„Nulinis“ automobilis subyrėjo trečią dieną

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nau­ją "Nis­san Qash­qai" au­to­mo­bi­lį įsi­gi­jęs šiau­lie­tis Juo­zas Pet­rai­tis, kaip at­ro­do jo au­to­mo­bi­lis, šiuo me­tu pa­si­žiū­ri tik buk­le­tuo­se.
Kai ei­lę me­tų sva­jo­ji apie nau­ją au­to­mo­bi­lį, pa­ga­liau per­žen­gi au­to­mo­bi­lių sa­lo­no slenks­tį ir po ke­lių sa­vai­čių iš­rie­di nau­ju „kro­so­ve­riu“, net nea­be­jo­ji, kad da­bar jau va­ži­nė­si il­gai ir lai­min­gai. Su to­kio­mis vil­ti­mis nau­ju­tė­lai­tį juo­dą „Nis­san Qash­qai“ įsi­gi­jęs šiau­lie­tis Juo­zas Pet­rai­tis lie­pos 2 die­ną pa­li­ko sa­lo­ną „Aut­lit“. Po tri­jų die­nų iš ke­lio­nės į Kau­ną nau­jas mies­to dži­pas par­vy­ko ant tra­lo. Sa­lo­nas pa­keis­ti au­to­mo­bi­lį nau­ju ne­su­tin­ka. Sa­ko: ge­rai su­re­mon­ta­vo.

Ke­lio­nės į Kau­ną neat­lai­kė

Į re­dak­ci­ją už­su­kęs il­ga­me­tis vai­ruo­to­jas J. Pet­rai­tis pa­pa­sa­ko­jo neį­ti­kė­ti­ną is­to­ri­ją. Pas­ku­ti­niu me­tu pa­si­va­ži­nė­jęs su ne pir­mos jau­nys­tės „ope­liu“, pa­si­ry­žo įsi­gy­ti „nu­li­nį“ au­to­mo­bi­lį. Pa­si­rin­ko pla­čiai rek­la­muo­ja­mą „Nis­san Qash­qai“. Ir kai­my­nas to­kį tu­ri, ir pa­žįs­ta­mas, te­ko pa­vai­ruo­ti, pa­ti­ko.

Šiau­liuo­se esan­čia­me au­to­mo­bi­lių sa­lo­ne „Aut­lit“ už­si­sa­kęs au­to­mo­bi­lį, po tri­jų sa­vai­čių jo su­lau­kė. Šis pir­ki­nys J. Pet­rai­čiui kai­nuos apie 25 tūks­tan­čius eu­rų. Per 10 tūks­tan­čių vy­ras įmo­kė­jo iš­kart, li­ku­sius – li­zin­go bū­du per ke­le­rius me­tus.

Lie­pos 2 die­ną pa­siė­męs nau­ją „Nis­san'ą“ žmo­gus po tri­jų die­nų su šei­ma su­si­ruo­šė vyk­ti į Kau­ną pas gy­dy­to­jus. Nu­va­žia­vo sma­giai. Ta­čiau grįž­tant ne­to­li Jo­na­vos ne­ti­kė­tai au­to­mo­bi­lis ėmė vib­ruo­ti, tem­pe­ra­tū­ros rod­muo stai­ga šo­ko ant rau­do­nos pa­da­los ir au­to­mo­bi­lis ėmė sto­ti, pa­ts blo­kuo­ti veik­lą, kad ne­per­kais­tų va­rik­lis.

Pa­sis­kam­bi­nus į sa­lo­ną su­ži­no­jo, kad tu­ri kreip­tis į tech­ni­nę pa­gal­bą. Čia jam paaiš­ki­no, kad veš re­mon­tuo­ti į ar­čiau­sią ga­ran­ti­nio re­mon­to taš­ką Kau­ne. J. Pet­rai­čiui toks va­rian­tas bu­vo ne­pa­to­gus, jis no­rė­jo į Šiau­lius, tad te­ko kreip­tis į sa­vo drau­di­mo bend­ro­vę.

„Pir­miau­siai sa­lo­ne bu­vo ne­pa­ten­kin­ti, kad par­ve­žė­me ma­ši­ną į Šiau­lius, o ne pa­li­ko­me Kau­ne. Pap­ra­šiau pa­kai­ti­nio au­to­mo­bi­lio. Man ėmė aiš­kin­ti, kad ne­prik­lau­so. Te­ko kreip­tis į di­rek­to­rių, ta­da pa­kai­ti­nę ma­ši­ną ga­vau“, – pa­sa­ko­jo sa­vo var­gus vai­ruo­to­jas.

