Šiauliečio knygos jau išleistos rusų bei kazachų kalbomis

As­me­ni­nė nuo­tr.
Vai­kų ra­šy­to­jo ir iliust­ra­to­riaus Dai­niaus Šu­kio ran­ko­se – jo kny­gos "Viš­ta, ku­rią pra­ri­jo rū­kas" ir "Ežys, ku­ris my­lė­jo slap­ta" ru­sų kal­ba.
Šiau­lie­tį vai­kiš­kų kny­ge­lių au­to­rių ir iliust­ra­to­rių Dai­nių Šu­kį pa­sie­kė džiu­gi ži­nia iš to­li­mo­jo Ka­zachs­ta­no – čia dvi jo kny­ge­lės ("Viš­ta, ku­rią pra­ri­jo rū­kas" ir "Ežys, ku­ris my­lė­jo slap­ta") iš­leis­tos ru­sų ir ka­za­chų kal­bo­mis. Dau­giau kaip prieš me­tus šios dvi ra­šy­to­jo kny­gos iš­leis­tos ir lat­vių kal­ba.

Au­to­rius sa­ko ži­no­jęs, kad ruo­šia­ma­si jo kny­gas iš­leis­ti ka­za­chų kal­ba, bet kad iš­leis ir ru­sų kal­ba, bu­vo staig­me­na.

Pa­gal su­tar­tį, lei­dė­jas ga­lė­jo pa­keis­ti kny­gos he­ro­jų var­dus. Taip ežys Dra­das Ka­zachs­ta­ne iš­leis­to­se kny­ge­lė­se ta­po Edžiu, kar­vė Pe­le­no­na – Pru­dens, viš­ta Pe­let­rū­ni­ja – Pe­ne­lo­pa, par­šiu­kas Po­li­ne­zi­jus – Per­si­va­liu.

"Ma­tyt, pa­si­ro­dė, kad lie­tu­viš­kus var­dus jų vai­kams bus per su­dė­tin­ga iš­tar­ti", – šyp­so­si Dai­nius.

D. Šu­kys jau yra pa­ra­šęs, iliust­ra­vęs ir iš­lei­dęs sep­ty­nias vai­kiš­kas kny­gas. Nuo­lat vyks­ta į su­si­ti­ki­mus su ma­žai­siais skai­ty­to­jais. Ra­šy­to­jo ve­da­mi edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai yra įtrauk­ti į Kul­tū­ros pa­so pro­jek­tą, skir­tą mo­kyk­loms.

"Su ne­kant­ru­mu lau­kiu nau­jų moks­lo me­tų pra­džios, kai vėl ga­lė­siu ke­liau­ti po Lie­tu­vą ir su­si­tik­ti su vai­kais", – sa­ko Dai­nius.

Šiuo me­tu jis ra­šo ir pie­šia nau­ją kny­gą vai­kams "Du su pu­se gim­ta­die­nio".

As­me­ni­nė nuo­tr.
D. Šu­kys mo­kyk­lo­se ve­da edu­ka­ci­nius už­siė­mi­mus, ku­rie nuo šiol įtrauk­ti į Kul­tū­ros pa­so pro­gra­mą.