), Slo­va­ki­jo­je ("ŠK Slo­van Bra­tis­la­va"), Juod­kal­ni­jo­je ("FK Brez­ni­ca") bei kai­my­ni­nė­se Es­ti­jos ("FC Flo­ra") ir Lat­vi­jos ("Ry­gos fut­bo­lo mo­kyk­la") ša­ly­se.

Ti­ki­si pa­tek­ti tarp stip­riau­sių

Vi­sos at­ran­ko­je da­ly­vau­jan­čios ko­man­dos bus su­skirs­ty­tos į 10 at­ran­kos gru­pių po ke­tu­rias ko­man­das, o į pa­grin­di­nį UE­FA Čem­pio­nių ly­gos tur­ny­rą pa­teks tik po vie­ną ge­riau­sią gru­pės eki­pą. Skir­tin­gai nei per­nai į ki­tą eta­pą ne­žengs nė vie­na ge­riau­sią re­zul­ta­tą už­fik­sa­vu­si ant­rą­ją vie­tą gru­pė­je užė­mu­si ko­man­da. Praė­ju­sį se­zo­ną to­kių bu­vo dvi – Aku­rei­rio "Thor" (Is­lan­di­ja) ir vie­no­je gru­pė­je su "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tu" ko­vo­ju­si Es­po "Hon­ka" (Suo­mi­ja).

Ti­ki­ma­si, kad ir šiais me­tais pa­jė­gią su­dė­tį su­bū­ru­si ir pa­jė­giau­sia­me bur­tų krep­še­ly­je esan­ti "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" per­žengs at­ran­kos tur­ny­rą bei ga­lės žy­gį Eu­ro­po­je tęs­ti sa­vo sir­ga­lių aki­vaiz­do­je Šiau­liuo­se.

At­ran­kos gru­pę su­da­rys ke­tu­rios ko­man­dos, ku­rių vie­na jau aiš­ki – Šiau­lių "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas", tuo tar­pu li­ku­sios trys paaiš­kės po bur­tų trau­ki­mo ce­re­mo­ni­jos bir­že­lio 21-ąją UE­FA būs­ti­nė­je Nio­ne.