Radviliškiečiai turės pirmą privačią mokyklą

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio lop­še­ly­je-dar­že­ly­je "Žvaigž­du­tė" te­be­ver­da sta­ty­bos dar­bai – čia mo­der­ni­zuo­ja­mos aš­tuo­nios gru­pės.
Virš ke­lių Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų pa­ki­bęs Da­mok­lo kar­das šiais moks­lo me­tais dar ne­nuk­ris – ra­jo­no Ta­ry­ba nu­me­tė fi­nan­si­nį gel­bė­ji­mo ra­tą toms kla­sėms, ku­rio­se mo­ko­si per ma­žai mo­ki­nių.
Ki­ta šven­ti­nė ži­nia – du­ris at­veria pir­mo­ji pri­va­ti mo­kyk­la ra­jo­ne "Pa­ži­ni­mo li­cė­jus".
Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Juo­dei­kie­nė sa­ko, kad rug­sė­jo 1-oji ra­jo­ne – gau­si nau­jo­vių.

Gel­bė­ji­mo ra­tas kai­mo mo­kyk­loms

Ra­jo­no Ta­ry­ba pri­ta­rė Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus pa­reng­tam spren­di­mo pro­jek­tui, ku­riuo nu­tar­ta gel­bė­ti kla­ses, ku­rio­se mo­ko­si ma­žiau mo­ki­nių nei nu­sta­ty­tas mi­ni­ma­lus jų skai­čius. Tam iš biu­dže­to bus skir­ta 128 tūks­tan­čiai eu­rų.

Iš­li­ki­mo grės­mė bu­vo ki­lu­si Grin­kiš­kio Jo­no Po­de­rio gim­na­zi­jos bai­gia­ma­jai kla­sei, ku­rio­je – 10 abi­tu­rien­tų, nors tu­rė­tų bū­ti ma­žiau­siai 12. Me­tams jai skir­ta 32,5 tūks­tan­čio eu­rų.

Gel­bė­ji­mo ra­tas mes­tas ir Po­ciū­nė­lių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, ku­rios de­šim­to­je kla­sė­je mo­ko­si sep­ty­ni vai­kai, o rei­kia mi­ni­ma­liai aš­tuo­nių.

Ma­žiau vai­kų nei nu­sta­ty­ta, mo­ko­si ir dar dvie­jo­se šios mo­kyk­los kla­sė­se, rei­ka­la­vi­mų nea­ti­ti­ko ir ke­lios Šau­ko­to sky­riaus bei Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los kla­sės. Joms skir­ta 50 pro­cen­tų lė­šų, li­ku­sią da­lį tu­rė­tų skir­ti mi­nis­te­ri­ja.

"Kad kai­me iš­lik­tų mo­kyk­los, te­ko joms pa­dė­ti fi­nan­siš­kai. Apsk­ri­ty­je ši pro­ble­ma spren­džia­ma įvai­riai. Ak­me­nė nuė­jo tuo pa­čiu ke­liu ir sky­rė lė­šų vie­nai mo­kyk­lai, o Kel­mė per ma­žų kla­sių ne­be­komp­lek­ta­vo ir veš mo­ki­nius į ki­tą mo­kyk­lą", – ga­li­mus spren­di­mo bū­dus var­di­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Juo­dei­kie­nė.

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se šiais moks­lo me­tais mo­ky­sis apie 3 980 mo­ki­nių. Tai – be­veik pus­šim­čiu ma­žiau nei per­nai.

"Skai­čiai dar kei­sis. Tiks­liau juos ži­no­si­me po rug­sė­jo 6-osios, ta­čiau džiu­gu bent tai, kad mo­ki­nių ma­žė­ji­mas ne­bė­ra toks ryš­kus. Pa­vyz­džiui, per­nai jų su­ma­žė­jo 203, už­per­nai – 235, o per de­šimt­me­tį – 2 235 mo­ki­niais", – skai­čius dė­lio­jo ve­dė­ja.

Pri­va­ti mo­kyk­la

Kol kas nė­ra duo­me­nų, kiek mo­ki­nių pa­si­rinks ra­jo­ne nau­jai at­si­da­ran­čią, da­žais te­bek­ve­pian­čią pri­va­čią mo­ky­mo įstai­gą "Pa­ži­ni­mo li­cė­jus". Tai – be­ne di­džiau­sia ra­jo­no švie­ti­mo nau­jo­vė, ka­dan­gi pri­va­čių mo­kyk­lų iki šiol čia nė­ra bu­vę.

G. Juo­dei­kie­nė sa­kė, jog sky­rius tiks­les­nių duo­me­nų apie ją ne­tu­ri, iš­sky­rus skel­bia­mus vie­šo­jo­je erd­vė­je.

