Jono Ivanausko duoklė Žiemgalai vis auga

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Jo­ną Iva­naus­ką svei­ki­no mo­ky­to­jos Vi­da Žu­kaus­kie­nė, Al­ma Ka­ti­nie­nė ir da­bar­ti­nė Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja, ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Vi­li­ja Bar­ta­šie­nė.
Jo­niš­kie­čio poe­to Jo­no Iva­naus­ko pa­si­rink­tos kū­ry­bos cent­ras – Žiem­ga­la, ku­riai jis ski­ria di­džią­ją da­lį sa­vo kū­ry­bos. Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­no Avy­žiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­tas jau 30-as li­te­ra­to lei­di­nys – poe­zi­jos kny­ga pa­va­di­ni­mu „Įp­ras­tu rit­mu“.

Į Jo­no Iva­naus­ko kū­ry­bos pa­sau­lį įve­dė bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ta Bra­zaus­kie­nė, per­skai­čiu­si tris ei­lė­raš­čius: apie už­da­ry­tą bib­lio­te­ką ir prie jos pa­lik­tas nie­kam ne­be­rei­ka­lin­gas kny­gas, apie Ga­tau­čių kai­mą, iš ku­rio į pla­tų pa­sau­lį išė­jo da­bar Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­ti nau­jo­sios kar­tos me­ni­nin­kė kraš­tie­tė Joa­na Ge­la­žy­tė.

Apie Jo­no Iva­naus­ko kū­ry­bo­je ryš­kius Žiem­ga­los kraš­to ženk­lus, ku­riuos jis vis­ką fik­suo­ja tar­si vie­tos met­raš­ti­nin­kas, kal­bė­jo kny­gai „Įp­ras­tu rit­mu“ įžan­gi­nį žo­dį pa­ra­šęs kal­bi­nin­kas, pe­da­go­gas, Sei­mo na­rys dr. Sta­sys Tu­mė­nas.

Jis poe­tą pa­va­di­no žiem­ga­liš­ko epo kū­rė­ju, o ren­gi­nį or­ga­ni­za­vu­sio „Žiemgalos–Aukštaičių“ kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­riaus (or­ga­ni­za­to­rė taip pat bu­vo ir vie­šo­ji Jo­no Avy­žiaus bib­lio­te­ka – aut. pa­st.), pir­mi­nin­kė Ilo­na Osi­po­va sa­kė, kad Jo­nas Iva­naus­kas tik­ras Žiem­ga­los ei­liuo­to­sios kro­ni­kos kū­rė­jas, šios kul­tū­ri­nės ta­pa­ty­bės ži­no­vas, vie­nin­te­lius sa­vo kny­go­mis su­kū­ręs žiem­ga­liš­ką na­ra­ty­vą.

Ren­gi­ny­je pa­ste­bė­ta, kad poe­tas nie­ka­da ne­pa­bė­ga nuo sa­vo šak­nų, jam svar­bus bend­ruo­me­niš­ku­mas, pi­lie­tiš­ku­mas. Jis – ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų – sa­va­no­rių są­jun­gos, Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės gy­ni­mo Sau­sio 13–osios bro­li­jos, Lie­tu­vos Šau­lių są­jun­gos na­rys, pri­klau­so Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mų ra­šy­to­jų są­jun­gai, Šiau­rės Lie­tu­vos li­te­ra­tų drau­gi­jai, Lie­tu­vos Žiem­ga­los drau­gi­jai, Jo­niš­kio li­te­ra­tų klu­bui „Aud­ru­vė“ ir kt.

Ren­gi­ny­je kū­rė­ją svei­ki­no ra­jo­no val­džios at­sto­vai, li­te­ra­tai, ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, bend­ra­moks­liai ir mo­ky­to­jai, bi­čiu­liai. Siurp­ri­zą pa­tei­kė bib­lio­te­ki­nin­kės – bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos ir kraš­to­ty­ros sky­riaus ve­dė­ja Vi­jo­le­ta Kup­re­vi­čie­nė su­kū­rė ei­lė­raš­tį iš vi­sų J. Iva­naus­ko kny­gų pa­va­di­ni­mų.

Ren­gi­ny­je, ku­rį or­ga­ni­za­vo „Žiemgalos–Aukštaičių“ kul­tū­ros drau­gi­jos Jo­niš­kio sky­rius ir Jo­no Avy­žiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka, skam­bė­jo An­ta­no Kar­ni­šaus­ko iš Ru­diš­kių at­lie­ka­mos dai­nos.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Ši kny­ga – jau 30-as Jo­no Iva­naus­ko lei­di­nys, ku­rį puo­šia Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je gy­ve­nan­čio kraš­tie­čio Al­ber­to Jur­ge­lio me­džio rai­ži­nys – poe­to po­rtre­tas.