Šiauliečio pasakos veikėjai prakalbo kataloniškai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kny­gos "Ska­niau­sias vai­kas" he­ro­jai pra­bi­lo ka­ta­lo­nų kal­ba.
Šiau­lie­čio vai­kiš­kų kny­ge­lių au­to­riaus ir iliust­ra­to­riaus Dai­niaus Šu­kio kny­gą "Ska­niau­sias vai­kas" ga­li­ma skai­ty­ti ka­ta­lo­niš­kai – pa­sa­ka pa­va­di­ni­mu "El gat de la brui­xa" ("Ra­ga­nos ka­ti­nas") iš­vers­ta į ka­ta­lo­nų kal­bą. Kny­gos ver­tė­ja Go­da Sruo­gy­tė.

"Ma­lo­nu, kad ma­no pa­sa­kos ke­liau­ja po pa­sau­lį. Ti­kiuo­si, kad jos pa­tiks ne tik vai­kams, bet ir suau­gu­siems. Ge­ri at­si­lie­pi­mai ska­ti­na kur­ti, ra­šy­ti, pieš­ti nau­jas pa­sa­kas, nau­jas is­to­ri­jas", – sa­ko D. Šu­kys.

Kny­gos "Ska­niau­sias vai­kas" au­to­ri­nes tei­ses jau įsi­gi­jo lei­dyk­la Pran­cū­zi­jo­je – grei­tai ši pa­sa­ka tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ir pran­cū­ziš­kai.

Praė­ju­sių me­tų gruo­dį Či­ka­gos (JAV) teat­riu­kas 5–12 me­tų vai­kams "Užt­rauk­tu­kas" pa­gal "Ska­niau­sią vaiką” pa­sta­tė spek­tak­lį (re­ži­sie­rė, sce­nog­ra­fė Auš­ra Ja­sai­tė Pau­laus­kas).

2017 me­tais kny­ga "Ska­niau­sias vai­kas" Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­ta­me gra­žiau­sios kny­gos kon­kur­se bu­vo iš­rink­ta Gra­žiau­siai iliust­ruo­ta kny­ga.

Per­nai D. Šu­kį pa­sie­kė ži­nia iš Ka­zachs­ta­no – dvi jo kny­ge­lės ("Viš­ta, ku­rią pra­ri­jo rū­kas" ir "Ežys, ku­ris my­lė­jo slap­ta") bu­vo iš­leis­tos ru­sų ir ka­za­chų kal­bo­mis. Anks­čiau šios kny­gos bu­vo iš­leis­tos lat­vių kal­ba. Re­zek­nės teat­ras kny­gos "Ežys, ku­ris my­lė­jo slap­ta" mo­ty­vais pa­sta­tė spek­tak­lį.

D. Šu­kys yra pa­ra­šęs, iliust­ra­vęs ir iš­lei­dęs sep­ty­nias vai­kiš­kas kny­gas. Iliust­ra­vo Se­le­mo­no Pal­ta­na­vi­čiaus kny­gą "Jei tu slie­ko ne­pa­žįs­ti" ir pen­kias pran­cū­ziš­kas kny­ge­les. Per pen­ke­rius me­tus šiau­lie­tis nu­pie­šė try­li­ka kny­gų.

Per­nai dr. Kęs­tu­tis Ur­ba į są­ra­šą "Mo­ki­niams re­ko­men­duo­ja­mos kny­gos: 1–10 kla­sei" įtrau­kė tris D. Šu­kio kny­gas: pir­mo­kams re­ko­men­duo­ja­ma skai­ty­ti kny­gą "Viš­ta, ku­rią pra­ri­jo rū­kas", ant­ro­kams – pa­sa­kas "Bly­nų sli­bi­nas" ir "Ska­niau­sias vai­kas".

D. Šu­kys nuo­lat vyks­ta į su­si­ti­ki­mus po vi­są Lie­tu­vą su sa­vo skai­ty­to­jais. Ra­šy­to­jo ve­da­mi edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai yra įtrauk­ti į Kul­tū­ros pa­so pro­jek­tą.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­čio Dai­niaus Šu­kio pa­sa­ka "Ska­niau­sias vai­kas" iš­vers­ta į ka­ta­lo­nų kal­bą, ne­tru­kus tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ir pran­cū­ziš­kai.