Karpiniai, virtę "Krebždesiais"

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Kar­pi­niai iš pa­ro­dos "Krebž­de­siai".
Šiau­lių ra­jo­no et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­re Kur­šė­nuo­se ati­da­ry­ta kur­šė­niš­kės, kar­pi­nių meist­rės Al­mos Stu­gie­nės au­to­ri­nė pa­ro­da pa­va­din­ta "Krebž­de­siai". Jo­je pri­sta­ty­ti nau­ji au­to­rės kar­pi­niai, ki­ta tech­ni­ka at­lik­ti dar­bai, lei­di­niai, ku­riuo­se at­si­spin­di au­to­rės kū­ry­ba.

Kur­šė­nie­tė kar­pi­nių meist­rė A. Stu­gie­nė nuo 1996 me­tų yra Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė, ak­ty­viai da­ly­vau­ja Šiau­lių kraš­to ir res­pub­li­ki­nė­se pa­ro­do­se ir yra su­ren­gu­si per­so­na­li­nių pa­ro­dų. 2006 me­tais ta­po res­pub­li­ki­nio tau­to­dai­lės kon­kur­so „Auk­so vai­ni­kas“ Šiau­lių kraš­to lau­rea­te. Au­to­rė yra dai­lės mo­ky­to­ja, to­dėl dė­me­sio ski­ria mo­ki­nių es­te­ti­niam la­vi­ni­mui, jų kū­ry­biš­ku­mo vys­ty­mui tau­to­dai­lės tra­di­ci­jų ke­liu.

Ati­da­rant pa­ro­dą me­no­ty­ri­nin­kė Mi­cha­li­na Ado­ma­vi­čie­nė pa­žy­mė­jo, jog meist­rės kar­pi­niai puo­šia pro­gi­nius sten­dus, šven­ti­nius sa­lių in­ter­je­rus, bet di­džio­ji kū­ry­bos da­lis skir­ta vaiz­duo­ja­ma­jai dai­lei. Di­de­liuo­se kar­pi­nių lakš­tuo­se gims­ta ne­ti­kė­tos fan­tas­ti­nės kom­po­zi­ci­jos, per­tei­kian­čios Lie­tu­vos gam­tos, jos aug­me­ni­jos su­bti­lų gro­žį.

"Tą, ką aš no­rė­jau, tą iš­krebž­dė­jau, iš­kar­piau, iš­rai­žiau, iš­pjaus­čiau, iš­kli­ja­vau, o pa­ts ge­riau­sias man įver­ti­ni­mas yra jū­sų dė­me­sys," – kal­bė­jo A.Stu­gie­nė.