"Nešantys žinią" papildė gatvės meno galeriją

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Gat­vės me­no kū­ri­nys "Ne­šan­tys ži­nią" – pra­tę­sė Dai­lės ga­le­ri­jos pro­jek­to "Sau­lės pa­gro­bi­mas" idė­ją.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je mies­to me­ni­nin­kai Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai pri­sta­tė nau­ją sa­vo kū­ri­nį – sie­ni­nės ta­py­bos dar­bą ant "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­jos pa­sta­to, pa­va­din­tą "Ne­šan­tys ži­nią".

Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ir pa­ro­dų ku­ra­to­rė Er­nes­ta Šim­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad Šiau­liuo­se at­si­ra­do dar vie­nas gat­vės me­no kū­ri­nys. Ji pri­mi­nė, kad įstai­ga ke­le­rius me­tus tę­sė pro­jek­tą "Sau­lės pa­gro­bi­mas", ku­rio me­tu mies­te ant pa­sta­tų at­si­ra­do ne vie­nas kū­ri­nys. Pro­jek­tas bai­gė­si, bet or­ga­ni­za­to­riai sa­ko pa­si­li­kę re­zer­vą.

"Jei gims idė­ja, at­si­ras sie­na ir ini­cia­ty­va, iš ga­le­ri­jos veik­los bus ras­ta lė­šų pri­si­dė­ti, kad at­si­ras­tų vie­nas-du to­kie kū­ri­niai per me­tus, ku­rie tar­si ne­leis­tų nu­ma­rin­ti pa­vy­ku­sio pro­jek­to. Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai pa­tys ėjo, ieš­ko­jo, ta­rė­si. Bend­ra ini­cia­ty­va ir gi­mė iš me­ni­nin­kų. Ti­ki­mės, kad ga­lė­tų at­si­ras­ti ini­cia­ty­va iš vers­lo, kad pa­siū­ly­tų me­ni­nin­kams sie­nas", – sa­kė E. Šim­kie­nė.

Ji at­sklei­dė, kad vie­ną ini­cia­ty­va jau gims­ta. Or­to­pe­di­jos cent­ras tu­ri no­rą ir ieš­ko me­ni­nin­kų.

Gat­vės me­no kū­ri­niai – lai­ki­ni, ka­dan­gi nė­ra ap­sau­go­ti nei nuo gam­tos įta­kos, nei nuo van­da­lų. Pa­si­džiaug­ta, kad kol kas Šiau­liuo­se sie­ni­niai kū­ri­niai gra­žiai lai­ko­si, jų nie­kas ne­nio­ko­ja.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.