Redakcijos grafitis įamžintas vaizdo klipe

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dai­ni­nin­kė Lau­ra Re­mei­kie­nė pa­sau­liu saugiai džiau­gė­si pro "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­jos lan­gą.
Antradienį šiau­lie­tė dai­ni­nin­kė Lau­ra Re­mei­kie­nė, žais­min­gai ta­ba­luo­da­ma ko­jo­mis, dai­na­vo sė­dė­da­ma ant "Šiau­lių kraš­to" pa­sta­to ant­ro aukš­to pa­lan­gės. Vaiz­du su dai­li­nin­kų Uo­gin­tų su­kur­tu gra­fi­čiu "Ne­šan­tys ži­nią" pra­si­dės nau­ja­sis dai­ni­nin­kės kli­pas.

Dai­na, ku­riai ku­ria­mas kli­pas, va­di­na­si "Vi­sa šir­dim aš my­liu ši­tą pa­sau­lį", jai žo­džius ir mu­zi­ką pa­ra­šė L. Re­mei­kie­nė.

"Man ne­rei­kia pra­ban­giai, tur­tin­gai, kaž­kaip ypa­tin­gai, die­na ir vėl – aš pra­de­du gy­ven­ti, vi­sa šir­dim dai­nuo­ti ir di­de­le šir­dim kvė­puot iš nau­jo. Pri­si­žiū­rė­siu švie­sos, įkvėp­siu sau­lės ir be jo­kios pa­bai­gos my­lė­siu ši­tą pa­sau­lį", – žo­džius pa­ci­tuo­ja L. Re­mei­kie­nė.

Kli­pas, sa­ko dai­ni­nin­kė, bus bi­čiu­liš­kas, šei­my­niš­kas, jau­kus – kaip ir dai­na.

"Ma­no su­ma­ny­mas bu­vo pa­žvelg­ti į neat­ras­tas vie­tas. Šiau­liuo­se yra ne vien tik žy­mūs ob­jek­tai – Dvi­ra­čių mu­zie­jus, Kry­žių kal­nas ar ka­ted­ra, bet ir daug gra­žių kam­pe­lių, sie­nų, ku­rias puo­šia me­ni­nin­kai. Ei­na­me, sku­ba­me ir neatk­rei­pia­me dė­me­sio. Koks įdo­mus "Cha­me­leo­nas" prie Didžd­va­rio gim­na­zi­jos, "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos sie­na. Man pa­čiai bu­vo at­ra­di­mas pa­si­žval­gy­ti iš Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus – iš aukš­tai", – sa­ko dai­ni­nin­kė.

"Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­jos sie­na kū­ry­bi­nę ko­man­dą pa­trau­kė spal­vo­mis. Rugp­jū­tį Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai ant fa­sa­do nu­pie­šė sie­ni­nės ta­py­bos kū­ri­nį "Ne­šan­tys ži­nią".

"Pas­ta­tas iš kar­to at­si­ga­vo, to­dėl nu­spren­dė­me: pra­de­da­me nuo čia, nes čia la­bai gra­žu. Tai ir bus kli­po pra­džia", – sa­ko L. Re­mei­kie­nė.

L. Remei­kie­nė iš­var­di­ja kū­ry­bi­nę ir pa­lai­ky­mo ko­man­dą: fil­muo­to­jas Ro­kas Baš­kys, aran­žuo­to­jas Pau­lius Ja­siū­nas, di­zai­ne­rė Ai­ri­da Skric­kie­nė, "Lau­ros stu­di­ja", "Lau­ros stu­di­jos" tė­ve­liai.

Po fil­ma­vi­mo pra­si­dės mon­ta­vi­mo dar­bai. L. Re­mei­kie­nė ti­ki­si, kad kli­pas bus trans­liuo­ja­mas jau spa­lį.

Ki­tų me­tų pa­va­sa­rį dai­ni­nin­kė pla­nuo­ja iš­leis­ti kom­pak­ti­nę plokš­te­lę, jo­je skam­bės ir dai­na "Vi­sa šir­dim aš my­liu ši­tą pa­sau­lį".

Komentarai

Vitalijus    Ket, 2019-09-26 / 21:58
Nuotraukose lyg ir normalu (gal pašviesinta), bet natūroje, grafičio fonas, "žiauriai" tamsus ir visi tie paukščiai, kaip ir ši reklamos ponia, atrodo nekaip...
Nuostabu    Pen, 2019-09-27 / 19:45
Šiaulių švyturiukas! NUOSTABU!!!! Viskas atrodo taip taip kaip ir gyvenime. Vitalijau, nebumbėkit, o tiesiog atsipalaiduokit!
Vitalijus    Sek, 2019-09-29 / 11:03
Nebent prisigerčiau šnapso, tuomet gal ir atsipalaiduočiau, gal viską šviesesnėmis spalvomis matyčiau, o dabar tai, brr... Šalta ir jokio nuostabumo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.