Kuršėnų meno mokykloje skambėjo "Dainuojantis smuikas"

Ra­mū­no SNARS­KIO nuo­tr.
Fes­ti­va­lio da­ly­viai at­lie­ka bend­rą kū­ri­nį.
Ket­vir­ta­die­nį Kur­šė­nų me­no mo­kyk­lo­je skam­bė­jo sty­gi­nių inst­ru­men­tų an­samb­lių at­lie­ka­mos ad­ven­ti­nės mu­zi­kos. Šiau­lių ap­skri­ties tra­di­ci­nia­me sty­gi­nių inst­ru­men­tų an­samb­lių VI-aja­me fes­ti­va­ly­je "Dai­nuo­jan­tis smui­kas - 2019" da­ly­va­vo 102 jau­nie­ji at­li­kė­jai iš Šiau­lių Dai­nų, Jo­niš­kio, Kel­mės, Pak­ruo­jo, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Kur­šė­nų me­no ir mu­zi­kos mo­kyk­lų, Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos, Šiau­lių S. Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos. Smui­ki­nin­kus pa­ruo­šė 35 mo­ky­to­jai ir kon­cert­meis­te­riai.

Fes­ti­va­lio me­tu skam­bė­jo 35 mu­zi­ki­niai nu­me­riai, ku­riuos at­li­ko įvai­rių su­dė­čių inst­ru­men­ti­niai an­samb­liai. „Dai­nuo­jan­čio smui­kas“ da­ly­viams bu­vo įteik­tos ren­gi­nį or­ga­ni­za­vu­sios Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los mo­kyk­los di­rek­to­riaus Ra­mū­no Snars­kio pa­dė­kos ir dai­lės mo­ki­nių ke­ra­mi­kos su­ve­ny­rai (mo­ky­to­jas P. Rakš­ti­kas).

Fes­ti­va­lį vai­ni­ka­vo jung­ti­nis sty­gi­nių an­samb­lių at­lie­ka­mas kū­ri­nys, ku­riam di­ri­ga­vo ren­gi­nio ini­cia­to­rius Kęs­tu­tis Rup­šys. Rė­mė­jų do­va­nos įteik­tos vi­siems da­ly­viams, mo­ky­to­jams, or­ga­ni­za­ci­nei fes­ti­va­lio gru­pei – Li­di­jai Bra­žai­tei, Vik­to­ri­jai Zau­rai­tei, Ged­vy­dui Dau­gė­lai ir Kęs­tu­čiui Rup­šiui. Ren­gi­nio da­ly­vius skam­bia dai­na pa­svei­ki­no Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los mo­ki­nė so­lis­tė Go­da Jag­mi­nai­tė (mo­ky­to­ja Li­na Ja­ro­še­vie­nė).