Šildymo kaina Pakruojyje – nebe didžiausia

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Bu­vu­si "uo­de­go­je", UAB "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" pa­gal ši­lu­mos kai­ną sau­sio mė­ne­sį šok­te­lė­jo į vi­du­riu­ką.
Il­gą lai­ką vil­kę­sis uo­de­go­je, šių me­tų sau­sį Pak­ruo­jo ra­jo­nas pa­gal ši­lu­mos kai­ną šok­te­lė­jo į vi­du­riu­ką. UAB "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" tarp 49-ių ši­lu­mą tie­kian­čių ša­lies įmo­nių sau­sį pa­ki­lo į 24-ąją po­zi­ci­ją.
Ta­čiau ir tai kai ku­rių dau­gia­bu­čių nuo di­džiu­lių šil­dy­mo są­skai­tų neiš­gel­bė­jo.

Ma­žes­nė ba­zi­nė kai­na

Prieš po­rą me­tų UAB "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" ne­tu­rė­jo kuo pa­si­gir­ti – 2018-ųjų sau­sį ji te­bu­vo 46-oje vie­to­je, o pa­kruo­jiš­kiams tie­kia­mos cent­ra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na bu­vo vie­na di­džiau­sių.

Šiek tiek su­ma­žin­ti są­skai­tas už šil­dy­mą pa­kruo­jiš­kiams pa­dė­jo tuo­me­ti­nė Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kont­ro­lės ko­mi­si­ja (da­bar­ti­nė Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba – VERT), nu­sta­čiu­si maž­daug 8 pro­cen­tais ma­žes­nę ba­zi­nę ši­lu­mos kai­ną nau­jam 5 me­tų re­gu­lia­vi­mo pe­rio­dui.

Var­to­to­jams kai­na ma­žė­jo ir dėl su­si­da­riu­sios per­mo­kos, ku­rią UAB "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" įpa­rei­go­ta grą­žin­ti var­to­to­jams, su­ma­žin­da­ma ši­lu­mos kai­ną.

Tuo­me­ti­nė ko­mi­si­ja bend­ro­vei ši­lu­mos tie­ki­mo veik­lai vyk­dy­ti rei­ka­lin­gas pa­sto­vią­sias są­nau­das su­ma­ži­no dau­giau nei 428 tūks­tan­čiais eu­rų – bu­vo su­ma­žin­tos mo­kes­ti­nės są­nau­dos ir dar­bo už­mo­kes­čio fon­das, ku­rie ne­pri­pa­žin­ti kaip bū­ti­ni re­gu­liuo­ja­mai veik­lai vyk­dy­ti, įver­ti­nus anks­tes­nių lai­ko­tar­pių fak­ti­nes są­nau­das.

Taip pat nu­sta­ty­ta, kad UAB "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" anks­tes­niais lai­ko­tar­piais iš ši­lu­mos var­to­to­jų ga­vo per 118 tūks­tan­čių eu­rų pa­pil­do­mų pa­ja­mų – šis skir­tu­mas su­si­da­rė dėl į ši­lu­mos kai­ną įskai­čiuo­tų ir fak­tiš­kai pa­tir­tų są­nau­dų ku­rui įsi­gy­ti, taip pat ši­lu­mos įsi­gi­ji­mo iš ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų są­nau­dų.

Šių me­tų sau­sį UAB "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" pa­gal tie­kia­mos ši­lu­mos kai­ną – 5,95 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę (su PVM) at­si­sto­jo į 24-ąją po­zi­ci­ją, o tarp ap­skri­ties ra­jo­nų ap­len­kė kel­miš­kius bei jo­niš­kie­čius, ku­rie sta­tis­ti­nė­je len­te­lė­je ati­tin­ka­mai užė­mė 49-ąją ir 48-ąją po­zi­ci­jas iš 49.

Per ka­mi­ną – ir grū­dų iš­va­los

UAB "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" tie­kia­mos ši­lu­mos kai­na še­šių cen­tų ri­bos ne­be­pa­sie­kė nuo praė­ju­sių me­tų rugp­jū­čio.

