Skaitomiausia bibliotekose – istorijos apie Kakę Makę

Rolando PARAFINAVIČIAUS nuotr.
Šiaulietė rašytoja Lina Žu­tau­tė – populiariausia vaikų knygos apie Kakę Makę autorė.
Kaip ir kiek­vie­ną va­sa­rą, rem­da­ma­si Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kia­ma kom­pen­sa­ci­nio at­ly­gi­ni­mo pa­skirs­ty­mo už kny­gų pa­nau­dą bib­lio­te­ko­se ata­skai­ta, Aso­cia­ci­ja LAT­GA su­da­rė po­pu­lia­riau­sių bib­lio­te­ko­se au­to­rių ir kny­gų de­šim­tu­kus. Paaiš­kė­jo, kad tarp Lie­tu­vos gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros au­to­rių bib­lio­te­ko­se 2018 m. ne­pra­len­kia­ma bu­vo ro­ma­nų kū­rė­ja Ire­na Bui­vy­dai­tė, vai­kų ir jau­ni­mo li­te­ra­tū­ros ka­te­go­ri­jo­je į pir­mą­ją vie­tą pa­ga­liau iš­ko­pė šiau­lie­tė Li­na Žu­tau­tė, po­pu­lia­rio­sios kny­gų se­ri­jos apie Ka­kę Ma­kę au­to­rė.
Pa­gal su­tar­tį su LR Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja Aso­cia­ci­ja LAT­GA 16-tus me­tus iš ei­lės pa­skirs­tė au­to­riams kom­pen­sa­ci­nį at­ly­gi­ni­mą už kny­gų ir ki­tų lei­di­nių pa­nau­dą bib­lio­te­ko­se. Šie­met ši su­ma sie­kė be­veik 275 tūkst. eu­rų (per­nai au­to­riams iš­mo­kė­ta be­veik 240 tūkst. eu­rų), pa­skirs­ty­me da­ly­va­vo 1373 kny­gų teks­tų au­to­riai, 506 ver­tė­jai, 116 iliust­ruo­to­jų ir 58 kny­gos dai­li­nin­kai. Per 2018 me­tus už­re­gist­ruo­ti 108 nau­ji au­to­riai. 2018 m. kom­pen­sa­ci­nio at­ly­gi­ni­mo už kny­gų pa­nau­dą pa­skirs­ty­me da­ly­va­vo 1671 Lie­tu­vos bei 382 už­sie­nio au­to­riai, 329 au­to­rių kny­gos ne­bu­vo paim­tos skai­ty­ti nė vie­no kar­to.

Tarp suau­gu­sių po­pu­lia­riau­sia I.Bui­vy­dai­tė

Jau ta­po gra­žia tra­di­ci­ja skirs­tant at­ly­gi­ni­mą sy­kiu pa­reng­ti po­pu­lia­riau­sių­jų au­to­rių ir jų kū­ri­nių bib­lio­te­ko­se są­ra­šus, re­mian­tis 66 bib­lio­te­kų, ku­rio­se įdieg­ta Lie­tu­vos in­teg­ra­li bib­lio­te­kų in­for­ma­ci­nė sis­te­ma (LI­BIS), pa­teik­tais duo­me­ni­mis.

2018 m. bib­lio­te­ko­se tarp gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros au­to­rių, ra­šan­čių suau­gu­siems, po­pu­lia­riau­sia bu­vo pro­zi­nin­kė ir ver­tė­ja I.Bui­vy­dai­tė, ku­rios kny­gos bu­vo paim­tos per 17 tūkst. kar­tų.

Ant­ro­je vie­to­je li­ko mo­te­rims skir­tų is­to­ri­nių ro­ma­nų au­to­rė Gi­na Vi­liū­nė, ku­rios kny­gos paim­tos per 12,5 tūkst. kar­tų.

Tre­čio­jo­je vie­to­je – ra­šy­to­ja Jo­li­ta Her­lyn, ku­rios kny­gas skai­ty­to­jai iš bib­lio­te­kų len­ty­nų paė­mė be­veik 12 tūkst. kar­tų.

