Iš „Šaltinio“ – kaltinimai ir grasinimai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pi­ke­tuo­ti nu­si­tei­ku­sių „Šal­ti­nio“ dar­buo­to­jų bu­vo ma­žiau nei no­rin­čių dis­ku­tuo­ti.
Ne­se­niai Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai du­kart su­si­ti­ko su glo­bos na­mų „Šal­ti­nis“ dar­buo­to­jais. Ši įstai­ga ar­ti­miau­siu me­tu ati­teks į Sa­vi­val­dy­bės ran­kas, o po to į nau­ją da­ri­nį – Šiau­lių komp­lek­si­nės pa­gal­bos šei­mai cent­rą. Nors dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga dek­la­ra­vo pro­tes­tuo­sian­ti ir ne­dis­ku­tuo­sian­ti, su­si­ti­ki­muo­se at­si­ra­do "maiš­ti­nin­kių", ku­rios no­rė­jo iš­girs­ti Sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją. Iš­gir­do, bet pa­ty­rė rep­re­si­jų: vie­na ne­te­ko dar­bo, ant­rai – gra­si­ni­mai.

Karš­ta bul­vė – Sa­vi­val­dy­bei

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, vyk­dy­da­ma ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ką, su Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­be ta­rė­si dėl glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" per­da­vi­mo. Ta­ry­ba šį veiks­mą pa­lai­mi­no.

Be­lie­ka su­lauk­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, ku­ria­me nu­ro­do­ma per­duo­ti stei­gė­jo tei­ses Sa­vi­val­dy­bei. Mies­tas tu­ri Sut­ri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų stei­gė­jo tei­ses, to­dėl, pe­rė­męs „Šal­ti­nį“, šias dvi įstai­gas su­jungs.

Reor­ga­ni­za­ci­jai prie­ši­na­si "Šal­ti­nio" dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga "So­li­da­ru­mas", pi­ke­ta­vu­si prieš per­da­vi­mą Šiau­lių sa­vi­val­dy­bei. Prof­są­jun­gos va­do­vė Li­na Ju­rie­nė tei­gė, kad taip bū­tų pa­žei­džia­mi glo­bo­ja­mų vai­kų in­te­re­sai, dar­bo ne­tek­tų daug dar­buo­to­jų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius nu­ta­rė or­ga­ni­zuo­ti pa­ta­ria­mą­ją ko­mi­si­ją, ku­ri pa­rengs Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą dėl „Šal­ti­nio“ ir Kū­di­kių na­mų reor­ga­ni­za­vi­mo ru­dens pra­džio­je vyk­sian­čiam Ta­ry­bos po­sė­džiui. Ja­me „Šal­ti­nio“ stei­gė­jo tei­ses jau tu­rė­tų pe­rim­ti Sa­vi­val­dy­bė.

An­ta­nas Bar­tu­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, lie­pos pra­džio­je lan­kę­sis „Šal­ti­ny­je“, į ko­mi­si­ją dar­buo­to­jų pra­šė iš­rink­ti du at­sto­vus. Ta­čiau vie­toj at­sto­vų pa­var­džių ga­vo glo­bos na­mų di­rek­to­riaus Re­gi­man­to Dir­mei­kio laiš­ką su klau­si­mais apie ko­mi­si­jos dar­bą.

A. Bar­tu­lis ti­ki­na ne­ma­tąs rei­ka­lo bend­rau­ti su di­rek­to­riu­mi – jam ak­tua­lus dia­lo­gas tik su dar­buo­to­jais. To­dėl nu­ta­rė su­reng­ti su­si­ti­ki­mus su jais.

Vie­toj pro­tes­to – dis­ku­si­ja

Sa­vi­val­dy­bė pa­kvie­tė su­si­tik­ti „Šal­ti­nio“ dar­buo­to­jus Ta­ry­bos sa­lė­je ket­vir­ta­die­nio ry­tą ir pir­ma­die­nio va­ka­rą. Kvie­ti­mą iš­siun­tė „Šal­ti­nio“ pro­fe­si­nei są­jun­gai „So­li­da­ru­mas“ ir pa­pra­šė jį iš­pla­tin­ti vi­siems įstai­gos dar­buo­to­jams.

