Savivaldybė – apie susitarimą, „Šaltinio“ profsąjunga – apie nežinią

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" pro­fe­si­nės są­jun­gos "So­li­da­ru­mas" pir­mi­nin­kė Li­na Ju­rie­nė abe­jo­ja, ar bus įgy­ven­din­ti de­ry­bo­se ap­tar­ti klau­si­mai.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai bei glo­bos na­mų „Šal­ti­nis“ ad­mi­nist­ra­ci­ja ir dar­buo­to­jai ban­dė su­tar­ti dėl pa­sta­ro­sios įstai­gos reor­ga­ni­za­vi­mo. Sa­vi­val­dy­bė ti­ki­na su­si­ta­ru­si dėl še­šių punk­tų, o „Šal­ti­nio“ pro­fsą­jun­ga šių punk­tų įgy­ven­di­ni­mu abe­jo­ja.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis po pu­sant­ros va­lan­dos tru­ku­sio su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams sa­kė, kad pa­siek­tas nau­jas su­si­ta­ri­mas dėl „Šal­ti­nio“ at­sto­vų ko­mi­si­jo­je.

At­siž­vel­gia­ma į tai, kad pro­fsą­jun­gos na­riai yra du treč­da­liai vi­sų dar­buo­to­jų, o li­ku­sie­ji ne­prik­lau­so pro­fsą­jun­gai. To­dėl ko­mi­si­jo­je dirbs trys „Šal­ti­nio“ dar­buo­to­jai: du pro­fsą­jun­gos na­riai ir vie­nas jai ne­prik­lau­sąs.

Pa­ta­ria­mo­ji ko­mi­si­ja, A. Bar­tu­lio žo­džiais, dar­bą pra­dės ket­vir­ta­die­nį. Prof­są­jun­ga įpa­rei­go­ta pa­teik­ti dvie­jų at­sto­vų pa­var­des iki tre­čia­die­nio.

Su­tar­ta ir dėl reor­ga­ni­za­ci­jos bū­do – su­jun­gi­mo. Pa­ti pro­fsą­jun­ga rei­ka­la­vu­si bū­tent šio bū­do, mat jis už­tik­rin­tų pro­ce­so skaid­ru­mą.

Apie tai Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius kal­bė­jo ir dvie­juo­se su­si­ti­ki­muo­se su "Šal­ti­nio" dar­buo­to­jais.

„Abie­jų įstai­gų dar­buo­to­jai gaus at­lei­di­mo la­pe­lius. Nė vie­nas neiš­vengs to la­pe­lio“, – va­kar sa­kė A. Bar­tu­lis.

Jis pri­dū­rė, kad ki­tu reor­ga­ni­za­ci­jos at­ve­ju iš­veng­ti at­lei­di­mų kai ku­riems bū­tų įma­no­ma.

At­lei­di­mo la­pe­lius gaus vi­si, ta­čiau ne vi­si taps nau­jo da­ri­nio – Šiau­lių komp­lek­si­nės pa­gal­bos cent­ro – dar­buo­to­jais.

Kiek žmo­nių liks už li­ni­jos?

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ti­ki­no ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, kiek konk­re­čiai bus to­kių dar­buo­to­jų.

„Jei­gu pa­sa­ky­siu, kad bus at­leis­ta 40, – bus ne­tie­sa. Jų tik­rai bus ma­žiau, tik­rai ne vi­sas teo­ri­nis skai­čius“, – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Anks­čiau Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad dar­bo ne­teks įstai­gų ad­mi­nist­ra­ci­jos, taip pat da­lis ūkio dar­buo­to­jų. Jei nor­ma­ty­vai bus ati­tik­ti, so­cia­li­nių dar­buo­to­jų ne­bus at­lei­džia­ma.

A. Bar­tu­lis pa­ti­ki­no, kad po per­tvar­kos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai ne­ma­žės. Jei bus skir­tu­mas tarp tas pa­čias funk­ci­jas at­lie­kan­čių Kū­di­kių na­mų ir „Šal­ti­nio“ dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų, jie ly­gi­na­mi bus pa­gal aukš­tes­nę ver­tę.

Di­rek­to­rius tei­gė įti­ki­nęs su­si­ti­ki­mo da­ly­vius, kad nak­vy­nės na­mų „Šal­ti­nio“ pa­tal­po­se ne­bus. Jis at­krei­pė dė­me­sį, jog to­kie „Šal­ti­nio“ pro­fsą­jun­gos nuo­gąs­ta­vi­mai bu­vo reiš­kia­mi ir po Ta­ry­bos spren­di­mo nak­vy­nės na­mus įkur­din­ti Tie­sos gat­vė­je.

A. Bar­tu­lis ne­nei­gė, kad to­kia dis­ku­si­ja bu­vo. Bu­vo ir su­da­ry­ti sce­na­ri­jai su skai­čiais, ta­čiau nak­vy­nės na­mų įkur­di­ni­mo at­si­sa­ky­ta dėl di­des­nio at­lei­di­mų skai­čiaus.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus tei­gi­mu, de­ry­bų me­tu pri­tar­ta ir pa­čiai glo­bos įstai­gų re­for­mai.

„Prof­są­jun­ga įvar­di­jo, kad ši­tai re­for­mai pri­ta­ria, tik per­gy­ve­na dėl pa­ties pro­ce­so skaid­ru­mo, re­zul­ta­to“, – sa­kė jis.

Ar in­for­ma­ci­ją apie su­ta­ri­mą ga­li pa­tvir­tin­ti de­ry­bo­se da­ly­va­vu­si „Šal­ti­nio“ dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos „So­li­da­ru­mas“ pir­mi­nin­kė Li­na Ju­rie­nė?

„Apie ši­tuos klau­si­mus kal­bė­jo­me, bet ar tai bus įgy­ven­din­ta, mes tik­rai ne­ži­no­me“, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė L. Ju­rie­nė.

Prof­są­jun­ga pra­šė tri­ša­lių de­ry­bų su Mi­nis­te­ri­ja ir Sa­vi­val­dy­be. Ar šis pra­šy­mas jau įgy­ven­din­tas?

L. Ju­rie­nė sa­kė, kad jis iš­pil­dy­tas iš da­lies. „Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris bu­vo pa­ve­dęs su­si­ti­ki­mo me­tu iš­nag­ri­nė­ti mū­sų ke­lia­mus klau­si­mus. Mū­sų klau­si­mai nag­ri­nė­ja­mi ne­bu­vo“, – ti­ki­no pro­fsą­jun­gos pir­mi­nin­kė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.