Fotografas žvelgia paukščio akimis

Zi­tos VI­LU­TY­TĖS nuo­tr.
And­riaus Rep­šio (kai­rė­je) fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą pri­sta­tė Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rius Kor­ne­li­jus Užuo­tas.
Penk­ta­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta And­riaus Rep­šio fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Paukš­čio aki­mis".

Fo­tog­ra­fą vi­sa­da ža­vė­jo vaiz­dai iš vir­šaus, o fo­to­pa­sau­lį pra­plė­tė dro­nai, su­tei­kę ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes fo­tog­ra­fuo­ti bet ko­kia­me aukš­ty­je.

A. Rep­šys ieš­ko vis ki­to­kių kam­pų ir ne­ti­kė­tų kom­po­zi­ci­jų, kai nuo­trau­ko­se paukš­čiai tam­pa plaš­ta­kė­mis, nak­ti­nės ka­ru­se­lės – gė­lė­mis, o van­duo – dan­gu­mi.

Fo­tog­ra­fui itin pa­tin­ka dro­nu fo­tog­ra­fuo­ti aud­ras ir aud­ros de­be­sis – to­kios nuo­trau­kos au­to­riui yra ypa­tin­gos.

Pro­fe­sio­na­liai fo­tog­ra­fuo­ti A. Rep­šys pra­dė­jo dirb­da­mas miš­ki­nin­ku prieš du de­šimt­me­čius.

Vė­liau įsi­dar­bi­no fo­to­re­por­te­riu dien­raš­ty­je, ta­po Lie­tu­vos spau­dos fo­tog­ra­fų klu­bo na­riu. Yra su­ren­gęs per 30 per­so­na­li­nių pa­ro­dų, lai­mė­jęs ap­do­va­no­ji­mų.

Mėgs­ta­miau­sia fo­tog­ra­fo te­ma – ekst­re­ma­lus spor­tas. Ta­pęs klu­bo "Pa­jusk skry­džio jė­gą" na­riu, iš­ban­dė ne vie­ną ekst­re­ma­laus spor­to ša­ką – bun­gee jump, šuo­lius pa­ra­šiu­tu, skry­džius įvai­riau­sio­mis prie­mo­nė­mis, lenk­ty­nes.

Pa­ro­da "Paukš­čio aki­mis" Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je veiks iki spa­lio 16 die­nos.

Zi­tos VI­LU­TY­TĖS nuo­tr.
And­rius Rep­šys fo­tog­ra­fuo­da­mas ieš­ko ne­ti­kė­tų kam­pų ir kom­po­zi­ci­jų.