Prof­są­jun­gos val­dy­ba nu­spren­dė kvie­ti­mo ne­pla­tin­ti. Vis dėl­to kvie­ti­mo teks­tas pa­sie­kė da­lį dar­buo­to­jų. Iš elekt­ro­ni­nio pa­što „siau­liai.sa­vi­val­dy­be.su@gmail.com“ da­liai dar­buo­to­jų iš­siun­ti­nė­ti laiš­kai.

Kas tai pa­da­rė ir ko­dėl kvie­ti­mas iš­siųs­tas ne vi­siems – neaiš­ku.

Ket­vir­ta­die­nį pro­fsą­jun­gos va­do­vės ir ke­lios dar­buo­to­jos ke­ti­no pi­ke­tuo­ti Ta­ry­bos sa­lė­je ir ne­dis­ku­tuo­ti, nes Sa­vi­val­dy­bė ne­ten­ki­na pro­fsą­jun­gos pra­šy­mo su­kur­ti dar­bo gru­pės su mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais. Ta­čiau nu­ste­bo po­sė­džio pa­ma­čiu­sios ke­lio­li­ka "maiš­ti­nin­kių".

„Ty­los pro­tes­tas prieš jū­sų dar­bo imi­ta­ci­ją“, „Rei­ka­lau­ja­me skaid­ru­mo ir dar­bo gru­pės“ – tai skel­bian­tys pla­ka­tai pa­sken­do tarp dvie­jų de­šim­čių dar­buo­to­jų, to­dėl dis­ku­si­jos pra­si­dė­jo.

Iš­ryš­kė­jo ne­su­ta­ri­mai, da­lis dar­buo­to­jų pa­reiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą pro­fsą­jun­ga.

At­si­vė­rė akys

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius su­si­ti­ki­mo me­tu tei­gė, kad so­cia­li­nių dar­buo­to­jų eta­tų ne­bus ma­ži­na­ma. Pir­miau­sia bus žvel­gia­ma į ūki­nį per­so­na­lą ir ad­mi­nist­ra­ci­ją. Pla­nuo­ja­ma at­leis­ti apie 40 žmo­nių, bet tarp jų ne­tu­rė­tų bū­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų.

A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad kon­sul­ta­ci­jų me­tu re­ko­men­duo­ta įstai­gų reor­ga­ni­za­ci­ja su­jun­gi­mo bū­du, tad konf­lik­to ne­bė­ra. Mat pro­fsą­jun­gos pir­mi­nin­kė L. Ju­rie­nė bu­vo to­kios pat nuo­mo­nės.

L. Ju­rie­nę ne­ra­mi­no mi­nis­te­ri­jos pa­ža­dė­ti 20 vai­kų iš Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mų – jų Sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se kol kas nė­ra. A. Bar­tu­lis at­sa­kė, kad vai­kai iš Ven­tos at­vyks, bet jie ap­si­gy­vens Šiau­liuo­se tik 2025–2026 me­tais.

Po su­si­ti­ki­mo į Sa­vi­val­dy­bę at­vy­ku­sios „maiš­ti­nin­kės“ pri­pa­ži­no, kad si­tua­ci­ja – aiš­kes­nė. Pa­si­ro­do, anks­čiau „Šal­ti­nio“ di­rek­to­rius gąs­di­nęs, kad vi­si dar­buo­to­jai bus at­leis­ti, nau­jam da­ri­niui va­do­vaus Kū­di­kių na­mų di­rek­to­rė Aud­ro­nė Kar­da­šie­nė, o „Šal­ti­nio“ vie­to­je bus įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mai.

