Gydytojai viliojami ir piniginėmis kompensacijomis

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­ji gy­dy­to­ja Ais­tė Gi­nai­tie­nė: "Sa­vi­val­dy­bės tei­kia­ma pa­ra­ma pa­si­nau­do­jo trys gy­dy­to­jai. Su­pap­ras­ti­nus są­ly­gas, ti­ki­mės jų su­lauk­ti dau­giau".
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­di­ci­nos įstai­gos nė­ra išim­tis – ir čia, kaip ir dau­ge­ly­je ra­jo­nų, trūks­ta gy­dy­to­jų. Jų pri­vi­lio­ji­mui į ra­jo­ną nau­do­ja­mos įvai­riau­sios prie­mo­nės. Vie­na iš jų – Sa­vi­val­dy­bės mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos, ku­rių są­ra­šą ruo­šia­ma­si dar la­biau iš­plės­ti.

Pa­ra­mos są­ly­gos kei­tė­si

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė į ra­jo­ną at­vy­ku­siems dirb­ti trūks­ta­mų spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jams kom­pen­sa­ci­jas mo­ka jau še­še­rius me­tus.

Iš pra­džių šią pa­ra­mą bu­vo nu­tar­ta skir­ti tik šei­mos gy­dy­to­jams, ku­rių trū­ko la­biau­siai. Nuo praė­ju­sių me­tų – ir ki­tų trūks­ta­mų spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jams.

Pa­ra­mos su­ma per šį lai­ko­tar­pį kei­tė­si. Pas­ta­ruo­ju me­tu ji su­da­ro iki 15 tūks­tan­čių eu­rų – kai­mo vie­to­vė­je įsi­dar­bi­nu­siam spe­cia­lis­tui ir iki 10 tūks­tan­čių eu­rų – įsi­dar­bi­nus mies­te esan­čio­je vie­šo­jo­je as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je.

Pa­ra­mą ga­vęs gy­dy­to­jas pri­va­lo ra­jo­no gy­dy­mo įstai­go­je ar įstai­go­se iš­dirb­ti pen­ke­rius me­tus.

Pas­ta­rai­siais me­tais at­si­ra­do ir dar vie­na są­ly­ga pa­ra­ma no­rin­tiems pa­si­nau­do­ti at­vy­ku­siems gy­dy­to­jams – jie pri­va­lo ra­jo­ne dek­la­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jai gy­dy­to­jai Ais­tei Gi­nai­tie­nei daug skai­čiuo­ti ne­pri­rei­kia – per vi­są lai­ko­tar­pį, kai bu­vo nu­sta­ty­tas pa­ra­mos me­cha­niz­mas, Sa­vi­val­dy­bės tei­kia­ma pa­ra­ma pa­si­nau­do­jo trys gy­dy­to­jai.

"Dirb­ti į ra­jo­nus ne­si­ver­žia­ma. Kai kam pa­si­rink­ti dar­bą ra­jo­ne truk­do nu­sta­ty­to­ji są­ly­ga čia dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Ki­tus bū­tų sun­ku pri­vi­lio­ti ir su dar di­des­nė­mis pri­vi­le­gi­jo­mis, nes jie no­ri dirb­ti tik did­mies­ty­je", – sa­kė A. Gi­nai­tie­nė.

A. Gi­nai­tie­nės tei­gi­mu, są­ly­ga, kad pa­ra­mos ga­li su­lauk­ti tik ra­jo­ne gy­ve­nan­tys gy­dy­to­jai at­si­ra­do dėl to, jog no­rė­ta, kad spe­cia­lis­tai la­biau pri­si­riš­tų prie ra­jo­no, čia au­gin­tų šei­mas.

Ma­ny­ta, jog tai pa­dės juos iš­lai­ky­ti il­ges­nį lai­ką, ta­čiau paaiš­kė­jo, jog šiais mo­bi­liais lai­kais toks rei­ka­la­vi­mas yra per­tek­li­nis.

Įlei­do šak­nis ra­jo­ne

Še­du­vos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re dir­ba du pa­ra­ma pa­si­nau­do­ję jau­ni gy­dy­to­jai. Abu – ap­si­gy­ve­no ra­jo­ne: vie­nas iš jų įsi­gi­jo gy­ve­na­mą­jį būs­tą Rad­vi­liš­ky­je, ki­ta – Še­du­vo­je.

Dar vie­nas gy­dy­to­jas įsi­dar­bi­no Bai­so­ga­los pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re.

Še­du­vos PSPC di­rek­to­rė Auš­ra Čiū­da­rie­nė džiau­gia­si jau­nais spe­cia­lis­tais ir svars­to: jei­gu ne pa­ra­ma, ka­žin ar jie bū­tų įlei­dę šak­nis bū­tent Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne?