"Daug­maž ži­no­me, kiek mū­sų mo­ky­to­jų išei­na dirb­ti į li­cė­jų. Tik tiek. Ka­dan­gi ši mo­ky­mo įstai­ga mums ne­pa­val­di, mes jos veik­la do­mė­si­mės tik tuo at­ve­ju, jei iš­siaiš­kin­ti ki­lu­sias pro­ble­mas pa­ves mi­nis­te­ri­ja. Ta­čiau ti­ki­mės su ja drau­giš­ko bend­ra­dar­bia­vi­mo", – sa­kė ve­dė­ja.

Te­le­fo­nu pa­kal­bin­ta li­cė­jaus di­rek­to­rė Li­na Gval­die­nė iš kar­to at­si­pra­šė, kad vi­siš­kai ne­tu­ri lai­ko de­ta­liau pa­si­kal­bė­ti apie ati­da­ro­mą įstai­gą, mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad iki rug­sė­jo 1-osios mo­kyk­la tu­ri iš­spręs­ti dau­gy­bę už­duo­čių ir da­bar vi­si plu­ša ne­gai­lė­da­mi nei lai­ko, nei sa­vęs.

Jos tei­gi­mu, li­cė­jus šiuo me­tu for­muo­ja I–IX kla­ses ir tu­ri tiks­lą atei­ty­je išaug­ti iki dvy­lik­tos kla­sės. Vi­sos kla­sės, pa­sak di­rek­to­rės, už­pil­dy­tos, ta­čiau jos te­bė­ra for­muo­ja­mos, su­tar­tys vis dar pa­si­ra­ši­nė­ja­mos ir aiš­kes­nė si­tua­ci­ja bus rug­sė­jo vi­du­ry­je.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je "Pa­ži­ni­mo li­cė­jus" ža­da, jog Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tas bend­ro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas de­rins su ino­va­ty­vio­mis ug­dy­mo me­to­di­ko­mis iš Suo­mi­jos, Švei­ca­ri­jos, Iz­rae­lio.

Va­sa­rą vy­ku­sio­se at­vi­rų du­rų die­no­se teig­ta, jog šio­je mo­kyk­lo­je ne­bus skam­bu­čio, vai­kai ne­si­ne­šios va­do­vė­lių, pra­ty­bų są­siu­vi­nių į na­mus, jiems ne­bus už­duo­da­mi na­mų dar­bai, o kla­sė­se mo­ky­sis ge­ro­kai ma­žiau mo­ki­nių nei vals­ty­bi­nė­se mo­kyk­lo­se.

Mo­kyk­la daug dė­me­sio ža­da skir­ti gam­tos pa­ži­ni­mui, mo­ky­mui­si ne­tra­di­ci­nė­se erd­vė­se. Įs­tai­ga nu­si­pir­ko ke­lias la­mas.

Į li­cė­jų ža­da­ma ve­žio­ti mo­ki­nius ir iš Šiau­lių.

Pa­si­ren­gę nau­jiems moks­lo me­tams

– Ar vi­sos ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos yra pa­si­ren­gu­sios rug­sė­jo 1-ajai? – re­dak­ci­ja pa­si­tei­ra­vo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus sky­riaus ve­dė­jos G. Juo­dei­kie­nės.

– Taip, vi­sos jos pa­si­ren­gu­sios rug­sė­jo šven­tei, ku­ri šie­met vyks rug­sė­jo 2-ąją. Tik ke­tu­rios lop­še­lio-dar­že­lio "Žvaigž­du­tė" iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės yra iš­kel­tos į Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­ją, ka­dan­gi dar­že­ly­je vyks­ta ir iki sau­sio mė­ne­sio vyks šių gru­pių re­mon­tas.

Vie­no­kie ar ki­to­kie re­mon­to dar­bai va­sa­rą vy­ko vi­so­se mo­ky­mo įstai­go­se. Tam iš biu­dže­to bu­vo skir­ta per 600 tūks­tan­čių eu­rų.

– Ar ug­dy­mo įstai­gos ne­sto­ko­ja pe­da­go­gų? Per­nai kai ku­rio­se ne­bu­vo ir va­do­vų.

– Pas mus kol kas yra li­tua­nis­tų, ma­te­ma­ti­kų, ang­lų kal­bos, kū­no kul­tū­ros, is­to­ri­jos mo­ky­to­jų per­tek­lius. Kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se jų dir­ba per daug: vie­toj vie­no eta­to – du-trys pe­da­go­gai. Bet tai va­do­vo ir mo­ky­to­jų ap­si­spren­di­mas.

