Kuršėnų vaikų globos namų globos centrui perduotas naujas automobilis

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras A. Be­za­ras per­da­vė rak­te­lius nuo nau­jo au­to­mo­bi­lio Kur­šė­nų vai­kų glo­bos di­rek­to­riui F. Ru­dzins­kui (kairėje).
Pas­ku­ti­nią­ją 2019 me­tų die­ną Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras Kur­šė­nų vai­kų na­mų di­rek­to­riui Fe­lik­sui Ru­dzins­kui per­da­vė rak­te­lius nuo nau­jo au­to­mo­bi­lio. Jis rei­ka­lin­gas įstai­gos Glo­bos cent­rui, vyk­dan­čiam pro­jek­tą, skir­tą pe­rei­ti nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie bend­ruo­me­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mo.

F. Ru­dzins­kas pa­si­džiau­gė, kad nuo šiol Glo­bos cent­ro dar­buo­to­jai tu­rės pui­kų au­to­mo­bi­lį, ku­riuo ga­lės nu­vyk­ti pas glo­bė­jus, šei­my­nas, įtė­vius, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­gal­ba spren­džiant įvai­rias pro­ble­mas.

Au­to­mo­bi­lis kai­na­vo be­veik 15 tūks­tan­čių eu­rų, lė­šos yra skir­tos ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kai iš Eu­ro­pos są­jun­gos fon­dų, o jas ad­mi­nist­ruo­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.

"Šiau­lių kraš­to" inf.

Komentarai

Gerovis    Šeš, 2020-01-04 / 13:01
jei ka ir nuperka,tai tik is eurofondu,kaip anksciau is privatizacijos babkiu!rajone jokios pramones nebera-nei Daugeliu plytines,nei Pavenciu cukrines,neliko nei kepyklos su pienine,metu gale anei jokio pasveikinimo su darbo pergalem,tik amzinas laukimas kieno tai neuzdirbtu pinigu....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.