Pirmi pasiklydę grybautojai surasti

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ma­lo­nus po­mė­gis – gry­bau­ti – ga­li bū­ti pra­žū­tin­gas. Po­li­ci­ja per­spė­ja: ne vi­sa­da miš­ke pa­si­kly­du­sių gry­bau­to­jų paieš­kos bai­gia­si sėk­min­gai.
Gry­bų se­zo­nas pra­si­dė­jo – lie­pos 17-osios va­ka­rą Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja su­lau­kė pir­mo­jo šią va­sa­rą pra­ne­ši­mo apie pa­si­kly­du­sius gry­bau­to­jus. Vi­są nak­tį tru­ku­si dvie­jų gar­baus am­žiaus sen­jo­rų paieš­ka bai­gė­si sėk­min­gai – iš­gel­bė­ti ir gry­bau­to­jai, ir po­ra ki­bi­rų jų su­rink­tų gry­bų.

73 ir 79 me­tų šiau­lie­čiai gry­bau­ti au­to­mo­bi­liu "Au­di 80" iš­va­žia­vo lie­pos 17-ąją, apie pie­tus.

Apie 21 va­lan­dą Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos bu­dė­to­jai su­lau­kė vie­no iš gry­bau­to­jų sū­naus te­le­fo­no skam­bu­čio, kad gry­bau­da­mas pa­si­kly­do jo tė­vas.

Kai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu su­si­sie­kė su pra­ne­šė­jo tė­vu ir kar­tu bu­vu­siu jo drau­gu, vy­rai nu­ro­dy­ti tiks­lios sa­vo bu­vi­mo vie­tos ne­ga­lė­jo. Sa­kė, kad va­žia­vo link Kur­šė­nų ir, ga­li bū­ti, kad šiuo me­tu ran­da­si Šiau­lių ra­jo­ne, Rau­dė­nų kai­mo miš­ke.

Ta­čiau pa­si­kly­dė­lių te­le­fo­nų pa­sku­ti­nė ak­ty­vi­za­ci­jos vie­ta ro­dė, kad se­no­liai tu­rė­tų bū­ti Tel­šių ra­jo­ne, prie Tryš­kių esan­čiuo­se miš­kuo­se.

Tad ieš­ko­ti jų iš­va­žia­vo jung­ti­nės pa­jė­gos - Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­čių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Tryš­kių se­niū­ni­jo­je, Lei­lė­nų kai­me, bu­vo ras­tas pa­si­kly­dė­lių pa­lik­tas au­to­mo­bi­lis. Va­ži­nė­da­mi ir vaikš­čio­da­mi miš­ko ke­liu­kais bei ta­ke­liais, pa­rei­gū­nai sig­na­li­za­vo gar­so ir švie­sos sig­na­lais. Te­le­fo­nu sen­jo­rai sa­kė, kad gar­so sig­na­lus gir­di, ta­čiau miš­ke sun­ku orien­tuo­tis, ku­rio­je pu­sė­je jie gir­dė­ti.

Apie tre­čią va­lan­dą nak­ties į pa­gal­bą pa­rei­gū­nams bu­vo iš­siųs­tas ki­no­lo­gas su dve­jų me­tų bel­gų avi­ga­niu Kin­gu. Ta­čiau ir jis pa­rei­gū­nų pas din­gu­siuo­sius ne­nu­ve­dė.

Apie 8 va­lan­dą ry­to pa­rei­gū­nams Vals­ty­bi­nės miš­kų urė­di­jos Kur­šė­nų re­gio­ni­nio pa­da­li­nio vyr. spe­cia­lis­tas Si­mo­nas Vai­te­kū­nas pra­ne­šė, jog se­no­liai su­ras­ti. Miš­ki­nin­kas at­si­lie­pė į vie­no iš pa­si­kly­du­sių sen­jo­rų sū­naus pra­šy­mą ir kar­tu su Tryš­kių gi­ri­nin­ku Ar­vy­du Si­mo­nai­čiu nu­va­žia­vo į miš­ką. Ka­dan­gi pa­sta­ra­sis sa­vo pri­žiū­ri­mą te­ri­to­ri­ją ži­no kaip sa­vo pen­kis pirš­tus, tad pa­gal pa­si­kly­dė­lių ma­to­mus ir nu­pa­sa­ko­ja­mus vaiz­dus, ypač de­ta­lę, kad jie yra ša­lia su­lū­žu­sio me­džio­to­jų bokš­te­lio, jam ne­sun­ku bu­vo at­sek­ti gry­bau­to­jų bu­vi­mo vie­tą.

Po tam­sios ir šal­tos miš­ke pra­leis­tos nak­ties sen­jo­rams me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė ir jie su gry­bų lai­mi­kiu po di­džiu­lio pa­čių ir jų ar­ti­mų­jų pa­tir­to stre­so sėk­min­gai par­ke­lia­vo į na­mus.

Šis in­ci­den­tas bai­gė­si sėk­min­gai, ta­čiau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai skai­čiuo­ja ir ne vie­ną tra­giš­ką at­ve­jį, kai išė­ję gry­bau­ti ar uo­gau­ti se­no­liai dėl silp­nos svei­ka­tos, ne­ti­kė­tai miš­ke pa­tir­tos trau­mos, orien­ta­ci­jos pra­ra­di­mo ar iš­si­kro­vu­sio mo­bi­lio­jo te­le­fo­no į na­mus ne­grį­žo ir net ne­ras­ti jų pa­lai­kai.

Po­li­ci­ja pra­šo ar­ti­mų­jų pa­ban­dy­ti įti­kin­ti sa­vo tė­vus, sa­vo se­ne­lius, kad jų gy­vy­bė yra daug bran­ges­nė už lit­rą uo­gų ar gry­bų, to­dėl ri­zi­kuo­ti ne­ver­tė­tų.

Komentarai

kike    Pen, 2019-07-19 / 11:10
Tokie grybautojai turėtų susimokėti už jų ieškojimą. Čia ne Sibiro taiga, kad taip pasiklysti.
Paklydęs    Šeš, 2019-07-20 / 10:04
Kažkada buvau paklydęs panašiai. Telefonu susiskambinau, ieškotojų sirenas girdėjau. Bet miške neįmanoma suprasti iš kokios pusės garsas. Gpsų tada telefonuose nebuvo išrasta.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos