Išleido knygą kariuomenės kūrėjų sąjungai atminti

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Šiau­lių sky­riaus at­sto­vo Jo­no Iva­naus­ko ran­ko­se – jo kar­tu su Vi­damn­tu Tau­jans­ku su­da­ry­ta kny­ga „Esa­me“, iš­spaus­din­ta kaip tik prieš Ko­vo 11-ąją.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Šiau­lių sky­riaus at­sto­vai Vid­man­tas Tau­jans­kas ir Jo­nas Iva­naus­kas su­da­rė ir iš­lei­do Ko­vo 11-io­sios tris­de­šimt­me­čiui skir­tą kny­gą, ku­ria pri­me­na­ma apie mi­nė­tos or­ga­ni­za­ci­jos veik­lą, jos įsi­kū­ri­mo ap­lin­ky­bes, pri­sta­to­mi svar­būs Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­jos fak­tai.

Lei­di­ny­je „Esa­me“, ku­rios pa­va­di­ni­mas gi­mė pa­gal Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių šū­kį „Bu­vo­me, Esa­me, Bū­si­me!“, pa­sa­ko­ja­ma apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­va­no­rių or­ga­ni­za­ci­jos iš­ta­kas 1918–1919 me­tais, kai rei­kė­jo gin­ti ša­lį nuo ber­mon­ti­nin­kų, bol­še­vi­kų ir Len­ki­jos ka­riuo­me­nės. Per pir­mą mė­ne­sį nuo kvie­ti­mo sa­va­no­riais už­si­re­gist­ra­vo trys tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų, o ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų lai­ko­tar­piu iš vi­so ka­riuo­me­nė­je tar­na­vo apie de­šimt tūks­tan­čių sa­va­no­rių.

Kny­go­je trum­pai pri­me­na­ma, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis 1918-ai­siais vy­ko vals­ty­bin­gu­mo at­kū­ri­mas, ko­kios ki­lo grės­mės, pri­me­na­ma apie svar­biau­siaus įvy­kius ap­skri­ty­je ir ša­ly­je: 1919 rug­sė­jo 29–30 die­no­mis ber­mon­ti­nin­kų užim­tus Šiau­lius ir jų at­si­ko­vo­ji­mą, Rad­vi­liš­kio mū­šį, apie oku­pa­ci­jos grės­mę pra­si­dė­jus Ant­ra­jam Pa­sau­li­niam ka­rui, ir apie vė­les­nius reikš­min­gus vals­ty­bės is­to­ri­jo­je fak­tus, Lie­tu­vos lais­vės ly­gos ini­ci­juo­tą krei­pi­mą­si 1979 me­tais į pa­sau­lio vals­ty­bes, ra­gi­nant lik­vi­duo­ti Molotovo–Ribentropo pa­kto pa­da­ri­nius, At­gi­mi­mo ban­gą de­vin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je, Bal­ti­jos ke­lio idė­ją ir or­ga­ni­za­vi­mą, apie Ko­vo 11-ąją, kai At­ku­ria­ma­sis Sei­mas pa­si­ra­šė Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tą, 1991 me­tų sau­sio 13-ąją ir ki­ta.

Apie sa­va­no­rių, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos gy­nė­jų 1990–1991 me­tų pa­tir­tį pa­sa­ko­ja bu­vęs gy­nė­jų bū­rio va­das, Šiau­lių mies­to sa­va­no­rių kuo­pos va­das An­ta­nas Kliun­ka, kny­go­je ra­šo­ma apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos, at­kur­tos 1993 me­tais (įre­gist­ruo­ta 1996 me­tais) struk­tū­rą, veik­lą, ren­gi­nius, ap­do­va­no­ji­mus, spaus­di­na­mi pa­trio­ti­niai ei­lė­raš­čiai.

Lei­di­nys gau­siai iliust­ruo­tas Ro­ber­to Bi­liū­no, Jo­no Iva­naus­ko, Kos­to Iva­naus­ko, An­ta­no Kliun­kos, Vid­man­to Tau­jans­ko ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Šiau­lių sky­riaus ar­chy­vo nuo­trau­ko­mis, ar­chy­vi­nių do­ku­men­tų fak­si­mi­lė­mis, o lei­di­nys pra­de­da­mas sim­bo­li­niu at­kur­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės de­vy­ne­tu šimt­me­čio is­to­ri­jo­je – tai de­vy­ni svar­būs įvy­kiai nuo 1919 iki 2019 me­tų, ku­rių vi­so­se da­to­se yra skai­čius „9“.

Kny­gos iš­lei­di­mo tiks­las tau­rus. Už iš­pla­tin­tą lei­di­nį su­rink­tos lė­šos bus ski­ria­mos sun­kiai ser­gan­tiems Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Šiau­lių sky­riaus na­riams.

Kny­gą „Esa­me“ iš­lei­do UAB „Li­te­ra“, lei­dy­bą rė­mė UAB „Šiau­lių hid­ro­geo­lo­gi­ja“, UAB „Ro­ber­ti­na“.