Pa­sak J. Pet­rai­čio, lie­pos 8 die­ną jis su­lau­kė skam­bu­čio iš sa­lo­no. Nau­jie­nos ne­džiu­gi­no – ge­di­mas yra di­de­lis su­by­rė­jo pa­va­rų dė­žė. Au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas sa­ko, jog iš pra­džių jam pra­ne­šė, kad ga­lė­jo per­kais­ti va­rik­lis, vė­liau sa­lo­no at­sto­vai tai nei­gė.

Ma­ši­nos re­mon­to ver­tė – apie 10 tūks­tan­čių eu­rų. J. Pet­rai­tis sa­ko iš­kart pa­ra­šęs, kad su ga­ran­ti­niu re­mon­tu ne­su­tin­ka ir no­ri, kad au­to­mo­bi­lis jam bū­tų pa­keis­tas nau­ju.

Po ke­lių die­nų iš sa­lo­no pir­kė­jas su­lau­kė skam­bu­čio, kad au­to­mo­bi­lis su­tai­sy­tas. Jo pa­pra­šė grą­žin­ti pa­kai­ti­nę ma­ši­ną ir pa­siim­ti sa­vo.

„Man plau­kai pa­si­šiau­šė. Toks ge­di­mas! Prak­tiš­kai be­veik pu­sę au­to­mo­bi­lio ver­tės. Dar neaiš­ku kaip su va­rik­liu bus. 44 me­tus vai­ruo­ju, bet ne­bu­vau ma­tęs, kad tem­pe­ra­tū­ros ro­dyk­lė taip stai­ga šok­tų iki rau­do­nos ska­lės. Ši­tas au­to­mo­bi­lis tu­ri bū­ti tes­tuo­tas ga­myk­lo­je. Ma­ši­nos ver­tė kri­to, ta­čiau sa­lo­no at­sto­vai to ne­pri­pa­žįs­ta. Juk ge­di­mai iš­lie­ka elekt­ro­ni­nė­je at­min­ty­je“, – pik­ti­no­si J. Pet­rai­tis.

Žmo­gus pa­ra­šė skun­dą Vals­ty­bi­nei var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bai, ku­ri vis dar at­lie­ka ty­ri­mą.

No­rė­jo ge­ros ma­ši­nos – įsi­gi­jo var­gą

„No­rė­jau ge­ros ma­ši­nos. Gal­vo­jau, pa­va­ži­nė­siu ra­miai, dvi duk­ros gy­ve­na už­sie­ny­je, pas jas nu­va­žiuo­sim. Tiek iš­rek­la­muo­ta ma­ši­na. Ga­vo­si taip, kad da­bar rei­kia varg­ti“, – ap­gai­les­ta­vo šiau­lie­tis.

Jis pik­ti­no­si, kad sa­lo­no at­sto­vai ne­si­lei­džia į jo­kias kal­bas. J. Pet­rai­tis krei­pė­si į „Nis­san“ at­sto­vy­bę Bal­ti­jos ša­ly­se.

Ga­vo at­sa­ky­mą, kad si­tua­ci­ją tu­ri spręs­ti su įmo­ne, ku­rio­je au­to­mo­bi­lį įsi­gi­jo.

„Au­to­mo­bi­lio grą­ži­ni­mas, at­pir­ki­mas ar­ba kei­ti­mas nau­ju yra su­dė­tin­gas pro­ce­sas ir ga­li­mas tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais“, – ra­šo „Nis­san“ at­sto­vai.

Vy­rą pik­ti­na, kad sa­lo­nas net nuo­lai­dos jo­kios už nau­jo au­to­mo­bi­lio, pra­va­žia­vu­sio vos 280 ki­lo­met­rų, ge­di­mą ne­siū­lo.

„Ne­no­riu su­tar­ties nu­trauk­ti, no­riu, kad ma­ši­ną pa­keis­tų į nau­ją. Kol kas tos mar­kės au­to­mo­bi­lis ma­nęs ne­py­ki­na. Ma­ne tei­si­nin­kai pa­ti­ki­no, kad aš tei­sus. Jei sa­lo­nas ne­su­tiks su var­to­to­jų tei­sių gy­nė­jais, ta­da teks ei­ti per teis­mus“, – dės­tė ne­sėk­min­gai bran­gų au­to­mo­bi­lį įsi­gi­jęs žmo­gus.

