Varputėnuose – nauji globos namai

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Glo­bos na­mų gy­ven­to­jai jau­ku­mą ku­ria­si ir sa­vo as­me­ni­niais ak­cen­tais.
Tre­čia­die­nį Šiau­lių ra­jo­ne, Var­pu­tė­nuo­se, ati­da­ry­ti nau­ji glo­bos na­mai. Su­re­mon­tuo­to­je so­viet­me­čiu ūkio kon­to­rai ir kul­tū­ros na­mams sta­ty­to pa­sta­to da­ly­je įsteig­tuo­se 23 vie­tų nau­juo­se glo­bos na­muo­se jau įsi­kū­rė 16 žmo­nių. Tik trys – ne Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Glo­bo­ti­niais rū­pin­sis 7 dar­buo­to­jai. Tai jau ant­ri jau­nos Li­nos ir Vi­ta­li­jaus Ža­lių šei­mos įkur­ti glo­bos na­mai Šiau­lių ap­skri­ty­je. Jau tre­jus me­tus jų įsteig­ta to­kia įstai­ga vei­kia Ke­pa­liuo­se, Jo­niš­kio ra­jo­ne.

Li­na ir Vi­ta­li­jus Ža­liai į ati­da­ry­mo šven­tę su­si­rin­ku­sių sve­čių aki­vaiz­do­je džiau­gė­si ne tik nau­jai įkur­tais na­mais, bet ir ra­jo­no sa­vi­val­dos pa­gal­ba.

„No­rint ką nors su­kur­ti, svar­biau­sia yra įsi­klau­sy­ti vie­niems į ki­tus. Kai iš­girs­ta­me vie­ni ki­tus – ta­da ga­li­ma kur­ti, sta­ty­ti, veik­ti ir tiks­las bus pa­siek­tas“, - kal­bė­jo Li­na ir Vi­ta­li­jus Ža­liai.

Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras kal­bė­jo, kad glo­bos na­mų kū­rė­jai pa­si­rin­ko bū­ti rams­čiu ir pa­guo­da, glo­bė­jais ir pa­gal­bi­nin­kais su­tin­kan­tiems gy­ve­ni­mo sau­lė­ly­dį.

„Lin­kiu, kad apie Var­pu­tė­nų glo­bos na­mus šių na­mų gy­ven­to­jai sa­ky­tų: mais­tas - kaip na­mie, šil­ta ir ge­ra – kaip na­mie, mei­lės ir dė­me­sio – kaip iš pa­čių ar­ti­miau­sių­jų“, – sa­kė me­ras A. Be­za­ras.

Į ati­da­ry­mą at­vy­ko ir šių na­mų sta­ty­to­jas Sta­nis­lo­vas Dov­tar­tas, va­do­va­vęs Var­pu­tė­nų ta­ry­bi­niam ūkiui tuo me­tu, kai di­džiu­lis pa­sta­tas bu­vo sta­to­mas kul­tū­ros, ūkio reik­mėms. Di­de­lio pa­sta­to rei­kė­ję, nes Var­pu­tė­nuo­se tuo me­tu gy­ve­no daug žmo­nių. Už­si­min­ta, kad ne­prik­lau­so­my­bės at­gi­mi­mo lai­kais bū­ta ir įvy­kių, pri­me­nan­čių tri­le­rį, kai pui­kų pa­sta­tą no­rė­ta pe­rim­ti, pri­va­ti­zuo­ti.

Ati­da­ry­mo pro­ga Var­pu­tė­nų glo­bos na­mų įkū­rė­jus ir ko­lek­ty­vą svei­ki­no ir džiau­gė­si se­niū­ni­jos, Kur­šė­nų li­go­ni­nės, pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro va­do­vai. Nau­ją­ją glo­bos įstai­gą pa­šven­ti­no ir pa­lai­mi­no Var­pu­tė­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ei­mu­tis Mar­cin­ke­vi­čius.

Šven­tės sve­čiai ap­žiū­rė­jo glo­bos na­mų pa­tal­pas. Kai ku­riuo­se kam­ba­riuo­se įkur­ta ir da­le­lė bu­vu­sių na­mų – su iš na­mų at­si­vež­tais bal­dais, kai ku­riais daik­tais, pa­veiks­lais. Yra ir vaikš­tan­čių, ir jau ne­be­si­ke­lian­čių iš li­gos pa­ta­lo žmo­nių.

Ypa­tin­gą dė­me­sį šiems nau­jiems glo­bos na­mams per ati­da­ry­mo šven­tę pa­ro­dė Kur­šė­nų me­no mo­kyk­la. Glo­bos na­mų vie­šą­sias erd­ves puo­šia Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los dai­lės spe­cia­ly­bės mo­ki­nių ani­ma­lis­ti­nių dar­bų pa­ro­da. Bu­vo su­reng­ta net spe­cia­li ak­ci­ja, ku­rios me­tu šios stu­di­jos mo­ki­niai, va­do­vau­ja­mi dai­lės mo­ky­to­jų In­di­ros Zeb­čiu­kie­nė ir Da­lios Jo­ku­baus­kie­nės, pie­šė at­vi­ru­kus ir ra­šė lin­kė­ji­mus šių na­mų se­no­liams. Idė­ja, pa­sak Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus Ra­mū­no Snars­kio, bu­vu­si to­kia, kad vai­kai ra­šy­tų pa­lin­kė­ji­mus it tai bū­tų jų pa­čių mo­čiu­tės ir se­ne­liai. At­vi­ru­kų ko­lek­ci­ja su jau­nų­jų dai­li­nin­kų pa­lin­kė­ji­mais glo­bos na­mams per­duo­ta šven­tės me­tu.

Ati­da­ry­mo me­tu vy­ko ir įspū­din­gas Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los mo­ki­nių kon­cer­tas.

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras A. Be­za­ras lin­kė­jo Li­nai ir Vi­ta­li­jui Ža­liams, kad jų įkur­to­je glo­bos įstai­go­je žmo­nės jaus­tų­si kaip na­mie.

Komentarai

Petras    Pen, 2019-10-18 / 14:16
Duo Die jiems gyvuoti.Džiaugiuosiu ir tikiu,kad Varputėnuose neatsiras koks *** ar R.Baškienė kaip Gruzdžiuose 1998-2003m.Sėkmės Įkurtuvėse...
Janina Gedminiene    Pen, 2019-11-22 / 05:41

In reply to by Petras

Skaitau ir galvoju kaip puiku būtų, kad galėčiau šiuose namuose gyventi savo paskutines gyvenimo dienas. Jėgos senka, senatvė baisiu likimu grąsina, labai baugu kas laukia -nežinia...... Labai norėčiau daugiau sužinoti apie priėmimą ir paprašyti, kad mane priimtų šitie namai ir džiaugtis jų šiluma ir pagalba baisioje senatvės kankynėje....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.