Parodoje – tapyba ir fotografijos

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Pa­ro­dą "Sti­chi­jos" Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je pri­sta­tė (iš kai­rės) dai­li­nin­kė, pe­da­go­gė Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė ir fo­tog­ra­fė, gy­dy­to­ja Ri­ta Ruš­ky­tė.
Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je vei­kia Ri­tos Ruš­ky­tės fo­tog­ra­fi­jų ir Vi­tos Ža­ba­raus­kai­tės ta­py­bos dar­bų pa­ro­da "Sti­chi­jos".

Apie pa­ro­dą, jun­gian­čią ta­py­bą ir fo­tog­ra­fi­ją, ati­da­ry­me kal­bė­jo me­no­ty­ri­nin­kė Mi­cha­li­na Ado­ma­vi­čie­nė, fo­tog­ra­fas Ro­lan­das Pa­ra­fi­na­vi­čius.

V. Ža­ba­raus­kai­tė – šiau­lie­tė dai­li­nin­kė, pe­da­go­gė, iliust­ra­to­rė, poe­tė. Dau­giau ne­gu tris de­šimt­me­čius dir­ba Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jo­je dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja me­to­di­nin­ke. Yra su­ren­gu­si per 100 per­so­na­li­nių pa­ro­dų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je (Aust­ri­jo­je, Ita­li­jo­je, Da­ni­jo­je, Lat­vi­jo­je). Kū­ri­nių yra įsi­gi­ję Aust­ri­jos, Vo­kie­ti­jos, JAV, Iz­rae­lio, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos ko­lek­ci­nin­kai. Dai­li­nin­kė yra nuo­la­ti­nė tarp­tau­ti­nio dai­lės fes­ti­va­lio "Šiau­lių Mon­mart­ro res­pub­li­ka" da­ly­vė.

Ri­ta Ruš­ky­tė – šiau­lie­tė, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Vi­daus li­gų sky­riaus ve­dė­ja, Nu­si­pel­niu­sio gy­dy­to­jo gar­bės ženk­lu įver­tin­ta me­di­kė. Tai – ant­ro­ji jos fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je.

Mi­nint ga­le­ri­jos 27-ąsias veik­los me­ti­nes, bu­vo ati­da­ry­tos Ri­mo Zig­mo Bi­čiū­no ta­py­bos ir R. Ruš­ky­tės fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dos.

Pa­ro­da "Sti­chi­jos" veiks iki spa­lio 21 die­nos.

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Vi­tos Ža­ba­raus­kai­tės ta­py­ba.

Susijusios naujienos