Tikrojo metraštininko paroda

As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.
Iš kai­rės: fo­to­me­ni­nin­kas Ri­čar­das Dai­li­dė ir šiau­lie­tis Sei­mo na­rys S. Tu­mė­nas po pa­ro­dos ati­da­ry­m
M. K. Čiur­lio­nio na­muo­se Vil­niu­je lapk­ri­čio 5 d. pri­sta­ty­ta šiau­lie­čio Ri­čar­do Dai­li­dės fo­to­do­ku­men­ti­kos pa­ro­da „Iš praei­ties atgimstantys…“ (1974–1994 m.).

Kal­bė­da­mas pa­ro­dos ati­da­ry­me LRS Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys šiau­lie­tis Sta­sys Tu­mė­nas au­to­rių įvar­di­no kaip dau­giab­riau­nę as­me­ny­bę: upei­vį, me­di­ką, dai­ni­nin­ką, žy­mių­jų „Vil­niaus bokš­tų“ dai­nų kon­kur­so lau­rea­tą, gar­sio­jo „Vil­niaus ai­dų“ an­samb­lio so­lis­tą praei­to am­žiaus sep­tin­ta­ja­me-aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­čiais, vi­suo­me­ni­nin­ką, per 4000 straips­nių kul­tū­ros te­ma au­to­rių. Nuo Lie­tu­vos At­gi­mi­mo pra­džios R. Dai­li­dė fik­sa­vo Są­jū­džio ke­lią, kū­rė žy­mių kraš­to ir pa­sau­lio lie­tu­vių po­rtre­tus, fik­sa­vo džia­zo gy­ve­ni­mą.

Pris­ta­to­mo­je pa­ro­do­je pro­f. Vy­tau­tas Lands­ber­gis Ri­čar­dą įvar­di­no „tik­ruo­ju metraštininku‘‘.

Šį­kart pa­ro­da ka­me­ri­nė, kaip ir ne­di­de­li, bet jau­kūs M. K. Čiur­lio­nio na­mai Vil­niu­je. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mos fo­tog­ra­fi­jos, su­kur­tos R. Dai­li­dei lan­kan­tis M. K. Čiur­lio­nio me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je, Drus­ki­nin­kuo­se 1974–1994 m. Bu­vu­siuo­se Čiur­lio­nių na­muo­se, jų kie­me tarp obe­lų fo­tog­ra­fas už­fik­sa­vo me­no pa­sau­lio as­me­ny­bes, ku­riuos įkvė­pė M. K. Čiur­lio­nio ge­ni­jaus pa­sau­lis. Tai ar­chi­tek­tas Vy­tau­tas Žem­kal­nis-Lands­ber­gis, mu­zi­ko­lo­gas Vla­das Šve­das, dai­li­nin­kas Au­gus­ti­nas Sa­vic­kis, pia­nis­tas Jur­gis Bia­lob­žes­kis, poe­tas Si­gi­tas Ge­da, me­ni­nin­kas Al­gi­man­tas Švėgž­da, ku­riam skir­tas pen­kių fo­tog­ra­fi­jų cik­las.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mas ir M. K. Čiur­lio­nio me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus Drus­ki­nin­kuo­se puo­se­lė­to­jai – me­no­ty­ri­nin­kas Adel­ber­tas Ne­dzels­kis, jau­nes­nio­ji ge­ni­jaus se­suo Va­le­ri­ja Čiurlionytė–Karužienė.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me nuo­šir­džius pa­dė­kos, pa­gar­bos žo­džius au­to­riui, pui­kiai rep­re­zen­tuo­jan­čiam Šiau­lius, ta­rė pro­f. Juo­zas Gal­kus, Lie­tu­vos mu­zi­kos rė­mi­mo fon­do va­do­vė Liu­ci­ja Stul­gie­nė, o mu­zi­kos kal­ba au­to­rių svei­ki­no Ro­kas Zu­bo­vas, pro­f. V. Lands­ber­gis, Po­vi­las Ja­ra­mi­nas.o.