„Su­re­mon­ta­vom, nė­ra dau­giau ką de­rin­ti“

UAB „Aut­lit“ di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ja­nu­lis šio­je si­tua­ci­jo­je išei­tį ma­to tik vie­ną – pir­kė­jui pa­siim­ti su­re­mon­tuo­tą au­to­mo­bi­lį.

„Au­to­mo­bi­lis yra tech­niš­kai svei­kas, su­re­mon­tuo­tas, vi­siš­kai ne­prie­kaiš­tin­gos būk­lės. Lau­kia­me, ka­da klien­tas jį pa­siims. Mes bet ko­kį ga­ran­ti­nį re­mon­tą de­ri­na­me su ga­myk­la. Šio at­ve­ju taip pat. Ga­myk­la pa­tvir­ti­no, kad rei­kia pa­keis­ti pa­va­rų dė­žę į nau­ją. Pa­kei­tėm ir vis­kas, nė­ra dau­giau ko de­rin­ti“, – di­rek­to­rius ka­te­go­riš­kas.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, au­to­mo­bi­lis, kaip ir bet ku­ri ki­ta pre­kė, yra kei­čia­mas tik tuo at­ve­ju, jei­gu yra ne­tin­ka­mas nau­do­ti. N. Ja­nu­lis aiš­ki­no, kad šiuo at­ve­ju J. Pet­rai­čio au­to­mo­bi­lis bu­vo su­ge­dęs, ge­di­mas pa­ša­lin­tas, „au­to­mo­bi­lis yra tin­ka­mas sau­giai ir sėk­min­gai eksp­loa­ta­ci­jai ir nė­ra jo­kių prie­žas­čių keis­ti jo į ki­tą“.

Apie ga­li­mą pir­ki­nio kai­nos su­ma­ži­ni­mą su klien­tu ne­kal­bė­jo, nes, anot va­do­vo, jis to ne­pa­gei­da­vo.

N. Ja­nu­lis ti­ki­no, kad jo dar­bo pra­kti­ko­je tai bu­vo pir­mas at­ve­jas, kad su­ge­do vi­siš­kai nau­jas au­to­mo­bi­lis. Jis ko­men­ta­vo, kad ge­di­mą su­kė­lė tai, jog ga­myk­lo­je kaž­kas tie­siog ne­pri­su­ko vie­no varž­to. Tas varž­tas at­si­pa­lai­da­vo, įkri­to į pa­va­rų dė­žę ir ją su­ga­di­no. Di­rek­to­rius tvir­ti­no, kad va­rik­liui nie­ko neat­si­ti­ko: jis pa­tik­rin­tas – vis­kas tvar­ko­je.

Įmo­nės va­do­vas abe­jo­ja, ar ma­ši­nos ver­tė nu­kri­to, nes nau­ją pa­va­rų dė­žę pa­kei­tė į nau­ja – nie­kas ne­re­mon­tuo­ta, tik pa­keis­ta.

Pak­laus­tas, ar jo ma­ny­mu bū­tų leng­va par­duo­ti au­to­mo­bi­lį, ku­ris ką tik po re­mon­to, N. Ja­nu­lis at­sa­kė: „Mes to­kių par­duo­da­me daug ir jų par­da­vi­mo kai­na yra to­kia pat, ne­svar­bu, ar bu­vo re­mon­tuo­tas. Ir klien­tai ne­si­skun­džia“.

Ga­li kreip­tis į teis­mą ar­ba ant­sto­lį

Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Na­ta­li­ja Jar­mul­ko­vič in­for­ma­vo, kad var­to­to­jų pra­šy­mai dėl nau­jų au­to­mo­bi­lių ko­ky­bės tar­ny­bo­je yra la­bai re­ti. Daž­niau var­to­to­jai krei­pia­si dėl įsi­gy­tų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių ga­li­mai ne­tin­ka­mos ko­ky­bės ir jų ga­li­mai pa­slėp­tų trū­ku­mų.

