Lietuvos žvejai – Europos čempionai

Lie­tu­vos plū­di­nės žūk­lės spor­to aso­cia­ci­jos nuo­tr.
Eu­ro­pos spor­ti­nės plū­di­nės žūk­lės čem­pio­na­te Lie­tu­vos rink­ti­nė, ku­rios su­dė­ty­je trys šiau­lie­čiai, pir­mą kar­tą ta­po Eu­ro­pos čem­pio­nais.
Šiau­rės Ai­ri­jos Portg­le­no­no mies­te prie Že­mu­ti­nės Ban­no upės vy­ku­sia­me 25-aja­me "FIP­Sed" Eu­ro­pos spor­ti­nės plū­di­nės žūk­lės čem­pio­na­te Lie­tu­vos rink­ti­nė pir­mą kar­tą ta­po Eu­ro­pos čem­pio­nais. Ko­man­dos su­dė­ty­je bu­vo ir trys šiau­lie­čiai: Min­dau­gas Alek­na, Sta­nis­lo­vas Amb­ra­sas ir Rū­ta Gar­ba­liaus­kai­tė.

Lie­tu­viai ta­po ge­riau­siais Eu­ro­po­je plū­di­nės žūk­lės meist­rais. Lie­tu­vos rink­ti­nė nu­ga­lė­jo itin ti­tu­luo­tus var­žo­vus: ang­lus, pran­cū­zus, bel­gus, ita­lus ir čem­pio­na­to šei­mi­nin­kus ai­rius. Ant aukš­čiau­sios pa­ky­los už­li­pu­si Lie­tu­vos ko­man­da, si­dab­rą pa­li­ko Pran­cū­zi­jos rink­ti­nei, bron­zos me­da­liais pa­si­puo­šė olan­dai. Iš vi­so Eu­ro­pos čem­pio­na­te šie­met var­žė­si ko­man­dos iš 17 ša­lių.

Lie­tu­vos ko­man­da to­kiuo­se čem­pio­na­tuo­se ne­be nau­jo­kė, ta­čiau to­kį re­zul­ta­tą pa­vy­ko pa­siek­ti pir­mą kar­tą. Mū­sų žve­jams pui­kiai se­kė­si ir as­me­ni­nė­je įskai­to­je – To­mas Bu­zas užė­mė tre­čią­ją vie­tą, šiau­lie­tis Min­dau­gas Alek­na – 4 vie­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.