Reorganizuos vaikų globos įstaigas – įkurs senelių namus?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bu­vo „Šal­ti­nis“ – po tre­jų me­tų bus se­ne­lių na­mai?
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba vien­bal­siai pri­ta­rė reor­ga­ni­zuo­ti vai­kų glo­bos na­mus "Šal­ti­nis" ir mies­to su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mus juos su­jun­giant ir įstei­giant komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mus "Al­ka". Ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas at­sklei­dė ir ga­lu­ti­nį šio pro­ce­so tiks­lą – atei­ty­je vie­nos iš įstai­gų pa­tal­po­se įsteig­ti se­ne­lių na­mus.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis į prie­kaiš­tus, kad ne­si­kal­ba su reor­ga­ni­zuo­ja­mų įstai­gų dar­buo­to­jais, at­sa­kė: „Kiek­vie­no­je įstai­go­je lan­kiau­si po tris kar­tus, at­sa­kiau į vi­sus klau­si­mus.“

Komp­lek­si­niai pa­slau­gų na­mai

Ir kū­di­kių na­mų, ir "Šal­ti­nio" va­do­vai nuo lapk­ri­čio 29 die­nos at­lei­džia­mi iš dar­bo. Me­ras iki to lai­ko įpa­rei­go­tas "Al­kai" su­ras­ti nau­ją lai­ki­ną va­do­vą, o įre­gist­ra­vus šią įstai­gą, per 30 die­nų pa­skelb­ti kon­kur­są nuo­la­ti­niam va­do­vui.

Į nau­ją įstai­gą pe­reis vi­si su­ti­kę tai pa­da­ry­ti abie­jų įstai­gų dar­buo­to­jai. Bend­ras nu­sta­ty­tas skai­čius – 158, tiek, kiek da­bar yra abie­jo­se įstai­go­se. Ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­ta iki ki­tų me­tų ko­vo 31 die­nos at­lik­ti komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mų "Al­ka" dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo pa­kei­ti­mus ir Ta­ry­bai pa­teik­ti spren­di­mo pro­jek­tą dėl di­džiau­sio leis­ti­no pa­rei­gy­bių skai­čiaus pa­kei­ti­mo.

Pla­nuo­ja­ma, kad komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mai "Al­ka" teiks so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gas vai­kams iki 18 me­tų, o jei­gu vai­kas mo­ko­si pa­gal bend­ro­jo ug­dy­mo ar pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mą – iki 21 me­tų, ku­rie ne­te­ko tė­vų glo­bos, taip pat tu­ri ne­ga­lią ar rai­dos su­tri­ki­mų ir jų šei­moms. Pla­nuo­ja­ma, kad nau­jo­jo­je įstai­go­je pa­slau­gas gaus apie 140 as­me­nų, iš ku­rių – apie 50 vai­kų su ne­ga­lia ir jų šei­moms bus tei­kia­mos bend­ruo­me­ni­nės pa­slau­gos.

Apie atei­tį kal­bė­ti ne­no­ri

Ta­ry­bos na­riams pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl ne­pa­teik­ta dau­giau in­for­ma­ci­jos apie bū­si­mą įstai­gą – eta­tų są­ra­šą ir pa­na­šiai, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­siū­lė ne­pai­nio­ti dvie­jų pro­ce­sų: reor­ga­ni­za­vi­mo ir nau­jos įstai­gos op­ti­mi­za­vi­mo, ku­ris pra­si­dės tik įstei­gus "Al­ką".

Ne­se­niai kū­di­kių na­mų dar­buo­to­jai kvie­tė me­rą ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vą po­kal­bio apie bū­si­mą reor­ga­ni­za­ci­ją, ta­čiau jie į su­si­rin­ki­mą įstai­go­je nea­tė­jo. Su­lau­kęs vie­šų prie­kaiš­tų, kad ne­si­kal­ba su reor­ga­ni­zuo­ja­mų įstai­gų dar­buo­to­jais, Administracijos vadovas A. Bar­tu­lis at­sa­kė: "Kiek­vie­no­je įstai­go­je lan­kiau­si po tris kar­tus, at­sa­kiau į vi­sus klau­si­mus. Lei­siu sau pa­sa­ky­ti komp­li­men­tą. "So­li­da­ru­mo" cent­ro at­sto­vai po su­si­ti­ki­mo pa­sa­kė: di­rek­to­riau, ža­viuo­si jū­sų aiš­ku­mu, at­vi­ru­mu ir bend­ra­vi­mu su žmo­nė­mis. Ne­tu­rė­jo man jo­kių pa­sta­bų. Pro­ce­sas vyks­ta pe­dan­tiš­kai pa­gal Dar­bo ko­dek­są".