Bend­ro­vės lai­ki­na­sis di­rek­to­rius Lau­ri­nas Ba­nai­tis sa­ko, jog ma­žes­nę ši­lu­mos kai­ną įta­ko­jo ir tai, jog "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" in­ves­ta­vo į bio­ku­ro ka­ti­lo įren­gi­mą Pak­ruo­jo ra­jo­ni­nė­je ka­ti­li­nė­je, tad at­si­ra­do ga­li­my­bė bran­ges­nį ku­rą pa­keis­ti pi­ges­niu.

Vie­toj gam­ti­nių du­jų pra­dė­tas nau­do­ti ge­ro­kai pi­ges­nis bio­ku­ras, ku­rio kai­na praė­ju­siais me­tais, ne au­go, o ma­žė­jo. Da­bar bio­ku­ras bend­ro­vė­je su­da­ro 91 pro­cen­tą. Be­veik pu­sę jo su­da­ro grū­dų iš­va­los, ku­rios yra vie­na pi­giau­sių bio­ku­ro rū­šių.

Bend­ro­vės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per­nai gruo­dį grū­dų iš­va­los kai­na­vo 85,3 eu­ro už to­ną naf­tos ek­vi­va­len­to, o, pa­vyz­džiui, gra­nu­lės – dau­giau nei tris kar­tus bran­giau, net 282 eurus/tne, skied­ros – apie 123 eurus/tne, pju­ve­nos – apie 118.

Iš­va­lų ši­lu­mi­nin­kams tie­kia vie­tos ūki­nin­kai, kai­my­nai pa­sva­lie­čiai, tik ar ne­pa­di­dė­ja oro tar­ša, ku­rui nau­do­jant bū­tent šį ku­rą?

"Oro ter­ša­lų kie­kis ne­pa­di­dė­jo. Kas­met Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas at­lie­ka iš­me­ta­mų dū­mų ty­ri­mus. Pa­teik­to­se ata­skai­to­se nu­ro­do­ma, kad ter­ša­lų kon­cent­ra­ci­ja ne­vir­ši­ja leis­ti­nų nor­mų", – at­sa­kė L. Ba­nai­tis.

Siek­da­ma iš­lai­ky­ti sta­bi­les­nę ši­lu­mos kai­ną, bend­ro­vė di­di­na pi­ges­nio tech­no­lo­gi­nio ku­ro – me­die­nos skied­rų – nau­do­ji­mą. Ši­lu­mos nuo­sto­liai tink­luo­se ma­ži­na­mi se­nus tink­lus pa­kei­čiant nau­jais.

"Taip už­tik­ri­na­mas ši­lu­mos tie­ki­mo pa­slau­gos pa­ti­ki­mu­mas, sau­gu­mas ir efek­ty­vu­mas. Šiuo me­tu jau pa­keis­ta apie 98 pro­cen­tai vi­sų tink­lų", – sa­ko bend­ro­vės va­do­vas.

Bran­giau­sias šil­dy­mas – ne­re­no­vuo­tuo­se na­muo­se

Vis tik bend­ro­vės va­do­vui ten­ka pri­pa­žin­ti, jog dau­gė­jant re­no­vuo­tų na­mų, ma­žė­ja ši­lu­mos ga­my­ba, o tuo pa­čiu – ir par­da­vi­mo pa­ja­mos, to­dėl bend­ro­vei rei­kia ieš­ko­ti nau­jų bū­dų, ku­rie pa­dė­tų su­ma­žin­ti ši­lu­mos ga­my­bos sa­vi­kai­ną.

Iš 78-ių "Pak­ruo­jo ši­lu­mos" ap­šil­do­mų dau­gia­bu­čių 27 yra re­no­vuo­ti. Pas­ta­rų­jų gy­ven­to­jams ši­lu­ma kai­nuo­ja ge­ro­kai ma­žiau, ne­gu gy­ve­nan­tiems ne­re­no­vuo­tuo­se na­muo­se. Se­ni, ne­san­da­rūs, vė­jo per­pu­čia­mi dau­gia­bu­čiai ši­lu­mos su­var­to­ja dau­giau­sia. Net ir šią žie­mą, ku­ri yra iš­skir­ti­nė pa­gal ne­žie­miš­ką oro tem­pe­ra­tū­rą.

