"Šaltinio" darbuotojai nei dainomis, nei plakatais nesujaudino miesto vadovų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas tei­gė tu­rįs tik 10 se­kun­džių.
Va­kar po­pie­tę Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" pro­fe­si­nė są­jun­ga prie Sa­vi­val­dy­bės su­ren­gė pi­ke­tą. Mies­tui ati­te­ku­sios įstai­gos dar­buo­to­jai sa­kė ne­ži­nan­tys, kas jų lau­kia – ar bus at­leis­ti, koks įstai­gos li­ki­mas.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Šal­ti­nio" glo­bos na­mų dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga "So­li­da­ru­mas" su­ren­gė pi­ke­tą prie­šais Sa­vi­val­dy­bę ir pra­šė skaid­ru­mo vyk­dant re­for­mas.

Da­li­jo skel­bi­mus ir dai­na­vo

"De­ry­bom po sta­lu – ne!", "Rei­ka­lau­ja­me skaid­ru­mo!", "Jums ne­rū­pi vai­kai su ne­ga­lia!" – to­kius pla­ka­tus lai­kė pi­ke­tuo­to­jai skve­re­ly­je prie Sa­vi­val­dy­bės. Vie­toj šū­kių, pri­ta­riant akor­deo­nui ir djam­bei, "Šal­ti­nio" dar­buo­to­jai dai­na­vo liau­dies dai­nas.

Ša­lia Sa­vi­val­dy­bės prii­ma­mo­jo pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vės da­li­jo skra­ju­tes su už­ra­šu "Prieš ne­ga­lią tu­rin­čių vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" su­nai­ki­ni­mą".

Pro ša­lį ėjęs me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas skra­ju­tę paė­mė, ta­čiau sa­kė tu­rįs tik 10 se­kun­džių. Ne­dis­ku­ta­vo su pi­ke­tuo­to­jais ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis bei vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius – žings­niuo­da­mi pro ša­lį jie tik paė­mė skra­ju­tes.

Glo­bos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja so­cia­li­niams rei­ka­lams, pro­fe­si­nės są­jun­gos val­dy­bos na­rė Ie­va Ma­raš­kai­tė sa­kė, kad jau per­duo­dant įstai­gą Sa­vi­val­dy­bei, ne­bu­vo aiš­ku, įvyks su­jun­gi­mas ar pri­jun­gi­mas prie Šiau­lių su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų, kiek dar­buo­to­jų bus at­lei­džia­ma.

"Mes se­niai pra­šė­me, kad bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­rio­je bū­tų at­sto­vai iš Sa­vi­val­dy­bės, mi­nis­te­ri­jos, glo­bos na­mų, jei­gu rei­kia – Kū­di­kių na­mų, ir ei­tu­me į de­ry­bas", – sa­kė I. Ma­raš­kai­tė.

"De­ry­bos po sta­lu"

Anks­čiau ra­šė­me, kad bir­že­lio 6-osios po­sė­dy­je Šiau­lių mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma pa­tvir­ti­no glo­bos na­mų per­da­vi­mą iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos į Sa­vi­val­dy­bės ran­kas. Gar­sin­tas pla­nas įstai­gą pri­jung­ti prie Šiau­lių su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mų.

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tui bu­vo pri­sta­ty­tos dvi sche­mos, kaip bū­tų reor­ga­ni­zuo­ja­mas "Šal­ti­nis". Jei abie­jo­se įstai­go­se be so­cia­li­nės ir spe­cia­li­zuo­tos vai­kų glo­bos bū­tų tei­kia­ma pa­gal­ba šei­moms, au­gi­nan­čioms neį­ga­lius vai­kus, trum­pa­lai­kė glo­ba ne­pil­na­me­tėms ma­moms su vai­kais ir pa­na­šios pa­slau­gos, dar­bo ne­tek­tų 40 dar­buo­to­jų.

Ki­tas va­rian­tas: vie­na­me iš pa­sta­tų bū­tų įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mai. To­kiu at­ve­ju, dar­bo ne­tek­tų 80 žmo­nių, dir­ban­čių ir "Šal­ti­ny­je", ir Kū­di­kių na­muo­se.

Nors me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas sa­kė, kad glo­bos na­mų per­da­vi­mo klau­si­mą kar­tu su Ad­mi­nist­ra­ci­ja bei mi­nis­te­ri­ja gvil­de­no nuo lapk­ri­čio mė­ne­sio, glo­bos na­mų dar­buo­to­jai ir ad­mi­nist­ra­ci­ja apie įstai­gos reor­ga­ni­za­vi­mo pla­nus su­ži­no­jo pa­va­sa­rį iš laik­raš­čio.

Pla­nai kei­tė­si

"Šal­ti­nio" glo­bos na­mų pro­fe­si­nės są­jun­gos "So­li­da­ru­mas" pir­mi­nin­kė Li­na Ju­rie­nė "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad mi­nis­te­ri­ja apie įstai­gos reor­ga­ni­za­ci­ją kal­bė­ju­si ki­taip: dar­bo ne­tek­tų 26 ūkio da­lies dar­buo­to­jai, bū­tų slau­go­mi vai­kai iš Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mų ir Kū­di­kių na­mų.

"Bet kai vis­kas pra­si­dė­jo Sa­vi­val­dy­bė­je, vi­sai ne­be­ma­to­me to pro­jek­to, apie ku­rį mums mi­nis­te­ri­ja kal­bė­jo. At­si­ra­do nau­jos vi­zi­jos", – tei­gia pir­mi­nin­kė.

"Vai­kai nė­ra kon­ve­je­ris, prie ku­rio atei­na bet kas ir dir­ba. Jie tu­ri ne­ga­lią, ser­ga ši­zof­re­ni­ja, au­tiz­mu, ki­to­mis li­go­mis, – at­krei­pia dė­me­sį I. Ma­raš­kai­tė. – To­kiems vai­kams ge­riau­sia struk­tū­rizuo­ta ap­lin­ka ir men­kiau­sias po­ky­tis juos iš­ba­lan­suo­ja."

Dar ne­si­bai­gus pi­ke­tui Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je pra­si­dė­jo pa­si­ta­ri­mas ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos klau­si­mais su Šiau­lių re­gio­no įstai­gų at­sto­vais. Ja­me da­ly­va­vo ir A. Bar­tu­lis, E. Eli­jo­šius, taip pat "Šal­ti­nio" glo­bos na­mų di­rek­to­rius Re­gi­man­tas Dir­mei­kis.

Į ap­ta­ri­mą at­vy­ko ir jo ini­cia­to­riai – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos de­le­ga­ci­ja su vi­ce­mi­nist­re Vil­ma Au­gie­ne. Apie "Šal­ti­nio" reor­ga­ni­za­vi­mą tik už­si­min­ta.

"Mū­sų siū­ly­mas kon­cent­ruo­ti da­lį vai­kų, turinčių psi­chi­nę ne­ga­lią, Šiau­liuo­se iš­lie­ka. To­kį siū­ly­mą yra iš­reiš­ku­si ir pa­ti Sa­vi­val­dy­bė", – su­si­ti­ki­me sa­kė mi­nis­te­ri­jos So­cia­li­nės glo­bos įstai­gų sky­riaus ve­dė­jas Da­rius Pau­liu­ko­nis.

Jo tei­gi­mu, bū­ti­na ap­si­spręs­ti, kur – "Šal­ti­ny­je" ar Kū­di­kių na­muo­se – su­kur­ti spe­cia­li­zuo­tos slau­gos vai­kams, turintiems  psi­chi­nę ne­ga­lią, da­lį, nes rei­kia pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tui.