"Polifonijoje" – paroda ir koncertas

Ne­ri­jaus BRA­ZAUS­KO nuo­tr.
Vi­tos Ža­ba­raus­kai­tės pa­ro­da "Lin­ku­vos Ba­ro­kas ir ki­tos gro­žy­bės" eks­po­nuo­ja­ma kon­cer­ti­nė­je įstai­go­je "Po­li­fo­ni­ja".

Penk­ta­die­nį ru­dens se­zo­nas Šiau­lių "Po­li­fo­ni­jo­je" pra­si­dė­jo Vi­tos Ža­ba­raus­kai­tės pa­ro­da ir džia­zo imp­ro­vi­za­ci­jų kon­cer­tu "75 mi­nu­tės džia­zo".

Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos dai­lės pe­da­go­gė, ta­py­to­ja V. Ža­ba­raus­kai­tė pri­sta­tė pa­ro­dą "Lin­ku­vos Ba­ro­kas ir ki­tos gro­žy­bės".

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi va­sa­rą ple­ne­re Žiem­ga­lo­je su­kur­ti dar­bai. Au­to­rės dar­buo­se įam­žin­ta se­no­ji Lin­ku­vos ar­chi­tek­tū­ra – baž­ny­čia, mies­te­lio na­mai.

Po pa­ro­dos ati­da­ry­mo ka­me­ri­nė­je sa­lė­je "Po­li­fo­ni­ja" vy­ko džia­zo imp­ro­vi­za­ci­jų kon­cer­tas "75 mi­nu­tės džia­zo". Kon­cer­ta­vo Via­čes­la­vas Ga­ne­li­nas (for­te­pi­jo­nas), Pet­ras Vyš­niaus­kas (sak­so­fo­nas), Ar­ka­di­jus Go­tes­ma­nas (per­ku­si­ja).

Kom­po­zi­to­rius V. Ga­ne­li­nas šie­met šven­čia 75-ąjį ju­bi­lie­jų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.