Pa­vyz­džiui, gruo­džio mė­ne­sį šil­dy­mas bran­giau­siai kai­na­vo ne­re­no­vuo­to Ušins­ko gat­vės 22-ojo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jams – 2,79 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą (su PVM). Va­di­na­si, šia­me na­me, 60-ies kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to bu­te, gy­ve­nan­tiems pa­kruo­jie­čiams šil­dy­mas šį mė­ne­sį kai­na­vo net 167 eu­rus.

Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vės 27-ojo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai už šil­dy­mą mo­kė­jo 2,06 eu­ro už kvad­ra­tą, tos pa­čios gat­vės 35-ojo na­mo gy­ven­to­jai – 2,05 eu­ro. Gy­ve­nan­tys Kęs­tu­čio gat­vės 2-aja­me dau­gia­bu­ty­je už šil­dy­mą mo­kė­jo 1,74 eu­ro, Vil­niaus gat­vės 28-aja­me na­me – 1,49 eu­ro.

Tarp mo­kė­ju­sių ma­žiau­siai – ne­re­no­vuo­tų J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vės 2A na­mo gy­ven­to­jai, ku­riems šil­dy­mas kai­na­vo – 0,62 eu­ro už kvad­ra­tą, Va­sa­rio 16-osios gat­vės 15-ojo na­mo sa­vi­nin­kams ši­lu­ma kai­na­vo – 0,73 eu­ro, Per­ga­lės gat­vės 14-ojo na­mo – 0,75 eu­ro, po 0,76 eu­ro – Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės na­mo Nr. 51A ir Kęs­tu­čio gat­vės na­mo Nr. 1.

Kad re­no­vuo­tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se šil­dy­mas kai­nuo­ja ge­ro­kai pi­giau, pui­kiai pa­de­monst­ruo­ja P. Ma­šio­to gat­vės 67-asis dau­gia­bu­tis.

Čia šil­dy­mas kai­na­vo 0,3 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą, tad šia­me na­me 60-ies kvad­ra­tų bu­to gy­ven­to­jams už šil­dy­mą rei­kė­jo mo­kė­ti 18 eu­rų. Ir tai yra de­vy­nis kar­tus ma­žiau nei mo­kė­jo Ušins­ko gat­vės 22-ojo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai!

Gy­ven­to­jų sko­los su­ma­žė­jo

Ko ge­ro, kiek­vie­no­je pa­slau­gas gy­ven­to­jams tei­kian­čio­je bend­ro­vė­je neap­siei­na­ma be sko­li­nin­kų.

"Pak­ruo­jo ši­lu­mo­je" gy­ven­to­jų sko­los svy­ruo­ja apie 100 tūks­tan­čių eu­rų. Per praė­ju­sius me­tus jos su­ma­žė­jo 11 pro­cen­tų, bet tai ne­reiš­kia, kad ga­lop sko­los "su­tirps" – ne­pa­jė­gian­čių su­si­mo­kė­ti už šil­dy­mo pa­slau­gas yra nuo­lat. Kei­čia­si tik jų skai­čius ir su­mos.

Praė­ję ir už­praė­ję me­tai bend­ro­vei bu­vo pel­nin­gi, nors pel­nas – gal la­biau sim­bo­li­nis, 2018-ai­siais jis sie­kė 1000 eu­rų. Pa­sak L. Ba­nai­čio, pa­na­šus jis ir 2019-ai­siais.

Kas­me­ti­nes in­ves­ti­ci­jas pla­nuo­jan­ti bend­ro­vė šiais me­tais ke­ti­na re­konst­ruo­ti ka­ti­lus, at­nau­jin­ti ši­lu­mi­nių tra­sų įva­dus į gy­ve­na­muo­sius dau­gia­bu­čius na­mus, in­ves­tuo­ti į in­for­ma­ci­nių sis­te­mų įran­gos at­nau­ji­ni­mą bei dis­tan­ci­nio nu­skai­ty­mo įran­gos įsi­gi­ji­mą. Kaip tai at­si­lieps gy­ven­to­jų pi­ni­gi­nėms, pa­ro­dys lai­kas.