Parodoje atgijo "Monmartro respublikos" spalvos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­čių dai­li­nin­kų dar­bai (iš kai­rės): Vi­liaus Šliu­že­lio "Ic­kis", Si­gi­to Pran­cui­čio "Li­ki­mo paukš­čiai", Gra­ži­nos Ar­laus­kai­tės-Ving­rie­nės "Va­sa­ros nak­ties sap­nas."
Šiau­lių "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta pa­ro­da "Mė­ly­na ir dvi ki­tos spal­vos". Su ja į mies­tą vėl su­grį­žo "Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­kos-2019" dai­li­nin­kai. Iki gruo­džio 2 die­nos ga­li­ma pa­ma­ty­ti jų ta­py­bos dar­bus, su­kur­tus va­sa­rą per Šiau­lius gar­si­nan­tį tarp­tau­ti­nį dai­lės fes­ti­va­lį-ple­ne­rą.

Iš­leis­tas ir ka­ta­lo­gas

Te­ma "Mė­ly­na ir 2 ki­tos spal­vos" ta­py­bos dar­bus kū­rė 21 dai­li­nin­kas iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Uk­rai­nos ir Olan­di­jos. Vi­sų jų dar­bai ro­do­mi.

Ati­da­ry­me da­ly­va­vo ple­ne­ro da­ly­viai iš Vil­niaus – Ži­vi­lė Ja­su­ty­tė, Ri­čar­das Bart­ke­vi­čius, Li­li­ja Pui­pie­nė, Gied­rė Riš­ku­tė, Ilo­na Dau­jo­tai­tė- Ja­nu­lie­nė Lo­re­ta ir Ri­čar­das Zda­na­vi­čiai, Lat­vi­jos – Al­dis Kla­vinš, In­ta Kla­so­ne, Sol­vi­ta Spirge–Sene ir šiau­lie­čiai Gra­ži­na Ar­laus­kai­tė-Ving­rie­nė, Ire­na ir Vi­lius Šliu­že­liai, Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė, Si­gi­tas Pran­cui­tis.

Iš fes­ti­va­lio dai­li­nin­kų į pa­ro­dos ati­da­ry­mą ne­ga­lė­jo at­vyk­ti Da­lia Kas­čiū­nai­tė, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tė, Ma­rius Stro­lia, Olan­di­jos dai­li­nin­kės Bet­ty Dijk ir Ma­rie-Loui­se Ewen bei Uk­rai­nos dai­li­nin­kai Oleg Pron­ten­ko ir Mat­vei Vais­berg.

Su­reng­ta ne tik pa­ro­da, bet ir iš­leis­tas ple­ne­ro ka­ta­lo­gas. Jo vir­še­lį pa­puo­šė M. Vais­berg su­kur­tas pa­veiks­las "7 die­nos".

Tra­di­ci­ja duo­da vai­sių

Ple­ne­ro pa­ro­dą pri­sta­ty­da­ma dai­lė­ty­ri­nin­kė dr. Da­nu­tė Zo­vie­nė ak­cen­ta­vo, jog 17 me­tų fes­ti­va­lio -ple­ne­ro tra­di­ci­ja duo­da gra­žius vai­sius. Jis ta­po rep­re­zen­ta­ci­niu Šiau­lių ren­gi­niu.

"Ple­ne­ro sa­vai­tė bu­vo la­bai pra­smin­ga ir įtemp­ta, o ri­bos iš­si­plė­tė iki Ža­ga­rės, Jo­niš­kio", – pri­mi­nė ji, nes pa­ti da­ly­va­vo ple­ne­re, kaip dai­lės kri­ti­kė.

Ji pa­brė­žė, jog iš­leis­tas pir­mas rim­tas ple­ne­ro ka­ta­lo­gas: "Tai ly­gia­ver­tis ple­ne­rui mo­men­tas, nes pa­ro­dų, ple­ne­rų do­ku­men­ta­vi­mas yra vie­nas iš kul­tū­ros vyks­mo pro­ce­sų".

Api­bū­din­da­ma pa­ro­dą D. Zo­vie­nė pa­ste­bė­jo, jog ma­to daug abst­rak­čio­sio­sios ta­py­bos, pa­ro­do­je yra ke­lios fi­gū­ri­nės kom­po­zi­ci­jos, o olan­dų dai­li­nin­kės plė­to­ja po­rtre­ti­nį žan­rą.

"Ple­ne­ro dai­li­nin­kų įkvė­pi­mo šal­ti­niu ta­po gam­ta, imp­re­si­jos iš ap­lin­kos, iš be­si­bai­gian­čio va­sa­ros lai­ko ir ru­dens nuo­jau­tos. Žmo­gus ir gam­ta – neat­sie­ja­mi, – sa­kė dai­lė­ty­ri­nin­kė. – Džiau­giuo­si, kad sėk­min­gai bu­vo pa­rink­tas ple­ne­ro mo­to, nes spal­vų spekt­ras su­si­de­da iš tri­jų spal­vų – mė­ly­nos, gel­to­nos ir rau­do­nos."

D. Zo­vie­nė ak­cen­ta­vo, jog ple­ne­re da­ly­va­vo pui­kūs dai­lės meist­rai.

"Laip­tų" ga­le­ri­ja sėk­min­gai iš­lai­ko sa­vo li­ni­ją – kvies­ti mo­der­niuo­sius me­ni­nin­kus, šiuo­lai­ki­nės ta­py­bos at­sto­vus ir lai­ko aukš­tą ly­gį", – tei­gė dai­lė­ty­ri­nin­kė. Ji lin­kė­jo, kad ir ki­tų me­tų fes­ti­va­lis-ple­ne­ras bū­tų ne ma­žiau sva­rus.

Dai­li­nin­kams dė­ko­jo Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos, kul­tū­ros cent­ro ir Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus dar­buo­to­jai. Ža­ga­rės dva­ro rū­mus dar va­sa­rą pa­puo­šė ple­ne­re su­kur­ti ir pa­do­va­no­ti dar­bai.

Laip­tų ga­le­ri­jo­je pa­ro­da "Mė­ly­na ir ki­tos 2 spal­vos" veiks iki gruo­džio 2 die­nos.