Romualdo Balinsko "Tie" eksponuojami bibliotekoje

Emilio BOČKOVO nuotr.
Dai­li­nin­ko Ro­mual­do Ba­lins­ko ta­py­bos dar­bų pa­ro­dos "Tie" ati­da­ry­mą mo­de­ra­vo Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­ro­dų koor­di­na­to­rius pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis (de­ši­nė­je).
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos III aukš­to ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Ro­mual­do Ba­lins­ko ta­py­bos dar­bų pa­ro­da "Tie".

Pa­sak me­no­ty­ri­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Kin­či­nai­čio, R. Ba­lins­ko kū­ry­ba iš­si­ski­ria sa­vo ne­rū­pes­tin­gu­mu ir lais­vu, ne vi­sa­da rim­tu žvilgs­niu į me­ną, į kū­ry­bos te­mas. Au­to­riaus ne­rim­tu­mas – drą­sa pa­si­prie­šin­ti ste­reo­ti­pams.

Šian­dien (spa­lio 15 die­ną) R. Ba­lins­kui bus įteik­tas Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos auk­si­nis ženk­liu­kas už ino­va­ty­vius plas­ti­nės kal­bos ieš­ko­ji­mus bei tal­pių ir uni­ver­sa­lių te­mų plė­to­ji­mą sa­vo kū­ry­bo­je.

Ro­mual­das Ba­lins­kas gi­mė Šiau­liuo­se, 1982 me­tais bai­gė Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės fa­kul­te­tą. Da­ly­va­vo na­cio­na­li­nė­se pa­ro­do­se, Bal­ti­jos ša­lių jau­ni­mo dai­lės trie­na­lė­se, Bal­ti­jos ša­lių ta­py­bos trie­na­lė­se gru­pi­nė­se pa­ro­do­se. Nuo 1990 me­tų yra Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys.

Dai­li­nin­ko pa­veiks­lai sau­go­mi Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­ju­je, pri­va­čio­se ko­lek­ci­jo­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je.

Pa­ro­da "Tie" bib­lio­te­ko­je veiks iki spa­lio 30 die­nos.

Emilio BOČKOVO nuotr.
Ro­mual­do Ba­lins­ko "Tie".