Po­pu­lia­riau­sių­jų lie­tu­vių gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kny­gų de­šim­tu­ko vir­šū­nė­je – I.Bui­vy­dai­tės kny­ga „Tik­ros ir ne­tik­ros se­se­rys“, ant­ro­je vie­to­je – Jur­gio Kun­či­no „Tū­la“, tre­čio­je – Jo­li­tos Her­lyn „An­ge­lai ne­ver­kia“. Ta­čiau šio de­šim­tu­ko ab­so­liu­čia ly­de­re ga­li­ma va­din­ti ant­rą­ją vie­tą skai­to­miau­sių bib­lio­te­ko­se Lie­tu­vos au­to­rių de­šim­tu­ke užė­mu­sią G.Vi­liū­nę, nes į jį pa­te­ko net ke­tu­rios šios ra­šy­to­jos kny­gos – „Im­pe­ra­to­riaus mei­lu­žė“, „Anos lo­bis“, „Ka­rū­na be ka­ra­liaus“ bei „Mag­da­lė, smuk­lės mer­ga“.

Nu­ka­rū­na­vo Vy­tau­tą Ra­čic­ką

Į vai­kų ir jau­ni­mo li­te­ra­tū­ros bib­lio­te­ko­se skai­to­miau­sių au­to­rių de­šim­tu­ko vir­šū­nę iš­ko­pė is­to­ri­jų apie „Ka­kę Ma­kę“ šiau­lie­tė ra­šy­to­ja ir dai­li­nin­kė L.Žu­tau­tė, ku­rios kny­gos paim­tos per 23 tūkst. kar­tų. L.Žu­tau­tė ap­len­kė il­gai šia­me to­pe ka­ra­lia­vu­sį ra­šy­to­ją Vy­tau­tą Ra­čic­ką, ku­rio kny­gos per­nai bu­vo paim­tos per 21 tūkst. kar­tų. Tre­čio­je vie­to­je li­ko ra­šy­to­jas ir dai­li­nin­kas Kęs­tu­tis Kas­pa­ra­vi­čius, ku­rio kny­gos paim­tos dau­giau nei 16,5 tūkst. kar­tų.

Vai­kams ir jau­ni­mui skir­tų kny­gų de­šim­tu­ke at­si­dū­rė net 4 L.Žu­tau­tės kny­gos – „Ka­kė Ma­kė ir dan­tu­kų fė­jos puo­ta“ (2), „Ka­kė Ma­kė ir pa­vog­tas lai­kas“ (3), „Ka­kė Ma­kė ir sva­jo­nių gim­ta­die­nis“ (6) ir „Ka­kė Ma­kė ir su­per­tė­čio die­na“ (7). Šio są­ra­šo vir­šū­nė­je įsi­tai­sė jau­nos ra­šy­to­jos Ga­jos Gu­nos Ek­lės kny­ga „Bro­lis, ku­rio ne­rei­kė­jo“.

La­biau­siai skai­to­ma kny­ga už­sie­nio gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros ka­te­go­ri­jo­je – Kath­ryn Tay­lor „Da­rin­ga­mo dva­ras. Pa­vel­dė­ji­mas“ (ver­tė­ja Gra­ži­na Šums­ky­tė, kny­ga paim­ta 5 tūkst. kar­tų). Ant­ro­je vie­to­je – Rū­tos Še­pe­tys „Drus­ka jū­rai“ (ver­tė Zi­ta Ma­rie­nė, kny­ga paim­ta 4307 kar­tus), tre­čia pa­gal skai­to­mu­mą – Tes­sos Ger­rit­sen „Aš ži­nau pa­slap­tį“ (ver­tė Bro­nius Bru­žas, kny­ga paim­ta per 4,2 tūkst. kar­tų).

