Piketo taikinys – Joniškio rajono meras

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
At­vy­ku­sių pi­ke­tuo­to­jų ran­ko­se – pla­ka­tai su už­ra­šais, nu­kreip­tais prieš Jo­niš­kio ra­jo­no me­rą Vi­ta­li­jų Gai­lių.
Pirmadienį vi­dur­die­nį aikš­tė­je prie Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su­reng­to pi­ke­to tai­ki­niu ta­po ra­jo­no me­ras, li­be­ra­las Vi­ta­li­jus Gai­lius. Šios ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rius Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis ma­no, kad ga­li­mai dėl V. Gai­liaus įta­kos pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl šmeiž­to, ku­rį ne­va pa­sklei­dė vie­na kan­di­da­tė į Sei­mo na­rius.

Į pi­ke­tą, pa­va­din­tą "Gin­ki­me smur­tau­to­jų au­kas, o ne smur­tau­to­jus", su­si­rin­ko apie 15 žmo­nių iš Meš­kui­čių, Šiau­lių, Klai­pė­dos, Ma­žei­kių, iš Jo­niš­kio ra­jo­no bu­vo vie­nin­te­lis Me­kių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas G. Jan­čaus­kas. Ant pla­ka­tų do­mi­na­vo už­ra­šai – aki­vaiz­dūs krei­pi­niai į ra­jo­no me­rą: "Ge­ne­ro­lai val­džio­je – do­ri žmo­nės – bė­do­je!", "Gai­liau! Pa­si­gai­lėk Me­kių kai­mo žmog­žu­džių au­kų ir ar­ti­mų­jų!"

Pi­ke­to es­mė – pro­tes­tas dėl Jo­niš­kio sa­vi­val­dy­bės ne­veik­lu­mo Me­kių kai­mo so­cia­li­nės tra­ge­di­jos aki­vaiz­do­je, kai per ke­le­rius me­tus bu­vo nu­žu­dy­ti du as­me­nys, ir dėl to, kad ne­su­lauk­ta jo­kios me­ro V. Gai­liaus reak­ci­jos. Tie­sa, nu­žu­dy­mai įvy­ko, kai V. Gai­lius bu­vo Sei­mo na­rys.

Apie mi­nė­tas tra­ge­di­jas lie­pos mė­ne­sį so­cia­li­nia­me tink­la­py­je pri­mi­nė vie­na kan­di­da­tė į Sei­mo na­rius "Žiem­ga­los" apy­gar­do­je. Po kan­di­da­tės įra­šų du as­me­nys pa­si­ju­to įžeis­ti ir krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą, bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Įta­ri­mai kol kas nie­kam ne­pa­reikš­ti, bet spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju kvie­čia­mas Me­kių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Jan­čaus­kas.

Jis gar­siai kal­bė­jo apie pro­ble­mas, apie tai, kad žmog­žu­dys­tės yra tik led­kal­nio vir­šū­nė ("Tra­ge­di­ja ap­nuo­gi­no kai­mo žaiz­das", 2018 11 27, "Šiau­lių kraš­tas"). Tarp įta­ria­mų­jų bu­vo ir Me­kių gy­ven­to­jų.

Au­gan­tys iš­gė­ri­nė­jan­tys, ki­tus už­ka­bi­nė­jan­tys vie­tos jau­nuo­liai jau­čia­si ne­tram­do­mi, vir­šes­ni už ki­tus, vy­res­ni net di­džiuo­ja­si nu­si­kals­ta­mais "pa­sie­ki­mais". G. Jan­čiaus­kas įžvel­gė ir so­cia­li­nių dar­buo­to­jų dar­bo bro­ko, esą per ma­žai dir­ba­ma su to­kio­mis šei­mo­mis, ban­dė ieš­ko­ti išei­čių – į Me­kius su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais tuo­met va­žia­vo dar bu­vu­si ra­jo­no val­džia, po­li­ci­ja. Bet nie­kas ne­pa­si­kei­tė.

Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius va­kar "Šiau­lių kraš­tui" į klau­si­mą, ar da­rė įta­ką pro­ku­ra­tū­rai ir kaip rea­guo­ja į or­ga­ni­zuo­tą pi­ke­tą, at­sa­kė, kad vi­si ša­lies gy­ven­to­jai pa­gal įsta­ty­mą tu­ri tei­sę į tai­kius su­si­rin­ki­mus, bet joks po­li­ti­kas ne­tu­ri tei­sės da­ry­ti įta­ką tei­sė­sau­gos, pro­ku­ra­tū­ros dar­bui. Anot me­ro, jis yra po­li­ti­kas, tad tą pui­kiai ži­no.

Komentarai

Geda    Ant, 2019-08-20 / 12:25
Negi dar kas nors tiki Tuo Puteikiu. Tai zmogus su nieksiskomis vertybemis. Vartosi kaip karosas keptuveje, gali susideti su kolchoznikais, gali su paciu velniu, svarbu, kad tik jo klausytusi. Visa sio veikejo pozicija atsispindejo prezidento rinkimuose. Negi dar kai kam neaiskus sitas ponas?
.     Ant, 2019-08-20 / 22:19
Kuo tas meras užkliuvo, kuris net nebuvo meru kai viskas įvyko, dabar mat atvažiavusi Janutienė traukia senas istorijas ir jas gaivina iš naujo parodydama kad neva jai žmonės rūpi, ir kad ji už žmogų eis,kai tuo pačiu Joniškiečius laiko beraščiais ir drapstosi purvais, kur ji buvo kai jai vietos seime nereikėjo, o dabar mat geradarė. Puteikis išvisko tik dramas moka kelti, nu net juokas ima....
Marija    Ant, 2019-11-19 / 00:28

In reply to by Antanas

Nu nematau nieko gero Joniškis baisus nešnekant apie visą kitą. Koks kelias į Regitra, Koks kelias į Joniškio vandenys nors kur nors raskit taip baisu.
kamara    Ant, 2019-09-17 / 00:00
Siautėja ne tik Mekių kaime, bet kenčia ir bendramoksliai Joniškyje, Grupė jaunuolių atėjo į Janutienės organizuotą piketą. Tik viešumas išgelbės Mekių gyventojus, Joniškio moksleivius nuo smurto, kurį jie patiria artimoje aplinkoje.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.