Jų tei­gi­mu, pro­fsą­jun­gos val­dy­ba konf­lik­tuo­ja su Sa­vi­val­dy­be dėl to, kad iš­sau­go­tų sa­vo dar­bo vie­tas.

Gra­si­no ar­ba at­lei­do

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ket­vir­ta­die­nį dar­kart pa­pra­šė dar­buo­to­jų iš­rink­ti sa­vo at­sto­vus į ko­mi­si­ją.

Po trum­pų dis­ku­si­jų į ko­mi­si­ją iš­rink­tos Si­mo­na Dom­ku­tė ir Jo­vi­ta Ži­ro­nie­nė.

Ta­čiau keis­ti su­ta­pi­mai – abi dar­buo­to­jos su­si­dū­rė su ne­ma­lo­nu­mais dar­be.

Tą pa­čią die­ną J. Ži­ro­nie­nė glo­bos na­muo­se prie sa­vo ka­bi­ne­to du­rų ra­do raš­te­lį. Jo ko­pi­ja pa­sie­kė ir „Šiau­lių kraš­tą“.

„Ne­pa­tin­ka – mink (...) iš čia“, – to­kie pir­mie­ji raš­te­lio žo­džiai, tarp jų ir ne­cen­zū­ri­niai.

Kas tai pa­da­rė?

Net­ru­kus į po­li­ci­ją krei­pė­si vie­nas „Šal­ti­nio“ auk­lė­ti­nis ir pri­si­pa­ži­no, esą jis yra ne­cen­zū­ri­nio teks­to au­to­rius. Ta­čiau re­dak­ci­ją pa­sie­kė gar­so įra­šas, ku­ria­me vai­ki­nas pa­sa­ko­ja ne­ži­no­jęs raš­te­lio tu­ri­nio, kai skam­bi­no po­li­ci­jai.

„Čia kaip gy­dy­to­jai ra­šo“, – raš­tą api­bū­di­na „Šal­ti­nio“ auk­lė­ti­nis.

Ki­ta iš­rink­ta at­sto­vė – S. Dom­ku­tė – bu­vo at­leis­ta iš dar­bo. Tai ji „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­kė prieš dar­buo­to­jų su­si­rin­ki­mą „Šal­ti­ny­je“ penk­ta­die­nį.

„Ką tik bu­vau pas di­rek­to­rių, ga­vau sa­vo dar­bo ver­ti­ni­mą, nes pa­si­bai­gė ban­do­ma­sis lai­ko­tar­pis“, – tei­gė ji.

Di­rek­to­rius R. Dir­mei­kis „Šiau­lių kraš­tui“ pa­tvir­ti­no, kad S. Dom­ku­tė bu­vo at­leis­ta dėl pra­sto ban­do­mo­jo lai­ko­tar­pio įver­ti­ni­mo. Ja­me nu­ro­do­ma, kad dar­buo­to­ja ne­ge­ba dirb­ti ko­man­do­je ir bend­rau­ti su vai­kais, ne­si­lai­ko tvar­kos ap­ra­šų, o jos as­me­ni­nės sa­vy­bės – ne­tin­ka­mos.

Pa­ti dar­buo­to­ja ti­ki­na, kad at­lei­di­mas su­si­jęs su jos iš­rin­ki­mu į Sa­vi­val­dy­bės pa­ta­ria­mą­ją ko­mi­si­ją. Su pra­stu ban­do­mo­jo lai­ko­tar­pio ver­ti­ni­mu ji ne­su­tin­ka.

Konf­lik­to pa­bai­gos ne­ma­ty­ti

Pir­ma­die­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sa­lė­je vėl rin­ko­si "Šal­ti­nio" dar­buo­to­jai. Į sa­lę žen­gia ir glo­bos na­mų di­rek­to­rius. A. Bar­tu­lis nu­ro­do, kad su­tik­ti pa­gei­dau­ja tik su dar­buo­to­jais.

„Jus la­bai var­žo, jei aš pa­si­lik­siu sa­lė­je?“ – klau­sė R. Dir­mei­kis.