Po­pu­lia­riau­sia moks­li­nės / po­pu­lia­rio­sios da­ly­ki­nės li­te­ra­tū­ros ra­šy­to­jų są­ra­še – moks­li­nin­kė, li­te­ra­tū­ros pro­fe­so­rė Vik­to­ri­ja Dau­jo­ty­tė. Ant­ro­je vie­to­je – La­vi­ja Šur­nai­tė, ku­rios dvi kny­gos at­si­dū­rė skai­to­miau­sių moks­li­nės / da­ly­ki­nės li­te­ra­tū­ros kny­gų są­ra­šo vir­šū­nė­je. „Op­ti­miz­mo ge­nas“ įsi­tai­sė pir­mo­je, o „Ma­ži įpro­čiai – di­de­li po­ky­čiai“ – ant­ro­je vie­to­je. Tie­sa, rei­kė­tų pa­žy­mė­ti, kad moks­li­nės / po­pu­lia­rio­sios da­ly­ki­nės li­te­ra­tū­ros sri­čiai pri­ski­ria­mos kny­gos skai­to­mu­mu ge­ro­kai at­si­lie­ka nuo gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­nių.

Po­pu­lia­riau­sia bib­lio­te­ko­se 2018 m. tarp kny­gų dai­li­nin­kų – Dei­man­tė Ry­ba­ko­vie­nė, tarp kny­gų iliust­ruo­to­jų – Alf­re­da Ste­po­na­vi­čie­nė, o tarp ver­tė­jų – Vik­to­ri­ja Uzė­lai­tė.

2018 ME­TŲ SKAI­TO­MIAU­SIŲ BIB­LIO­TE­KO­SE AU­TO­RIŲ IR KNY­GŲ DE­ŠIM­TU­KAI

PO­PU­LIA­RIAU­SIOS LIE­TU­VIŲ AU­TO­RIŲ GRO­ŽI­NĖS LI­TE­RA­TŪ­ROS KNY­GOS

1. Ire­na Bui­vy­dai­tė „Tik­ros ir ne­tik­ros se­se­rys“

2. Jur­gis Kun­či­nas „Tū­la“

3. Jo­li­ta Her­lyn „An­ge­lai ne­ver­kia“

4. Gi­na Vi­liū­nė „Im­pe­ra­to­riaus mei­lu­žė“

5. Re­na­ta Še­re­ly­tė „Ra­ga­nos šir­dis“

6. Al­vy­das Šle­pi­kas „Ma­no var­das – Ma­ry­tė“

7. Li­na Ever „Neiš­ryš­kin­ta juos­te­lė“

8. Gi­na Vi­liū­nė „Anos lo­bis“

9. Gi­na Vi­liū­nė „Ka­rū­na be ka­ra­liaus“

10. Gi­na Vi­liū­nė „Mag­da­lė, smuk­lės mer­ga“

 

PO­PU­LIA­RIAU­SIOS LIE­TU­VIŲ AU­TO­RIŲ VAI­KŲ IR JAU­NI­MO LI­TE­RA­TŪ­ROS KNY­GOS

1. Ga­ja Gu­na Ek­lė „Bro­lis, ku­rio ne­rei­kė­jo“

2. Li­na Žu­tau­tė „Ka­kė Ma­kė ir dan­tu­kų fė­jos puo­ta“

3. Li­na Žu­tau­tė „Ka­kė Ma­kė ir pa­vog­tas lai­kas“

4. Re­be­ka Una „Aš esu To­mas, sek­lys“

5. Eve­li­na Da­ciū­tė „Lai­mė yra la­pė“

6. Li­na Žu­tau­tė „Ka­kė Ma­kė ir sva­jo­nių gim­ta­die­nis“

7. Li­na Žu­tau­tė „Ka­kė Ma­kė ir su­per­tė­čio die­na“

8. Vy­tau­tė Ži­lins­kai­tė „Ke­lio­nė į Tan­dad­ri­ką“

9. Gied­rė Ra­kaus­kie­nė „Dramb­lys ir an­tis“

10. Gend­ru­tis Mor­kū­nas „Va­sa­ra su kat­šu­niu“

Komentarai

kike    Ket, 2019-07-25 / 21:28
kaip šlykščiai skamba: kakė makė. Fu. Geriau Kubilinsko eilėraščius vaikams rekomenduokit. Talentas. O čia...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.