"Ži­no­ma, pa­ra­ma nė­ra to­kia, kad bet ku­ris gy­dy­to­jas vis­ką mes­tų ir va­žiuo­tų į Rad­vi­liš­kį, bet jau­nam spe­cia­lis­tui ji tik­rai pra­ver­čia. Ma­nau, jog ši fi­nan­si­nė pa­ra­ma tu­rė­jo įta­kos ir pas mus dir­ban­tiems spe­cia­lis­tams ren­kan­tis sa­vą­jį ke­lią", – re­dak­ci­jai sa­kė A. Čiū­da­rie­nė.

Pa­siū­ly­mas: pi­ni­gais vi­lio­ti ir re­zi­den­tus

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­rius Vai­das Sma­lins­kas Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė nau­ją pa­siū­ly­mą – pa­tvir­tin­ti gy­dy­to­jų re­zi­den­tų ska­ti­ni­mo tvar­ką, ku­ri pa­dė­tų pri­vi­lio­ti į li­go­ni­nę jau­nų spe­cia­lis­tų.

Pa­sak V. Sma­lins­ko, su­ma­ži­nus vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų re­zi­den­tū­ros vie­tų, li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­lau­kia re­zi­den­tų pa­klau­si­mų, ar ra­jo­ne nė­ra nu­ma­ty­ta re­zi­den­tū­ros moks­lų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka.

"Ra­jo­ne jau yra priim­ta jau­nų gy­dy­to­jų rė­mi­mo tvar­ka – gal bū­tų ga­li­ma ją pa­pil­dy­ti gy­dy­to­jų re­zi­den­tų rė­mi­mu?", – siū­lė įstai­gos va­do­vas.

Pa­sak jo, tai li­go­ni­nei pa­dė­tų iš­spręs­ti dvi pro­ble­mas: at­si­ras­tų ga­lin­čių bu­dė­ti Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je bei įstai­ga tu­rė­tų rei­kia­mą spe­cia­lis­tą.

V. Sma­lins­ko duo­me­ni­mis, vie­ne­ri re­zi­den­tū­ros me­tai kai­nuo­ja apie 6 tūks­tan­čius eu­rų. Re­zi­den­tū­ros moks­lai trun­ka nuo trejų iki pen­ke­rių me­tų, to­dėl vie­nam re­zi­den­tui remti iš biu­dže­to rei­kė­tų skir­ti nuo 18 iki 30 tūks­tan­čių eu­rų.

Anot V. Sma­lins­ko, da­lį kai ku­rių rė­mi­mo kaš­tų ga­lė­tų pa­deng­ti ir li­go­ni­nė.

Bai­gęs re­zi­den­tū­rą, pa­ra­mą ga­vęs gy­dy­to­jas ra­jo­no gy­dy­mo įstai­go­je tu­rė­tų ati­dirb­ti nu­sta­ty­tą lai­ko­tar­pį.

Prob­le­ma ga­lė­tų tap­ti ne­bent da­bar jau­nų gy­dy­to­jų rė­mi­mo pro­gra­mo­je eg­zis­tuo­jan­ti nuo­sta­ta – ra­jo­ne dek­la­ruo­ta spe­cia­lis­to gy­ve­na­mo­ji vie­ta.

Pa­sak ra­jo­no me­ro An­ta­no Če­po­no­nio, ši nuo­sta­ta jau yra pa­se­nu­si ir ją rei­kia keis­ti.

"Ar­gi mums svar­bu, kur gy­ve­na gy­dy­to­jas – Kau­ne ar Rad­vi­liš­ky­je? Lai­kas ne­sto­vi vie­to­je, kei­čia­si tech­no­lo­gi­jos ir da­bar, pa­vyz­džiui, kom­piu­te­ri­nės ir mag­ne­ti­nės to­mog­ra­mos yra ap­ra­šo­mos nuo­to­li­niu bū­du. To­dėl tu­ri­me pa­keis­ti ir šią vie­tos dek­la­ra­vi­mo nuo­sta­tą, ku­ri gal kaž­ka­da ir bu­vo svar­bi, ti­kin­tis iš­lai­ky­ti ra­jo­ne spe­cia­lis­tus", – sa­kė A. Če­po­no­nis.

Pa­sak jo, re­zi­den­tų anš­la­go ne­si­ti­ki­ma, ta­čiau bent ke­lių jų ti­ki­ma­si su­lauk­ti.

Ar­ti­miau­siam ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiui ke­ti­na­ma pa­rengti nau­jo­sios tvar­kos spren­di­mo pro­jek­tą.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Še­du­vos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Auš­ra Čiū­da­rie­nė: "Jau­nam spe­cia­lis­tui fi­nan­si­nė pa­ra­ma vi­sa­da rei­ka­lin­ga".