Pakruojo dvaras pražydo gėlių kilimais

Or­ga­ni­zato­rių nuo­tr.
Pak­ruo­jo dva­ras pra­žy­do gė­lių kom­po­zi­ci­jomis.
Sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jo dva­re vy­ko gė­lė­čiau­sias šios va­sa­ros kon­kur­sas „Žie­dų val­do­vai“, ku­rio me­tu 15 ko­man­dų iš vi­sos Lie­tu­vos iš­lais­vi­no sa­vo fan­ta­zi­ją ir kū­rė gė­lių ki­li­mus Ves­tu­vių te­ma.

Šis kon­kur­sas – tar­si įžan­ga į vi­są va­sa­rą dva­re vyk­sian­tį gė­lių fes­ti­va­lį „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas“, ku­rio me­tu Pak­ruo­jo dva­ras pa­virs gė­lė­čiau­sia vie­ta ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Eu­ro­po­je – čia amą atims iš dau­giau nei 150 rū­šių ir pu­sės mi­li­jo­no gė­lių dai­gų su­kur­ti ki­li­mai, kom­po­zi­ci­jos ir įvai­raus dy­džio skulp­tū­ros.

Šeš­ta­die­nį po karš­ta va­sa­ros sau­le iš gė­lių gi­mė 17 mar­giau­sių gė­lių ki­li­mų: juos su­kū­rė 15 ko­man­dų iš vi­sos Lie­tu­vos ir 2 gar­bės ko­man­dos, ku­rios vė­liau pri­si­jun­gė prie ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos. Po vi­są die­ną tru­ku­sio dar­bo, ga­liau­siai va­ka­re bu­vo iš­rink­ti trys lai­mė­to­jai ir dar dvi pa­pil­do­mos no­mi­na­ci­jos.

Nusp­ręs­ta, kad įspū­din­giau­sią gė­lių ki­li­mą su­kū­rė Jo­niš­kė­lio Ig­no Kar­pio že­mės ūkio ir pa­slau­gų mo­kyk­la pa­va­di­nusi „Šir­džių val­sas“, ant­ra vie­ta įver­tin­tas Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro flo­ris­ti­nis kū­ri­nys – „Pau­py mė­ne­sie­noj“, o tre­čia – ko­man­dos „Gė­ly­nas“ gė­lių ki­li­mas „Do­bi­lė­li, do­bi­lio...“. Žiū­ro­vų sim­pa­ti­jos ati­te­ko „E ko­ma­nos“ gė­lių ki­li­mui „Vel­nio nuo­ta­ka“, o dva­ro Ba­ro­nas su Ba­ro­nie­ne nea­be­jin­gi li­ko ko­man­dos „Ra­gu­vos gė­lės“ kū­ri­niui „Lai­mės ta­kas“.

Jau nuo pa­sku­ti­nio bir­že­lio sa­vait­ga­lio Pak­ruo­jo dva­ras ofi­cia­liai pa­kvies gro­žė­tis Vil­ja­mo Šeks­py­ro ro­man­ti­nės ko­me­di­jos „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas“ te­ma­ti­ka dva­re su­kur­to­mis 2-8 met­rų dy­džio gė­lių skulp­tū­ro­mis, ste­bins ins­ta­lia­ci­jo­mis ir pro­vo­ka­ci­jo­mis, o iš be­ne pu­sės mi­li­jo­nų va­sa­ri­nių gė­lių ži­no­miau­sių lie­tu­vių flo­ris­tų ran­ko­se gi­męs tik­ras gė­lių me­nas atims ža­dą: čia iš gė­lių kom­po­zi­ci­jas kū­rė to­kie žy­mūs skulp­to­riai, kaip Mar­ty­nas Gau­bas, Do­na­tas Moc­kus, flo­ris­tai Jo­li­ta ir Min­dau­gas Ši­me­lio­niai, o iš vi­so gė­lių iš­šū­kiui pa­si­ry­žo net 25 me­ni­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos. Fes­ti­va­lis gė­lė­mis ir jų kom­po­zi­ci­jo­mis gro­žė­tis kvies vi­są va­sa­rą iki pat ru­dens.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.