Išleido knygą kariuomenės kūrėjų sąjungai atminti

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Šiau­lių sky­riaus at­sto­vo Jo­no Iva­naus­ko ran­ko­se – jo kar­tu su Vi­damn­tu Tau­jans­ku su­da­ry­ta kny­ga „Esa­me“, iš­spaus­din­ta kaip tik prieš Ko­vo 11-ąją.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Šiau­lių sky­riaus at­sto­vai Vid­man­tas Tau­jans­kas ir Jo­nas Iva­naus­kas su­da­rė ir iš­lei­do Ko­vo 11-io­sios tris­de­šimt­me­čiui skir­tą kny­gą, ku­ria pri­me­na­ma apie mi­nė­tos or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą, jos įsi­kū­ri­mo ap­lin­ky­bes, pri­sta­to­mi svar­būs Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­jos fak­tai.

Lei­di­ny­je „Esa­me“, ku­rios pa­va­di­ni­mas gi­mė pa­gal Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių šū­kį „Bu­vo­me, Esa­me, Bū­si­me!“, pa­sa­ko­ja­ma apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­va­no­rių or­ga­ni­za­ci­jos iš­ta­kas 1918–1919 me­tais, kai rei­kė­jo gin­ti ša­lį nuo ber­mon­ti­nin­kų, bol­še­vi­kų ir Len­ki­jos ka­riuo­me­nės. Per pir­mą mė­ne­sį nuo kvie­ti­mo sa­va­no­riais už­si­re­gist­ra­vo trys tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų, o ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų lai­ko­tar­piu iš vi­so ka­riuo­me­nė­je tar­na­vo apie de­šimt tūks­tan­čių sa­va­no­rių.

Kny­go­je trum­pai pri­me­na­ma, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis 1918-ai­siais vy­ko vals­ty­bin­gu­mo at­kū­ri­mas, ko­kios ki­lo grės­mės, pri­me­na­ma apie svar­biau­siaus įvy­kius ap­skri­ty­je ir ša­ly­je: 1919 rug­sė­jo 29–30 die­no­mis ber­mon­ti­nin­kų užim­tus Šiau­lius ir jų at­si­ko­vo­ji­mą, Rad­vi­liš­kio mū­šį, apie oku­pa­ci­jos grės­mę pra­si­dė­jus Ant­ra­jam Pa­sau­li­niam ka­rui, ir apie vė­les­nius reikš­min­gus vals­ty­bės is­to­ri­jo­je fak­tus, Lie­tu­vos lais­vės ly­gos ini­ci­juo­tą krei­pi­mą­si 1979 me­tais į pa­sau­lio vals­ty­bes, ra­gi­nant lik­vi­duo­ti Molotovo–Ribentropo pa­kto pa­da­ri­nius, At­gi­mi­mo ban­gą de­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je, Bal­ti­jos ke­lio idė­ją ir or­ga­ni­za­vi­mą, apie Ko­vo 11-ąją, kai At­ku­ria­ma­sis Sei­mas pa­si­ra­šė Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tą, 1991 me­tų sau­sio 13-ąją ir ki­ta.

Apie sa­va­no­rių, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos gy­nė­jų 1990–1991 me­tų pa­tir­tį pa­sa­ko­ja bu­vęs gy­nė­jų bū­rio va­das, Šiau­lių mies­to sa­va­no­rių kuo­pos va­das An­ta­nas Kliun­ka, kny­go­je ra­šo­ma apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos, at­kur­tos 1993 me­tais (įre­gist­ruo­ta 1996 me­tais) struk­tū­rą, veik­lą, ren­gi­nius, ap­do­va­no­ji­mus, spaus­di­na­mi pa­trio­ti­niai ei­lė­raš­čiai.

Lei­di­nys gau­siai iliust­ruo­tas Ro­ber­to Bi­liū­no, Jo­no Iva­naus­ko, Kos­to Iva­naus­ko, An­ta­no Kliun­kos, Vid­man­to Tau­jans­ko ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Šiau­lių sky­riaus ar­chy­vo nuo­trau­ko­mis, ar­chy­vi­nių do­ku­men­tų fak­si­mi­lė­mis, o lei­di­nys pra­de­da­mas sim­bo­li­niu at­kur­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės de­vy­ne­tu šimt­me­čio is­to­ri­jo­je – tai de­vy­ni svar­būs įvy­kiai nuo 1919 iki 2019 me­tų, ku­rių vi­so­se da­to­se yra skai­čius „9“.

Kny­gos iš­lei­di­mo tiks­las tau­rus. Už iš­pla­tin­tą lei­di­nį su­rink­tos lė­šos bus ski­ria­mos sun­kiai ser­gan­tiems Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Šiau­lių sky­riaus na­riams.

Kny­gą „Esa­me“ iš­lei­do UAB „Li­te­ra“, lei­dy­bą rė­mė UAB „Šiau­lių hid­ro­geo­lo­gi­ja“, UAB „Ro­ber­ti­na“.

Komentarai

joniškietė    Pir, 2020-03-16 / 13:57
Ar tai kariuomenė? Apsmuktkelniai apsigėrę ir apsirūkę. Ką ir nuo ko jie gins? Gal esančiuosius valdžioje nuo perpykusios liaudies? Kam Lietuvai tokiems kareiviams be reikalo švaistyti lėšas? Geriau jas skirti vargšams,bedarbiams,pensininkams,kad jie nesukiltų prieš savo engėjus.
klausimėlis    Ant, 2020-03-17 / 11:47

In reply to by joniškietė

kažin ar tik ne tie vargšai ir bedarbiai apsigėrę ir apsirūkę? Normalus žmogus dirba. Gal joniškietė galėtų statistiką pateikti, kiek Lietuvoje iš bado mirė? O gal greičiau nuo kaukolinio?
''klausimėliui''    Ant, 2020-03-17 / 13:48

In reply to by klausimėlis

Nejaugi,jaunuoli,esi ant tiek sulandsbergėjęs,kad nebežinai kodėl tie bedarbiai geria? Kai tokie,kaip Jūs šalyje viską išvogė,prichvatizavo,išgriovė,sunaikino ir virš pusės darbingų žmonių ( pridėkime tą 1,3 mln.,kurie vergauja užsieniuose) tapo bedarbiais,kas jiems beliko daryti? Kilpa ant kaklo,šulinin ar po traukiniu‼ Kodėl Lietuva iš pirmaujančios daugelyje sričių Tarybiniais metais tapo beviltiška Europos autsaidere? Pagalvok‼ O jeigu pats nesugalvosi - pasiklausk protingų,mąstančių žmonių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.