Di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad po lapk­ri­čio 29 die­nos abie­jų įstai­gų dar­buo­to­jai dirbs sa­vo dar­bo vie­to­se, tik darb­da­vys bus "Al­ka" su dviem at­ski­rais kor­pu­sais. Nuo gruo­džio vi­du­rio bus pra­de­da­mas įstai­gos op­ti­mi­za­vi­mo pro­ce­sas.

"Jei­gu jūs su­si­ra­do­te dar­bą, ne­lau­ki­te gruo­džio, sau­sio mė­ne­sio nea­pib­rėž­tu­mo, gal gruo­dį to dar­bo ir ne­be­bus. Tad ei­ki­te da­bar, gau­si­te kom­pen­sa­ci­jas pa­gal įsta­ty­mą", – ra­gi­no Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas iš Ta­ry­bos tri­bū­nos. Jis pri­pa­ži­no, kad ga­li tek­ti gruo­džio mė­ne­sį Ta­ry­bos pra­šy­ti pa­pil­do­mų lė­šų iš­mo­koms.

Me­ras A. Vi­soc­kas už­tik­ri­no, kad no­rin­tiems išei­ti, ne­rei­kės kom­pen­sa­ci­jų lauk­ti iki ko­vo mė­ne­sio, jos bus iš­mo­kė­tos gruo­džio vi­du­ry­je. Me­ras iš anks­to ži­nąs, kad Ta­ry­ba tik­rai už tai bal­suos. Jis ti­ki­no, kad vi­sam reor­ga­ni­za­ci­jos pro­ce­sui ki­tiems me­tams yra už­si­tik­ri­nęs fi­nan­sa­vi­mą iš So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos.

Ta­ry­bos na­rė Iri­na Ba­ra­ba­no­va sa­kė esan­ti įpa­rei­go­ta pa­klaus­ti dar­buo­to­jų iš vai­kų na­mų var­du. Sa­vi­val­dy­bė lik­vi­duo­ja­muo­se kū­di­kių na­muo­se pe­da­go­gi­nės veik­los ne­be­vyk­dys, pe­da­go­gų ne­be­rei­kės. Ką jie veiks "Al­ko­je"? Gal jiems teks išei­ti iki lapk­ri­čio 29 die­nos?

Di­rek­to­rius konk­re­čiai neat­sa­kė, tik paaiš­ki­no, kad apie tai jis ga­lės kal­bė­ti tik ta­da, kai Ta­ry­ba priims spren­di­mą ir jam at­si­ras pa­rei­ga op­ti­mi­zuo­ti dar­buo­to­jų skai­čių. A. Bar­tu­lis tik už­si­mi­nė, kad gal po­ra pe­da­go­gų liks vai­kams iki 6 me­tų ug­dy­ti, jei bus po­rei­kis.

Vi­zi­ja – se­ne­lių na­mai

Ta­ry­bos na­rys Vai­das Ba­cys pri­pa­ži­no, kad to­kie spren­di­mai nie­ka­da nė­ra vien po­zi­ty­vūs, nes pa­lie­čia daug žmo­nių.

"Jei no­ri val­dy­ti apie atei­tį, kal­bi apie re­zul­ta­tą, o ne apie pro­ce­sus. Da­bar Ta­ry­bo­je mes kal­ba­me apie pro­ce­sus. Gal ad­mi­nist­ra­ci­jai svar­būs yra tie pro­ce­sai. Man, kaip Ta­ry­bos na­riui, at­ro­do, kad tas įtam­pas su­ke­lia tai, jog mes ne­tu­ri­me vi­zi­jos, ko­kios tos įstai­gos no­ri­me per­spek­ty­vo­je. Pa­lin­kė­čiau ad­mi­nist­ra­ci­jai kal­bė­tis atei­ty­je sun­kiai, at­vi­rai ne tik apie pro­ce­dū­ri­nius, bet ir apie vi­zi­jos da­ly­kus", – siū­lė po­li­ti­kas.

Pa­si­džiau­gęs V. Ba­cio iš­min­ti­mi, meras A. Vi­soc­kas paaiš­ki­no, kad ne­bū­tų ši­to pro­ce­so pa­ju­di­nę, jei ne­bū­tų ma­tę vi­zi­jos. O jos tiks­las esąs op­ti­mi­zuo­ti veik­las ir vie­na­me iš pa­sta­tų, grei­čiau­siai da­bar­ti­nio "Šal­ti­nio", po maž­daug tre­jų me­tų įreng­ti se­ne­lių na­mus.

Jei­gu jūs su­si­ra­do­te dar­bą, ne­lau­ki­te gruo­džio, sau­sio mė­ne­sio nea­pib­rėž­tu­mo, gal gruo­dį to dar­bo ir ne­be­bus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.