Radviliškyje sužibo netradicinės eglės

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ka­lė­di­nių eg­lių alė­jo­je nu­si­drie­kė per 20 ne­tra­di­ci­nių eg­lių ta­kas.
Lauk­da­mi šven­čių, rad­vi­liš­kie­čiai ga­li pa­si­džiaug­ti ne tik su­ži­bu­sia Ka­lė­dų eg­le, bet ir ori­gi­na­liai pa­puoš­tų ne­tra­di­ci­nių eg­lu­čių alė­ja, iš­mok­ti ga­min­ti šven­ti­nę at­ri­bu­ti­ką, su­ži­bė­ti ka­lė­di­nės puo­šy­bos kon­kur­se.

Įmo­nių do­va­na – eg­lių alė­ja

Be­lau­kiant šven­čių, eg­lu­tės tra­di­ciš­kai su­ži­bo pės­čių­jų ta­ke, ve­dan­čia­me nuo mies­to Kul­tū­ros cent­ro link Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros ir poil­sio par­ko.

Šie­met eg­lu­tes puo­šė per dvi de­šim­tis įstai­gų, įmo­nių, or­ga­ni­za­ci­jų. Puo­šė ne bet kaip, o taip, kad kiek­vie­na eg­lė bū­tų ori­gi­na­li, iš­skir­ti­nė, at­spin­dė­tų įmo­nės veik­lą.

Pa­ti di­džiau­sia ir be­ne dau­giau­sia dė­me­sio su­lau­kian­ti eg­lė pa­va­din­ta "Rad­vi­liš­kis. Mū­sų šil­ti na­mai". Ji – bend­ras UAB "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" ir Sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tas. Ši­lu­mi­ni­nin­kų eg­lė su­lau­kia ne tik vai­kų, bet ir suau­gu­sių­jų dė­me­sio, mat vi­si no­rin­tys ga­li nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ne tik ša­lia jos, bet ir užė­ję į sti­li­zuo­tos eg­lės vi­dų.

Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no eg­lė – me­ta­li­nė. Ją su­konst­ra­vo ba­ta­lio­no Šta­bo ir ap­rū­pi­ni­mo ba­te­ri­jos Trans­por­to bū­rio ka­riai. Ka­riš­kių eg­lė su­kur­ta iš verž­lia­rak­čių, varž­tų, spy­ruok­lių ir ki­to­kių me­ta­li­nių de­ta­lių. Pa­ti eg­lė, kaip ir de­ra, nu­da­žy­ta ža­lia spal­va, o ją pa­puo­šę žais­liu­kai – įvai­rias­pal­viai.

Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės eg­lė – bal­tu­tė­lė, švel­ni ir minkš­ta, o Rad­vi­liš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro – pa­puoš­ta rau­do­nais pir­mo­sios pa­gal­bos kry­žiais, žais­li­niais švirkš­tais bei gy­dy­to­jų fi­gū­rė­lė­mis.

Rad­vi­liš­kio plau­ki­mo ba­sei­ną sim­bo­li­zuo­ja dvi pa­ri­mu­sios eg­lės. Vie­na – ža­lias­ka­rė, ki­ta – pa­si­puo­šu­si gru­baus au­di­nio ban­go­mis.

Vai­kų glo­bos na­mų "Nykš­tu­kas" su­kur­ta eg­lė – lyg di­de­lis šluot­ra­žis, pa­si­da­bi­nęs ke­pu­re su bum­bu­lu.

UAB "Rad­vi­liš­kio van­duo" eg­lė pa­si­puo­šė ma­žais ki­bi­rė­liais van­de­niui sem­ti ir bur­bu­lais – lyg van­dens la­šais. Pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gas ra­jo­ne tei­kian­ti UAB "Emt­ra" sa­vo eg­lę pa­puo­šė žais­li­niais au­to­bu­siu­kais, o lop­še­lis-dar­že­lis "Žvaigž­du­tė" – žvaigž­dė­mis.

Kiek­vie­na eg­lė – die­ną yra vie­no­kia, o va­ka­re, su­ži­bus gir­lian­doms, – vi­sai ki­to­kia. Tad daž­nas į eg­lių alė­ją už­su­ka nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ir die­ną, ir su­te­mus.

Ka­lė­di­nių eg­lių alė­ja Rad­vi­liš­ky­je prieš šven­tes su­žim­ba jau ket­vir­tą kar­tą.

Priešš­ven­ti­nės nau­jo­vės

Šių­me­tė prieš­šven­ti­nė nau­jo­vė – ka­lė­di­nis ta­kas Rad­vi­liš­kio mies­te. Ja­me – de­šimt ka­lė­di­nių ob­jek­tų. Rad­vi­liš­kie­čiai ir mies­to sve­čiai kvie­čia­mi su­ras­ti juos vi­sus, nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie kiek­vie­no ir da­ly­vau­ti iš­ra­din­giau­sio ke­liau­to­jo ka­lė­di­niu Rad­vi­liš­kio marš­ru­tu kon­kur­se.

Įmo­nes, įstai­gas, dau­gia­bu­čius mies­to se­niū­ni­ja tra­di­ciš­kai pa­kvie­tė da­ly­vau­ti gra­žiau­siai pa­puoš­tos įmo­nės, įstai­gos ir or­ga­ni­za­ci­jos, gra­žiau­siai pa­puoš­to dau­gia­bu­čio na­mo, gra­žiau­siai pa­puoš­to bal­ko­no ir gra­žiau­siai pa­puoš­to dau­gia­bu­čio na­mo lan­gų kon­kur­se.

Kon­kur­so lai­mė­to­jai pa­gerb­ti Nau­ja­me­tė­je po­pie­tė­je Rad­vi­liš­kio Auš­ros aikš­tė­je.

Šie­met šven­čių lau­ki­mą pra­skaid­ri­no dar vie­na nau­jo­vė – per tra­di­ci­niu ta­pu­sį ad­ven­ti­nį tur­gų, ku­ria­me šie­met vie­no­je vie­to­je – Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re – su­si­bū­rė Šeš­ka­tur­gis, Sal­da­tur­gis ir Skais­ta­tur­gis, rad­vi­liš­kie­čius pa­kvie­tė ir ne­mo­ka­mos kū­ry­bi­nės dirb­tu­vė­lės.

Jo­se bu­vo ga­li­ma nu­si­pin­ti ir pa­puoš­ti ad­ven­ti­nį vai­ni­ką, pa­si­ga­min­ti ka­lė­di­nį žais­liu­ką, de­ko­ruo­ti ka­lė­di­nį du­be­nė­lį an­go­bo tech­ni­ka ar nu­si­pin­ti tau­ti­nę juos­te­lę.

Bu­vo spė­ju­sių pa­bu­vo­ti vi­so­se dirb­tu­vė­lė­se, ku­rioms va­do­va­vo meist­rės: ke­ra­mi­kė Jad­vy­ga Kur­mans­kie­nė, py­nė­ja Liud­mi­la Tri­gar­ce­va, dai­li­nin­kė Svet­la­na Vi­lus­kie­nė, tau­to­dai­li­nin­kė Re­gi­na Mar­ty­šie­nė.

Folk­lo­ro gru­pė "Ai­di­ja" ad­ven­ti­nio tur­gaus lan­ky­to­jus kvie­tė į ad­ven­ti­nę po­pie­tę.