„Ma­nęs ne­var­žo, bet var­žo žmo­nes“, – at­sa­kė A. Bar­tu­lis.

„Šal­ti­nio“ di­rek­to­rius iš Ta­ry­bos sa­lės išė­jo.

Šur­mu­lio ne­trū­ko ir vė­liau. At­leis­ta iš dar­bo S. Dom­ku­tė, klau­sė, ko­dėl per­se­kio­ja­mi žmo­nės, ku­rie da­ly­va­vo praei­ta­me su­si­ti­ki­me. Prof­są­jun­gos va­do­vė L. Ju­rie­nė, ne­su­lau­ku­si kal­bos pa­bai­gos, pra­dė­jo aiš­kin­ti, kad bu­vu­si „Šal­ti­nio“ dar­buo­to­ja pa­sa­ko­ja ne­tei­sy­bę.

Pra­dė­tas nag­ri­nė­ti klau­si­mas dėl „Šal­ti­nio“ at­sto­vų pa­ta­ria­mo­jo­je ko­mi­si­jo­je už­stri­go, nes jo­je da­ly­vau­ti at­si­sa­kė abi jau iš­rink­to­sios.

Su­tar­ta, kad iki šian­dien, 9 va­lan­dos, į ko­mi­si­ją bus iš­rink­ti du nau­ji at­sto­vai: vie­nas iš pro­fsą­jun­gos, ant­ras – ne pro­fsą­jun­gos na­rys.

Ne­pai­sant to, „maiš­ti­nin­kės“ ke­ti­na kreip­tis į mi­nis­te­ri­ją dėl pa­ti­ria­mo spau­di­mo, o pro­fsą­jun­ga su glo­bos na­mų di­rek­to­riu­mi ne­si­ruo­šia leng­vai pa­si­duo­ti Sa­vi­val­dy­bei. Tad var­gu ar konf­lik­tas greit už­ges.

Komentarai

miestietis    Ket, 2019-08-01 / 10:52
Nesu nuodugniai susipažinęs su Šaltinio problemomis, bet, mano nuomone tokia, kad tos įstaigos karalius negali vadovauti žmonėms, ir tai faktas, kurį galiu patvirtinti , todėl pritariu A.Bartuliui ir jo parodytam ignorui.
Ramus    Ket, 2019-08-01 / 11:04
Tiesą sakant sunkoka susigaudyti kokios interesų grupuotės dalyvauja konflikte. Sprendžiant iš parašyto raštelio teksto, galbūt galima įtarti kokiai politinei partijai priklauso įstaigos direktorius? Koks būtų tarybos nario Veličkos komentaras? Ką čia reikėtų paduoti į teismą?
Oi    Ket, 2019-08-01 / 11:59
kaip dar trūksta Lietuvoje (Šiauliuose taip pat) demokratijos, žmogiškumo, paprasto, nuoširdaus bendravimo tarp valdžios ir darbuotojų. Nelėktų žmonės iš Lietuvėlės, jei vien tik maži atlyginimai, tačiau valdžios nesiskaitymas, egoizmas žlugdo. O, žmonės (ypač jaunimas kaip negaila būtų) su tuo nesitaikstys daugiau ;(
Svarbu    Ket, 2019-08-01 / 13:49
Atejo zmogus i Saltini.susikonfliktavo su valdzia.ir pradejo kurti.kaip atkersyt.susirado lodarius.v.z.priesus ir primelavo visokiu juokeliu savivaldybei.jai juk labai naudinga.taip musu valstybes darbuotojai dirba.remdamiesi melu.gasdinimais.intrigomis.dar nesuprantati zurnalista velia.
Buvus darbuotoja    Ket, 2019-08-01 / 18:51

In reply to by Svarbu

Daug zmoniu suede zironiene.o daba savivaldybei stukalina.is teismu neiseina.tokiais zmonemis alia nuskriaustais ir naudojas savivaldybe.galvomit valdininkai ka darote
Buvus darbuotoja    Ket, 2019-08-01 / 18:52

