Paroda – Latvijos Nepriklausomybės dienai paminėti

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Alek­sandr Dja­čen­ko. "Fu­ku­ši­ma".
Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­ras "Laip­tų ga­le­ri­ja" Lat­vi­jos Nep­rik­lau­so­my­bės die­ną pra­dė­jo švęs­ti penk­ta­die­nį – ati­da­ry­ta Jel­ga­vos dai­li­nin­kų gra­fi­kos, ta­py­bos ir ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­da.

Kū­ry­bą pri­sta­tė Alek­sandrs Dja­čen­ko, Mārīte Dja­čen­ko, Lo­li­ta Zik­ma­ne ir Ul­dis Zu­ters. Pa­ro­dos ku­ra­to­rius – Māris Bran­cis.

Pa­ro­do­je eksp­nuo­ja­mi ofor­tai, pei­za­žai ir ke­ra­mi­kos ob­jek­tai.

Ren­gi­ny­je ver­tė­ja­vo Ar­vy­das Ta­rei­la, gro­jo Jel­ga­vos mies­to mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai – sty­gi­nių ir pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų gru­pė.

Pa­ro­da, skir­ta Lat­vi­jos Nep­rik­lau­so­my­bės die­nai, jau de­vin­tus me­tus be­si­tę­sian­ti "Laip­tų" ga­le­ri­jos tra­di­ci­ja.

Lat­vių kū­ry­bą ga­le­ri­jo­je ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iki gruo­džio 2 die­nos.

Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Ul­dis Zu­ters. "Paš­to sa­la. Pri­si­mi­ni­mai".
Da­riaus AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­re "Laip­tų ga­le­ri­ja" vei­kia Lat­vi­jos Nep­rik­lau­so­my­bės die­nai skir­ta dai­li­nin­kų iš Jel­ga­vos pa­ro­da.