Ta­čiau po dve­jų-tre­jų me­tų mums ga­li trūk­ti iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­to­jų ir che­mi­jos mo­ky­to­jų.

Per­nai iš tie­sų bu­vo pro­ble­mų dėl mo­ky­mo įstai­gų va­do­vų. Kai kur kon­kur­sus rei­kė­jo skelb­ti net ke­lis kar­tus, ta­čiau da­bar tai jau iš­si­spren­dė.

Ir tik į ki­tą ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gą bei į už­tar­nau­tą poil­sį išė­ju­sius dirb­ti dvie­jų įstai­gų va­do­vus lai­ki­nai va­duos jų pa­va­duo­to­jai. Tai – Pa­kal­niš­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir Bai­so­ga­los mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je.

– Ko­kia si­tua­ci­ja ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se – ar di­de­lė dar­že­li­nu­kų, no­rin­čių į jas pa­tek­ti, ei­lė?

– Ei­lės be­veik iš­tir­po. Anks­čiau jo­se bū­da­vo 70–100 dar­že­lius no­rin­čių lan­ky­ti vai­ku­čių, da­bar – ke­lis kar­tus ma­žiau.

Iš­kė­lus prieš­mo­kyk­li­nu­kus į mies­to mo­kyk­las, at­si­ra­do dau­giau lais­vų vie­tų dar­že­liuo­se.

Šie­met Ku­tiš­kiuo­se ir Si­dab­ra­ve ati­da­ro­me dvi nau­jas gru­pes. Ku­tiš­kiuo­se jau bu­vo įreng­tos pa­tal­pos dviem iki­mo­kyk­li­nėms gru­pėms. Tad ma­žų­jų gru­pei, į ku­rią bus ve­da­mi vai­ku­čiai nuo vie­ne­rių me­tų, rei­kė­jo tik nu­pirk­ti jiems pri­tai­ky­tų lo­vy­čių, vys­ty­mo sta­lų, hi­gie­nos prie­mo­nių.

Į Si­dab­ra­vo dar­že­lį ei­lė­je lau­kė še­ši vai­kai. At­si­ra­dus dar ke­liems, bu­vo nu­tar­ta ati­da­ry­ti ant­rą gru­pę.

– Ar ne­kils pro­ble­mų dėl svei­kes­nio mo­ki­nių mai­ti­ni­mo?

– Švie­ti­mo įstai­go­se moks­lei­vius mai­tins kon­kur­są lai­mė­ju­si vie­šo­ji įstai­ga "Bru­ne­ros".

De­šim­ty­je mo­kyk­lų ji tai­kys da­li­nio šve­diš­ko sta­lo mai­ti­ni­mo sis­te­mą, kai ant­rą­jį pa­tie­ka­lą pa­si­rin­kę mo­ki­niai, pa­tys rink­sis dar­žo­ves, gar­ny­rą ar už­pi­lą.

– Ko­kių dar nau­jo­vių dar­že­li­nu­kams ir mo­ki­niams ren­gia ug­dy­mo įstai­gos?

– Vos ke­lios įstai­gos ša­ly­je įgy­ven­dins mo­ky­mo­si pa­gal­bos mo­ki­niui ir šei­mai pro­jek­tą, ku­ris su­si­jęs su spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čiais vai­kais. Ja­me da­ly­vaus ir Še­du­vos gim­na­zi­ja.

Ug­dy­mo įstai­go­se po­pu­lia­rė­ja įvai­rios la­bo­ra­to­ri­jos, V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­ja vie­nin­te­lė ra­jo­ne stip­rins pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių fi­nan­si­nį raš­tin­gu­mą, lop­še­lis-dar­že­lis "Kregž­du­tė" įsi­gi­jo ino­va­ty­vių inst­ru­men­tų, Še­du­vos dar­že­lis įren­gė eko­lo­giš­ką ba­sų ko­jų ta­ką.

Gra­ži­nos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je at­si­ras nau­jas pa­si­ren­ka­ma­sis da­ly­kas – ka­ri­nės pa­reng­ties pa­grin­dai 9–10 kla­sėms, to ne­bu­vo jau dau­gy­bę me­tų. Tad nau­jo­vių ra­jo­ne tik­rai yra. Mo­kyk­los ne­sto­vi vie­to­je, ieš­ko nau­jų ug­dy­mo bū­dų. Te­lie­ka joms pa­lin­kė­ti sėk­mės.

Li­cė­jus šiuo me­tu for­muo­ja I–IX kla­ses ir tu­ri tiks­lą atei­ty­je išaug­ti iki dvy­lik­tos kla­sės.