„Atk­rei­pia­me dė­me­sį, kad va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­to­mis, var­to­to­jas, ku­riam bu­vo par­duo­tas ne­ko­ky­biš­kas daik­tas, pa­vyz­džiui, au­to­mo­bi­lis, sa­vo pa­si­rin­ki­mu tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti iš par­da­vė­jo ne­mo­ka­mai pa­ša­lin­ti trū­ku­mus, ne­mo­ka­mai pa­keis­ti ne­tin­ka­mos ko­ky­bės daik­tą tin­ka­mos ko­ky­bės, ati­tin­ka­mai su­ma­žin­ti kai­ną ar­ba vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti su­tar­tį ir pa­rei­ka­lau­ti su­grą­žin­ti su­mo­kė­tą kai­ną. Ta­čiau pir­kė­jas ne­tu­ri tei­sės nu­trauk­ti su­tar­ties, jei­gu trū­ku­mas yra ma­ža­reikš­mis“, – aiš­ki­na spe­cia­lis­tė.

Var­to­to­jas į par­da­vė­ją dėl at­si­ra­du­sių pre­kės trū­ku­mų ga­li kreip­tis per dve­jų me­tų lai­ko­tar­pį, jei­gu su­tar­tis ne­nu­ma­to il­ges­nio ter­mi­no.

Var­to­to­jas, ma­nan­tis, kad jo tei­sės ir tei­sė­ti in­te­re­sai bu­vo pa­žeis­ti, pir­miau­sia pri­va­lo raš­tu kreip­tis į par­da­vė­ją ir nu­ro­dy­ti sa­vo rei­ka­la­vi­mą. Var­to­to­jas, ne­su­tik­da­mas su par­da­vė­jo at­sa­ky­mu, tu­ri tei­sę kreip­tis į tar­ny­bą dėl gin­čo nag­ri­nė­ji­mo ne teis­mo tvar­ka.

„Atk­rei­pia­me dė­me­sį, kad tar­ny­bos spren­di­mas yra pri­va­lo­mas vyk­dy­ti gin­čo ša­lims, jei­gu nė vie­na gin­čo ša­lis per 30 die­nų nuo spren­di­mo priė­mi­mo ne­pa­reiš­kia ieš­ki­nio teis­mui, pra­šy­da­ma nag­ri­nė­ti gin­čą iš es­mės. Jei­gu tar­ny­bos spren­di­mas neį­vyk­do­mas, var­to­to­jas ga­li kreip­tis į ant­sto­lį ir išieš­ko­ti rei­ka­lau­ja­mą su­mą“, – ko­men­ta­vo N. Jar­mul­ko­vič.

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-08-06 / 09:28
Iš straipsnio supratau, kad Nerijus stumdo fufelį ir ne vienetiniais atvejais, ir jam čia viskas normoje, ir čia taip kalba prekybinės įmonės atstovas, kuris turėtu kovoti dėl kiekvieno kliento. Mano naiviame supratime viskas griūva.
Iš Šiaulių    Ant, 2019-08-06 / 09:41
Tai pakeiskit klientui į naują ir tą dėkit į vitriną. Juk čia p. Januliui ji nauja😀. Jei jau gausit brokuotą prekę tai būsimi klientai nusiteikit, kad būsit pamiršti amžiams🙈☻. Gėda !!! Akivaizdu, kad pardavėjui svarbus klientas iki kol pinigus sumoka. Atrodo laikai pasikeitė🤔, bet Autlitas yra užstriges principuose😕.
jocis    Ant, 2019-08-06 / 09:42
rimta imone taip zemai neitu. dabar po tokius straipsniu del 10 tukst taupymo, negaus 100 tukst
kike    Ant, 2019-08-06 / 09:46
Šiaip, jau praėjo 30 metų, kai patikėjot reklama. Žiū ir dabar dar tikit. Įsisąmoninkit, geros prekės reklamuojamos labai retai.
Svečias    Ant, 2019-08-06 / 09:50
nesupratau problemos. jei idėjo nauja greičių dėžę ir viskas čiki, tai imi ir važiuoji, kame problema?
Neduok D.    Ant, 2019-08-06 / 10:10
Nusiperki nauja masina . Praeina savaite Autlits paskambina pasiimt sutaisyt masina. Tas labiausiai patiko😀
N. Ja­nu­li    Ant, 2019-08-06 / 10:37
žmogau, susigadinai reputaciją. Daugiau niekas nebepirks pas tave mašinų, sužinoję kokie vargai laukia, jei kas atsitiktų su nupirkta mašina pas tave ;(
Stanislovas    Ant, 2019-08-06 / 10:52
A da ant svieto yra tokių direktorių ?! Kas per komentaras ?! A cia tikra istorija ?!
Melas    Ant, 2019-08-06 / 11:16
N. Ja­nu­lis at­sa­kė: „Mes to­kių par­duo­da­me daug ir jų par­da­vi­mo kai­na yra to­kia pat, ne­svar­bu, ar bu­vo re­mon­tuo­tas. Ir klien­tai ne­si­skun­džia“. O prieš tai rašo, kad pirmas toks atvejis ;) Susipainiojo mele.
Perkant reikia tartis ne su tortu kepejais, bet specialistai    Ant, 2019-08-06 / 11:27
Uz tokia kaina butu Toyota paemes ir vargo nemates.
Zinovas    Ant, 2019-08-06 / 12:00
Tikėtina .kad autlitos vadai automobiliu perekūpai.kuriems zmogu apgaut igimta profesija.toliau nuo autlitos
Kame bėdos?    Ant, 2019-08-06 / 12:10
Direktoriau, pripažinkit savo klaidą, atsiprašykit kliento. Būkit profesionalūs pardavimuose. Kam tas žemas lygis tokioje konkurencijoje ?
Jo    Tre, 2019-08-07 / 21:47

