Kuršėnų vaikų globos namus aplankė ministras

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­muo­se ap­žiū­rė­jo ten au­gi­na­mus ir te­ra­pi­jai nau­do­ja­mus gy­vū­nus.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­muo­se ap­si­lan­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis kar­tu su sa­vo pa­ta­rė­jais.

Mi­nist­ras su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ju Čes­lo­vu Grei­čiu­mi, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Rup­šie­ne, so­cia­li­nės glo­bos, ap­sau­gos ir pa­ra­mos, vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tais dis­ku­ta­vo apie per­mai­nas ins­ti­tu­ci­niuo­se vai­kų ir neį­ga­lių­jų glo­bos na­muo­se.

L. Ku­ku­rai­tis įver­ti­no, kad Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mai iš ins­ti­tu­ci­nių glo­bos na­mų sėk­min­gai per­si­tvar­ko į pa­gal­bos vai­kui, šei­mai cent­rą. Kal­bė­ta apie to­les­nį pa­sta­tų pa­nau­do­ji­mą ir ga­li­mas veik­los per­spek­ty­vas.

Dis­ku­tuo­ta, kaip ra­jo­ne ga­lė­tų vyk­ti ir neį­ga­lių­jų glo­bos na­mų per­tvar­ka, ko­kios ga­li­my­bės at­si­ver­tų joms įvy­kus ir ko­kių orien­ty­rų lai­ky­tis.Taip pat ap­tar­tas tar­pins­ti­tu­ci­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas, ga­li­my­bės reng­ti bend­rus pro­jek­tus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.