Grafitis ant redakcijos pastato neša žinią

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
"Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­jos pa­sta­tą pa­puo­šė sie­ni­nės ta­py­bos kū­ri­nys "Ne­šan­tys ži­nią".
Šiau­lie­čiai me­ni­nin­kai Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai ant "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­jos pa­sta­to P. Višinskio g. 26 su­kū­rė sie­ni­nės ta­py­bos kū­ri­nį "Ne­šan­tys ži­nią".

Antradienį nuo "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­jos pa­sta­to bu­vo nuim­ti apie 10 die­nų sto­vė­ję pa­sto­liai – dar­bą bai­gė dai­li­nin­kai Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai.

Pie­ši­nį, tra­fa­re­tus dai­li­nin­kai pra­dė­jo kur­ti dar bir­že­lio pra­džio­je. Da­bar ant pa­sta­to ma­ty­ti in­ten­sy­vių spal­vų Pa­ry­žiaus ka­ted­ra ir paukš­čiai, sna­puo­se ne­šan­tys dė­lio­nių de­ta­les.

Pa­sak A. Uo­gin­to, kū­ri­nys "Ne­šan­tys ži­nią" sim­bo­li­zuo­ja, kad in­for­ma­ci­ja ke­liau­ja per ži­niask­lai­dą. Pa­ry­žiaus ka­ted­ra ant fa­sa­do pri­me­na, kad kul­tū­ra yra svar­biau­sia tau­tos sa­vi­mo­nės da­lis, es­mė. Paukš­čiai tei­kia vil­tį, kad dė­lio­nių or­na­men­to ga­ba­liu­kus ga­li­ma su­li­pin­ti į krū­vą.

"Sun­kiau­sia bu­vo ap­skai­čiuo­ti pro­por­ci­ją, tra­fa­re­tų dy­džius. Gal­vo­jo­me, kad pa­da­rė­me per di­de­lius, bet, pa­si­ro­do, kaip tik, – sa­ko A. Uo­gin­tas. – Kad ir yra es­ki­zas, bet vi­sa­da pa­si­lie­ka­me vie­tos imp­ro­vi­za­ci­jai – ta­da įdo­mu pai­šy­ti, nes ne­ži­nai, kaip baig­sis, už­si­de­gi. Jei už­si­de­gi­mo ne­bus, ne­lip­si į 10 met­rų aukš­tį, bai­su."

Dai­li­nin­kai šiek tiek ne­ri­ma­vo, ar vis­kas bus ge­rai, kai dar­bi­nin­kai nuims ste­la­žus, gal­būt kas nors at­ro­dys ne taip, kaip ti­kė­jo­si. Re­zul­ta­tas nu­džiu­gi­no: vis­kas ge­rai, tin­ka­mas spal­vų san­ty­kis, gra­žu!

Uo­gin­tai iš pra­džių svars­tė, ką paukš­čiai tu­ri ne­šti sna­puo­se. Gal rai­des, gal teks­to da­lį? Nusp­ren­dė, kad tin­ka­miau­sia bus dė­lio­nė.

"Gra­žu, kad dė­lio­nė ga­li su­si­dė­lio­ti į or­na­men­tą. Tu­ri­me sa­vo, bal­tų, lie­tu­viš­ką or­na­men­tą, kar­tais jis yra ir Va­ka­rų da­lis, net Ame­ri­ko­je ga­li­me ras­ti pa­na­šios or­na­men­ti­kos. Mes – bend­ro pa­sau­lio da­lis. Jei su­de­ga ar griū­na vie­nas kul­tū­ros ži­di­nys, griū­na­me ir mes. Kul­tū­ros ka­tast­ro­fa ne­pa­si­ma­to iš kar­to, bet pa­lie­ka gi­lų pėd­sa­ką", – sa­ko A. Uo­gin­tas.

Pieš­da­mi paukš­čius, Uo­gin­tai ieš­ko­jo gra­žių skry­džio po­zų.

"Paukš­čiai – mig­ruo­ja, su­grįž­ta į sa­vo vie­tas ir neaiš­ku, ko­kios jie yra tau­ty­bės. Ar tė­vy­nė ten, kur pe­ri, ar kur mai­ti­na­si, il­si­si? Bet jie su­ge­ba su­si­tar­ti, ir tai – ženk­las mums. O mes iš kar­to brai­žo­me sche­mas, vė­lia­vas."

A. Uo­gin­tas sa­ko, kad paukš­čių te­ma "už­si­ve­dė" nuo pe­lė­dos, šie paukš­čiai su­si­ję su mis­ti­ka, pa­slap­ti­mi, o ir lie­tu­vių liau­dies dai­na "Išė­jo tė­ve­lis...", ar­che­ti­pi­nė, dai­nuo­ta per lai­do­tu­ves, su­jun­gian­ti su pro­tė­viais.

An­tis ant fa­sa­do skren­da į prie­šin­gą pu­sę. Ko­kią ži­nią ji ne­ša, ne­ži­nia, jos dė­lio­nės da­lis tuš­čia: ženk­las, kad atei­ty­je gal­būt kas nors at­si­ras.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Sie­ni­nės ta­py­bos ak­cen­tai – lieps­no­jan­ti Pa­ry­žiaus ka­ted­ra ir paukš­čiai, ne­šan­tys dė­lio­nes.

Komentarai

Linas    Ant, 2019-08-13 / 22:20
Tikėjausi geresnio... Per daug smulkių paukštelių, norėjosi jų didesnių, išraiškesnių, stebinančių...
Ramus    Tre, 2019-08-14 / 00:08
,,Pelėda" reiškia stribą, o ją nušovė partizanas. Uogintas skystas mitologas.
na    Tre, 2019-08-14 / 07:48
Gražu, bet fonas per ryškus, galėjo derinti prie kitos pastato dalies.
Marius    Tre, 2019-08-14 / 09:29
Gražu, bet tikėjausi, kad bus kitaip, įspūdingiau, per daug tamsios spalvos...
stepas    Tre, 2019-08-14 / 09:33
neprofesionalių -,, chulganiškų,, piešėjų darbai daro gal net geresnį įspūdį.ypač nemalonus fomo mėlis
Ir dar    Tre, 2019-08-14 / 09:42
galėjo nenupjauti taip griežtai dešinėj pusėj, padaryti švelnų perėjimą. Dabar pastatas supjaustytas.
Marius    Tre, 2019-08-14 / 09:46
Nežinau ar galima foną pavadinti žydru, per daug jau tamsi ta žydrynė...
Vitalija    Ket, 2019-08-15 / 12:55
Į akis krinta, šiuo darbu, suskaldytas pastato fasadas, kodėl nebuvo pagalvotas lengvas grafičio spalvų perėjimas į neliečiamą fasado dalį...?
WWW    Šeš, 2019-08-17 / 14:51
Šiandien buvau specialiai nuvažiavusi pažiūrėti. Priariu tiems, kurie rašo, jog tas tamsiai mėlynas fonas rėžia akį ir neišryškina paukščių.
Praeivis    Tre, 2019-08-21 / 09:24
Mano akiai darbas geras. Idėja paprasta, gal kiek tiesmukai perteikta. Bet atrodo visai gražiai ir tos spalvos dera, tiek prie aplinkos tiek prie pačio laikraščio. Jeigu kritikieriai yra nors kartą gyvą jį matę. Spaudos kioskas yra šalia nė pirkti nereiks.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.