In reply to by Kame bėdos?

Pakeitė dėžę nauja ir valio pirmyn į trasą,ko skūstis nesuprantu. Mitas ,kad nauja auto neges dešimt metų,nėra tokių. Kiek vokiečių dejuoja,nusiperka naują auto,po pusės metų variklis pareina ir garantinis nesutinka remontuot. Technika yra technika ir sugest gali bet kada.
Glustelejes Petras    Ant, 2019-08-06 / 12:41
Skaitau ir zvengiu iki asaru 🤣🤣🤣🤣🤣 saunuoliai rasytojai. Galit daug knygu parasyt 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Siaulietis    Ant, 2019-08-06 / 12:57
Pilnas kiemas tu Qashkju tam Autlite, duotu žmogui nauja ir tegul pardavineja už ta pačią kainą
Viešas    Ant, 2019-08-06 / 13:27
Jei norite paviesinti sia istorija rasykite placiau: i kitus ziniasklaidos portalus niekas to skrasto neskaito
Super antireklama Nissan,ui    Ant, 2019-08-06 / 14:55
...jetau jetau vargsti vargsti reklamuodamas automobili kiek viskas kainuoja ir se tau del vieno tokio absiurdisko ivykio..viskas sugriuna...normalus Direktorius persiverstu per galva kad issprestu visas problemas su klientu..taip aisku jog tai gamyklinis brokas..reikejo pasiulyti nuolaida pora tukstanciu ir viskas butu gerai...dabar sitas Nisan atstovas tures super antireklama..uz 100 000 euru...nukentes ir Nisan auto patikimumas Lietuvoje....vien delto kad nebuvo rastas kompromisas su klientu,kuris visakeriopai teisus..jis pirko nauja auto...kuris negali imti ir sugesti...dabar per velu ka betaisyti..o klientas visviena laimes..atgaus savo pinigus..tik Nisan pralaimes riebiai
Mo    Tre, 2019-08-07 / 21:52

