Senoliams padovanojo biblioteką

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Do­va­no­tos kny­gos bu­vo pa­krau­tos į ma­ši­nas ir iš­ke­lia­vo į Šau­kė­nų se­ne­lių na­mus.
Pir­ma­die­nį į Šau­kė­nų se­ne­lių na­mus (Kel­mės r.) at­ke­lia­vo 1 240 kny­gų, jas do­va­no­jo Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bend­ruo­me­nė. Mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną ši do­va­na taps se­ne­lių na­mų bib­lio­te­ka.

Pa­sak ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ve­dė­jos Re­na­tos Ver­šins­kie­nės, į jų bend­ruo­me­nės ini­cia­ty­vą do­va­no­ti kny­gų se­ne­liams at­si­lie­pė ne tik ko­lek­ty­vas, mo­ki­niai, bet ir bu­vu­si mo­kyk­los di­rek­to­rė Joa­na Ra­da­vi­čie­nė, Šiau­lių UNES­CO klu­bas. Do­va­ną re­li­gi­ne li­te­ra­tū­ra pa­pil­dė Šiau­lių Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Sau­lius Pa­liū­nas. Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus mo­ki­niai su­skai­čia­vo ga­lu­ti­nį re­zul­ta­tą: į Šau­kė­nus iš­ke­lia­vo 1 240 kny­gų.

Bu­vu­si ŠPRC bib­lio­te­kos ve­dė­ja, Šiau­lių uni­ver­si­te­to vy­riau­sio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Vi­li­ja Mont­vi­lie­nė įver­ti­no su­rink­tas kny­gas: "Tik­rai ga­li bū­ti bib­lio­te­kos pra­džia. Pa­da­rė­te di­de­lį ir ge­rą dar­bą".

Bu­vu­sią bib­lio­te­ki­nin­kę ma­lo­niai nu­ste­bi­no, kad do­va­no­ta ir po­pu­lia­rių nau­jų kny­gų. Se­nes­nės kny­gos se­ne­liams pri­mins vai­kys­tę, jau­nys­tę, gal­būt pa­ža­dins no­rą dar kar­tą per­skai­ty­ti anks­čiau skai­ty­tus kū­ri­nius. Pra­vers ir pra­kti­nių pa­ta­ri­mų, ke­lio­nių kny­gos.

Pa­sak V. Mont­vi­lie­nės, bib­lio­te­kos ati­da­ry­mas at­ve­ria du­ris įstai­gai bend­rau­ti su ki­to­mis bib­lio­te­ko­mis. Ti­ki­ma­si, kad Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka ga­lės ati­da­ry­ti kil­no­ja­mą­jį punk­tą, kad kom­pak­ti­nių dis­kų su kny­gų įra­šais ga­lė­tų klau­sy­tis silp­nai ma­tan­tie­ji ir ne­re­giai.

V. Mont­vi­lie­nė pa­ro­dė iš­skir­ti­nį lei­di­nį – me­ni­nin­ko Vy­tau­to Ku­so 2011 me­tais Klai­pė­do­je iš­leis­tą kny­gą "Po­jū­tis", ku­rios dy­dis – 8 ir 9 mi­li­met­rai. Iki 2018 me­tų ši kny­ga, ku­rią su­da­ro au­to­biog­ra­fi­nis ei­lė­raš­tis ir trys iliust­ra­ci­jos, bu­vo ma­žiau­sia Lie­tu­vo­je, ji iš­leis­ta 50 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu. Per­nai me­ni­nin­kas pa­ge­ri­no sa­vo re­kor­dą: ei­lė­raš­čių kny­ga "Bū­se­nos" yra 8 mi­li­met­rų aukš­čio, 7 mi­li­met­rų plo­čio bei 2,5 mi­li­met­ro sto­rio.

Kny­gų į Šau­kė­nų se­ne­lių na­mus iš­ly­dė­tu­vė­se da­ly­va­vo ir di­džiau­sios Lie­tu­vos kny­gos "Au­ku­ras Sal­du­vei. Di­džio­ji Sal­du­vės kny­ga" au­to­rius di­zai­ne­ris Vi­lius Pu­ro­nas. Ši kny­ga yra 1,25 met­ro aukš­čio, 90 cen­ti­met­rų plo­čio, 25 cen­ti­met­rų sto­rio, sve­ria 113,669 ki­log­ra­mo.

"Net sun­ku pa­ti­kė­ti!" – do­va­no­to­mis kny­go­mis džiau­gė­si Šau­kė­nų se­ne­lių na­mų va­do­vė Si­gi­ta Pet­ke­vi­čie­nė. Šiuo me­tu se­ne­lių na­muo­se gy­ve­na 24 gy­ven­to­jai.

"Dan­gus pa­ts džiau­gia­si", – apie da­li­ji­mą­si ir au­ko­ji­mą sa­kė ku­ni­gas S. Pa­liū­nas. Ku­ni­gas pa­lai­mi­no kny­gas – kad kiek­vie­nam, ku­ris jas skai­tys, var­tys, bū­tų su­teik­ta vil­ties, švie­sos.

R. Ver­šins­kie­nė ti­ki­si, kad gims nau­ja tra­di­ci­ja ir kas­met, mi­nint  Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną, Šau­kė­nų se­ne­lių na­mų bib­lio­te­ka bus pa­pil­do­ma kny­go­mis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.