Medžio drožėjų pleneras suburs žemaitiškų ličynų meistrus

"Auš­ros" mu­zie­jaus nuo­tr.
Šiau­lių Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je ke­tu­rias die­nas vyks me­džio dro­žė­jų ple­ne­ras "Že­mai­tiš­kas li­čy­nas".
Šian­dien 12 va­lan­dą Šiau­lių Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je vyks pir­mą kar­tą čia or­ga­ni­zuo­ja­mo me­džio dro­žė­jų ple­ne­ro "Že­mai­tiš­kas li­čy­nas" ati­da­ry­mas.

Ple­ne­ras su­burs ge­riau­sius Už­ga­vė­nių kau­kių (že­mai­tiš­kai – li­čy­nos) meist­rus ne tik iš Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no, bet ir iš Ma­žei­kių, Tel­šių, Kre­tin­gos, Pla­te­lių.

Ke­tu­rias ple­ne­ro die­nas nuo vi­dur­die­nio iki va­ka­ro veiks kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės vi­suo­me­nei. Kiek­vie­nas meist­ras pa­si­da­lys sa­vo pa­tir­ti­mi, o lan­ky­to­jai ga­lės pa­si­rink­ti, pas ku­rį pro­fe­sio­na­lą jie no­rė­tų mo­ky­tis. Įdo­mių veik­lų ras ir tie, ku­rie jau yra ban­dę drož­ti, ir tie, ku­rie nie­ka­da ne­lai­kė kal­to ran­ko­se.

Šian­dien 19 va­lan­dą ma­lū­ni­nin­ko tro­bo­je lan­ky­to­jai ga­lės dau­giau su­ži­no­ti apie Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus kau­kių ko­lek­ci­ją, ku­rią pri­sta­tys Et­nog­ra­fi­jos sky­riaus ve­dė­ja Si­gi­ta Mil­vi­die­nė, ket­vir­ta­die­nį tuo pa­čiu lai­ku et­no­lo­gas doc. dr. Arū­nas Vai­ce­kaus­kas pasakos apie Už­ga­vė­nių kau­kių tra­di­ci­jas ir in­di­vi­dua­lią raiš­ką, o penk­ta­die­nio va­ka­rą tro­bo­je že­mai­tiš­kų dai­nų pro­gra­mą lan­ky­to­jams do­va­nos bar­das Po­vi­las Gir­de­nis, ži­no­mo kal­bi­nin­ko, že­mai­čių tar­mės ty­ri­nė­to­jo pro­f. aka­de­mi­ko Alek­so Sta­nis­lo­vo Gir­de­nio sū­nus. Dai­nos at­lie­ka­mos šiau­rės že­mai­čių tar­me, įdo­miu, sa­vi­tu temb­ru.

Ple­ne­ro me­tu Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko tro­bo­je veiks "Auš­ros" mu­zie­jaus Už­ga­vė­nių kau­kių pa­ro­da.

Pas­ku­ti­nę ple­ne­ro die­ną, šeš­ta­die­nį, lan­ky­to­ja­mas sa­vo drož­tas li­čy­nas pri­sta­tys Al­ger­das Čes­naus­kas iš Ma­žei­kių, bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir vi­sas, per ke­tu­rias ple­ne­ro die­nas dro­žė­jų su­kur­tas li­čy­nas, o pa­skui ir pa­si­links­min­ti tik­ro­je že­mai­tiš­ko­je va­ka­ruš­ko­je.

Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.