In reply to by Super antireklama Nissan,ui

Nepatirs jokių nuostolių : visų pirma nedaug tų nissanų parduoda Lietuvoj, visų antra potencialūs pirkėjai nei straipsnių nei komentarų neskaito, visų trečia visur tas pats arba dar blogiau.
Hmm    Ant, 2019-08-06 / 15:04
Mes to­kių par­duo­da­me daug ir jų par­da­vi­mo kai­na yra to­kia pat, ne­svar­bu, ar bu­vo re­mon­tuo­tas. Ir klien­tai ne­si­skun­džia“. Tai ta kontora stumdo remontuotus auto kaip naujus? Tai BK galima taikyti uz sukciavima, verslininkeliai jys, bemoksliai.
Svečias    Ant, 2019-08-06 / 15:20
Norejo geros masinos, tai kokio velnio Nissan perks. Jo ma Jo. Apipesiota gaidi maise perki, ko verkiat po to.
Tomas     Ant, 2019-08-06 / 15:39
Tam kaime isviso nieko negalima pirkti i ypas automobilio pilnas miestas vien pirikupu ir ka noreti jiuk Siauliai as pats is siauliu ir tikrai zinau kas ten dedasi kaip ir honda servisas kol neuzlupino tol pardavinejo ale naujas hondas kur atvezdavau pats su tralu numesdavau isizerguses sudauzytas ir ka uz savaites jau ziurek ir sveikutele ka noreti o ciaautlitas ha ha niekas nelatare zmogui pirgti auto is Voketijos ar galu g aš le is Estijos nu is Vilniaus ten su zmogum butu pasikalbeja ir pakeite rimtiems verslininkams rupi klientai ir reputatcija o cia tik biznis ir kuo greiciau parduoti o kas toliau bus bohui uzjauciu zmogu nepasiseke
A. Norkus    Ant, 2019-08-06 / 15:53
Viešint tokius pardavėjus , kad kiti nepasimautų. Važiuokit pirkt i kitus salonus. Busit gerbiami ir po sandorio. Pirkėjui eit teismo keliu ir dar prisiteist žalą uz sugaistus nervus ir brangų laiką. Žemo lygio kontora.
Audrius    Ant, 2019-08-06 / 16:27
Kad šiauliai perekupų miestas, tai faktas (tiek iš USA daužtų, tiek iš EU) Su perekupų tradicijomis, ir darbo kultūra. Kad Šiauliai kaimas su kaimietiška kultūra, tai faktas nr. 2. Kad Autlitos varkė ir jos direktorius yra asilai iš kaimo, tai faktas nr.3. Išvada: arba nutrauki su debiloidais sutartį, ir perki automobilį bent Vilniuje (bet ir ten ne garantija), arba Estijoje. arba kovoji su jais iki galo, reikalaudamas pakeisti auto nauju. O kad tiek autlitas, tiek kiti Šiaulių kaimo autoviarslynykai su spec. išsilavinimu, vis dar stumdo brokuotas auto, tai faktas Nr. 3. Gyvenau tame zombių mietse, žinau.... Dar iš Ertonos sugalvokitė pirkti naudotą auto. Jie gi teb visi, buvę TURGINIAI, atkalinėdavo tačkes. Dabar, laukiniam bizniui baigusis, legalizavosi, tapo oficialūs, bet mentaliteto taip greit nepakeisi. Šiauleeeeee- kryžius per amžęęęęęę
Teko susidurti    Ant, 2019-08-06 / 16:57
Analogiška situacija buvo ir mums su tokiu pat automobiliu, tik Klaipėdoje. Teko kreiptis į teismą. Užtrukome 2 metus, tačiau automobilį grąžinome, o Techrunai teko grąžinti pinigus, sumokėti mūsų advokatų išlaidas ir palūkanas. Advokatai išsiaiškino, kad pavarų dėžės šiems automobiliams keičiamos labai dažnai.
Svečias    Ant, 2019-08-06 / 20:31
Pasirodo autlite tai yra iprasta pardavinet taisytas kaip naujas. " direktoriaus" komentaras pirkejui tai is koto verčiantis. Ta varžta sau prisisuk jis atsilaisvines tikrai.
Giedriux    Ant, 2019-08-06 / 22:22
Butu vazinejes su senu ipeliu, butu vargo nemates ir ikgiau uz nauja laikes. O dar lizingu pirko, tai kur protas?
Matematika    Tre, 2019-08-07 / 07:55
Jei pavaru dežė 10 tūkst.variklis turet kainuot 15 tūkst.jau gaunas automobilio kaina.o kur visa kita .rėmas .vidaus iranga ir t.t tai akivaizdu .kad tikėtina perka is gamintojo brokuotus automobilius o parduoda kaip kokybiskus
Nulinis    Tre, 2019-08-07 / 08:58
Matot kaip net naujas neveikia,o knisat prota del senu su garantijo.paprasta zmogena teismai nurauks,bet i atstovus neikandat.o siaip ko noret is kuskajaus.ka pirko ta ir turi.
Egis    Tre, 2019-08-07 / 22:03
Viskas px ...bet tas ....cituoju....autlitos direktorius...geras tipelis...koks nesveikas zmogus....ka jisai kalba?...gal cia ir mazai kas ka skaito ..bet gi kaip visada zmogus..zmogui...zmogus per zmogu ..ir visi zmones zino....koks pas ji ten pa nature savartynas...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.