In reply to by Svarbu

Daug zmoniu suede zironiene.o daba savivaldybei stukalina.is teismu neiseina.tokiais zmonemis alia nuskriaustais ir naudojas savivaldybe.galvomit valdininkai ka darote
A. D.    Ket, 2019-08-01 / 23:03

In reply to by Buvus darbuotoja

Gal konkrečiau? Ką suėdė? Jus asmeniškai? Ji jau virš 30metų dirba ir kažkaip iki šios "tobulos" asilų administracijos nėra turėjusi jokių nusiskundimų ar priešų, tai gal pamąstykit kaip yra iš tiesų? Ir savivaldybei nestukalina, o pasako tiesą apie visą puvėsį esantį Šaltinio administracijoje. O tie kas pritaria tokiems "vadovybės" veiksmams tai turbūt tiesą direktorius sakė, kad esat su mažom smegenim.
A.D.    Pen, 2019-08-02 / 14:25

In reply to by Ryza

Ir už ką ateido? Dabartinė vaikų namų valdžia atleidžia tik už tai jei myli vaikus, su jais bendrauji, užsiimi. Jiems reikia tokių kurie vaikus vadina necenžūriniais žodžiais, sėdi ant sofos, apkalba kitus darbuotojus ir laižo dyrikui šikynę.
Nuomonė    Ket, 2019-08-01 / 21:34
Viskas daroma, dėl Šiaulių miesto gerovės. Tuoj lenksim Kauną, Vilnius neužkalnų.
Darbuotoja    Ket, 2019-08-01 / 23:20
Pagaliau lenda yra iš maišo. Džiugu matyti, kad po truputį kolektyvo nariai mato kas per avinas jiems vadovauja ir kas per ponia profsajungos vadovė, kuri pati auklėtinius vadina necenzūriniais žodžiais. Simoną ir Jovitą reikėtų ant rankų nešioti už tai kad parodė baisiai gražų administracijos veidą. Gerai sakoma, kad žuvis pūva nuo galvos. Sekmės administracijai bandant išsaugoti savo užpakalius.
Buvęs auklėtinis    Sek, 2019-08-04 / 16:44
Baikit rietis, tai Nedaro mums garbe, kad augino tokios "Auklėtojos" mano karta, draugai, visi prasigėrė ir sėdi kalėjime Tai nebuvo to direktoriaus, ir pedagogų, o Jovita buvo nebloga duodavo cigarečių, pinigų, už tai reikėdavo atidirbti
Vaikai    Sek, 2019-08-04 / 16:58
Gyvenome kaip kalėjime, O dabar kaip rojuje, bet jau per vėlu pajusti tą malonumą, švelnuma ir gerumą nes UŽAUGOME. MES VISI JI MYLIME.
Ona    Sek, 2019-08-04 / 17:08
Kai skaitai jūsų komentarus tai darosi bloga, tai ne pedagogų mintys, tai nedekvačiu žmonių kalbos, komentaruose minima "sėdi ant sofos" o dabar telefonuose o vaikams dėmesio nėra
Vaikai    Sek, 2019-08-04 / 17:16
Mes iš auklėtoju negaudavom nei meiles nei švelnumo, buvom auginami kaip kareiviai, o kai perskaičiau komentarus tai jovičiukas o savo įpročius tęsia toliau o tai meile.
Bendradarbės     Sek, 2019-08-04 / 21:00
Oi oi kolegės iš dyko buvimą nežinot ką veikti, iš kur semiamės Tokios fantazijas, Geriau Skirkite ta laiką vaikams, nes artėja mokslo metai
Svečias    Sek, 2019-08-04 / 21:14
Tokio nuostabaus žmogaus kaip direktorius reikia paieškoti, kuris per tokį trumpą laiką labai daug nuveike vaikų gerovei, įstaigai. Labai stiprūs pokyčiai įstaigoj teritorijoj, labai atsidavęs vaikams ir darbui

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.