Kuršėniškiai – respublikinio konkurso laureatai

Gin­ta­rės Mi­ka­laus­kai­tės "Kur me­dis – ten gy­vy­bė" sa­vo am­žiaus gru­pė­je įver­tin­tas ant­ra vie­ta.
Trys Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los dai­lės spe­cia­ly­bės ug­dy­ti­niai ta­po Res­pub­li­ki­nio mo­ki­nių kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­so lau­rea­tais.

Pra­di­nio ug­dy­mo pir­mos kla­sės mo­ki­nė Mig­lė Mur­ni­ko­vai­tė už kū­ry­bi­nį dar­bą "Šei­mi­nin­kė me­di­nė­je gel­do­je sū­do mė­są“ 7-10 me­tų gru­pė­je lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą, o pa­grin­di­nio ug­dy­mo pir­mos kla­sės mo­ki­nė Gin­ta­rė Mi­ka­laus­kai­tė su kū­ry­bi­niu dar­bu ,,Kur me­dis- ten gy­vy­bė“ 11-15 me­tų gru­pė­je tai pat pel­nė ant­rą­ją vie­tą.

Abi mer­gai­tes mo­ko dai­lės mo­ky­to­ja I. Zeb­čiu­kie­nė. Išp­lės­ti­nio ug­dy­mo pir­mos kla­sės mo­ki­niui Ar­nui Pa­ra­žins­kui už kū­ry­bi­nį dar­bą ,,Gy­ve­ni­mas“ 16-18 me­tų gru­pė­je skir­ta 3 vie­ta, jo dai­lės mo­ky­to­ja – D. Jo­ku­baus­kie­nė.

XIII-ojo Res­pub­li­ki­nio mo­ki­nių kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­so „Pra­vė­riau va­rio var­te­lius“ or­ga­ni­za­to­riai Kre­tin­gos ra­jo­no Sa­lan­tų me­no mo­kyk­la šie­met su­lau­kė 398 dar­bų iš 74 ug­dy­mo įstai­gų.