Neurologo galimos korupcijos byla pajudėjo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­jas Kęs­tu­tis Dai­nius kal­ti­na­mas ky­ši­nin­ka­vi­mu. By­los duo­me­ni­mis, jis me­di­ci­ni­nes pa­slau­gas tei­kė "ne už ačiū".
Va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas nu­spren­dė ati­dė­ti ko­rup­ci­ja kal­ti­na­mo Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės gy­dy­to­jo neu­ro­lo­go 60 me­tų Kęs­tu­čio Dai­niaus ir pen­kių pa­cien­tų, tarp ku­rių ir Šiau­lių Prin­cu ka­dai­se ti­tu­luo­tas Vla­das Ba­ra­naus­kas, bau­džia­mą­ją by­lą.

By­los nag­ri­nė­ji­mas ati­dė­tas, nes neat­vy­ko trys iš še­šių kal­ti­na­mų­jų. Įtei­kiant šau­ki­mus į ki­tą po­sė­dį, ku­ris nu­ma­ty­tas lie­pos 19 die­ną, neat­vy­ku­siems kal­ti­na­mie­siems teis­mas nu­spren­dė pa­si­telk­ti po­li­ci­ją.

By­los duo­me­ni­mis, UAB "Pir­mo­ji vil­tis" ir Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­ju dir­ban­tis K. Dai­nius ky­šius, ke­lias­de­šim­ties eu­rų su­mas, 2017 me­tų pa­va­sa­rį paė­mė iš tri­jų pa­cien­tų. Pi­ni­gai bu­vo už neu­ro­lo­go kon­sul­ta­ci­ją me­di­kui dir­bant UAB "Pir­mo­ji vil­tis", ku­rios pa­slau­gos yra fi­nan­suo­ja­mos iš Li­go­nių ka­sų, tai­gi trak­tuo­ti kaip ky­šis.

Ki­ti by­los tei­sia­mie­ji nė­ra kal­ti­na­mi ban­dę pa­pirk­ti K. Dai­nių. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, jie ky­šį da­vė ki­tam UAB "Pir­mo­ji vil­tis" gy­dy­to­jui, ku­rio bau­džia­mo­ji by­la šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­ma Šiau­lių apy­gar­dos teis­me.

Šiau­lių Prin­cu ka­daise ti­tu­luo­tas 61 me­tų Vla­das Ba­ra­nauskas, by­los duo­me­ni­mis, "Pir­mo­sios vil­ties" kli­ni­kos gy­dy­to­jui Egi­di­jui Jan­kaus­kui da­vė ne­nus­ta­ty­tos ver­tės ky­šį už tai, kad gau­tų lai­ki­ną ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą ir do­ku­men­tus Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bai. Tuo me­tu V. Ba­ra­naus­ko at­žvil­giu teis­muo­se vy­ko ke­lių by­lų nag­ri­nė­ji­mas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tis Vla­das Ba­ra­naus­kas, pra­var­de Ba­ra­nis, ne­nus­ta­ty­tos ver­tės ky­šį da­vė no­rė­da­mas gau­ti ne­dar­bin­gu­mą.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kol me­di­kas sto­vė­jo prieš teis­mą, prie teis­mo rū­mų sto­vė­jo Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės au­to­mo­bi­lis.