Meškuičių seniūnijai – naujas automobilis

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Po Meš­kui­čių se­niū­ni­ją se­niū­nė J. Baš­kie­nė va­ži­nės nau­ju au­to­mo­bi­liu.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Meš­kui­čių se­niū­ni­ja me­tus už­baigs su nau­ju pir­ki­niu.

Ki­ek anks­čiau su­ge­do se­niū­ni­jos tu­rė­tas se­nas au­to­mo­bi­lis. Ra­jo­no Ta­ry­ba sky­rė biu­dže­to lė­šų nu­pirk­ti nau­ją ma­ši­ną. Po įvyk­dy­tų vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­rų se­niū­ni­jai už be­veik 18 tūks­tan­čių eu­rų nu­pirk­tas nau­jas „DA­CIA DUS­TER“.

Va­kar Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai įtei­kė au­to­mo­bi­lio rak­te­lius ir do­ku­men­tus Meš­kui­čių se­niū­nei Jo­lan­tai Baš­kie­nei. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo, kad mi­nė­tos mar­kės au­to­mo­bi­lių ra­jo­no se­niū­ni­jos, įstai­gos, ku­rių dar­buo­to­jams ten­ka va­ži­nė­tis ir žvyr­ke­liais, jau tu­ri ne vie­ną.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.