Eismo saugumo klausimai perkelti į aukštesnį lygį

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ai­va­ras Rud­nic­kas ar­gu­men­tus dis­ku­tuo­ja­mais klau­si­mais iš­dės­tė (iš kai­rės) Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vui Vik­to­rui La­pi­nui ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jui Vid­man­tui Pum­pu­čiui.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me svars­ty­tos gy­ven­to­jams svar­bios eis­mo sau­gu­mo pro­ble­mos Jo­niš­ky­je ir Ža­ga­rė­je, da­ly­va­vo ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, Ke­lių di­rek­ci­jos, Ke­lių prie­žiū­ros tar­ny­bos at­sto­vai. Iš sve­čių su­lauk­ta pa­ta­ri­mų bei pa­siū­ly­mų, o kai sa­vi­val­dy­bė „pa­ruoš na­mų dar­bus“, dar vie­nas su­si­ti­ki­mas per­si­kels jau į pa­čią mi­nis­te­ri­ją. Jo­niš­kio ra­jo­ne yra įsi­se­nė­ju­sių pro­ble­mų dėl trūks­ta­mų dvi­rai­čų ta­kų ruo­žų, pe­rė­jų, grei­čio ri­bo­ji­mo ženk­lų, ku­rių sa­vi­val­dy­bė ne­pa­jė­gi spręs­ti, nes tos gat­vės pri­klau­so ke­lių di­rek­ci­jai.

Rei­ka­lau­ja pe­rė­jos

Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai jau ku­ris lai­kas pra­šo įreng­ti pe­rė­ją prie au­to­bu­sų su­sto­ji­mo Upy­tės gat­vės ga­le, kur at­va­žia­vę mo­ki­niai kas ry­tą ei­na į Že­mės ūkio mo­kyk­lą ir Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją. Link pro­gim­na­zi­jos ju­da ir suau­gu­sie­ji, ku­riems pri­rei­kia li­go­ni­nės ir po­lik­li­ni­kos pa­slau­gų. Ka­dan­gi pe­rė­jos nė­ra, ke­lias ker­ta­mas ne­sau­giai.

Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos Eis­mo sau­gu­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Vik­to­ras La­pi­nas in­for­ma­vo, kad ša­ly­je pir­miau­sia iki 2021 me­tų bus re­mon­tuo­ja­mos ne­sut­var­ky­tos 1700 pe­rė­jų, tad apie nau­jų įren­gi­mą grei­tu lai­ku kal­bė­ti bū­tų su­dė­tin­ga. Į tai Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas A. Rud­nic­kas rea­ga­vo, kad to­kiu bū­du su­lauk­si­me ir kol vie­na pro­gim­na­zis­tų kar­ta užaugs.

Ta­čiau po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Pum­pu­tis pa­brė­žė, kad sau­gaus eis­mo są­ly­gos vai­kams pri­va­lo bū­ti už­tik­rin­tos, jis siū­lė mi­nė­to­je vie­to­je įreng­ti iš­ki­lią pe­rė­ją, ku­ri iš­spręs­tų ne tik pės­čių­jų ju­dė­ji­mo per ke­lią, bet ir eis­mo grei­čio pro­ble­mą. O kad šis klau­si­mas bū­tų spren­džia­mas grei­čiau, sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pri­si­dė­ti lė­šo­mis, pa­vyz­džiui, įreng­da­ma pe­rė­jos vie­to­je kryp­ti­nį ap­švie­ti­mą. Sve­čias pa­ža­dė­jo sa­vi­val­dy­bei pa­ruo­šus to­kius „na­mų dar­bus“ or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mą mi­nis­te­ri­jo­je su Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ir konk­re­čiau spręs­ti pro­ble­mą.

Ža­da spręs­ti Ža­ga­rės pro­ble­mą

Pri­si­de­dant sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis ža­dė­ta pa­grei­tin­ti ir dvi­ra­čių ta­ko link Šiau­lių trūks­ta­mų at­kar­pų įren­gi­mą bei ieš­kant išei­čių, kaip kont­ro­liuo­ti sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių eis­mą Ža­ga­rė­je, kur jie iš kar­je­rų ve­ža smė­lį ir skal­dą į Ak­me­nės ra­jo­ne sta­to­mą ga­myk­lą.

Ža­ga­rie­čiai su ra­jo­no ta­ry­bos na­riu opo­zi­ci­jos at­sto­vu Ed­mun­du Vai­čiu­liu prie­ša­ky­je rug­sė­jį or­ga­ni­za­vo ak­ci­ją, per ku­rią va­lan­dą vaikš­čio­jo per pe­rė­ją, stab­dy­da­mi vil­ki­kus. Mies­to cent­re gy­ve­nan­tys žmo­nės ta­da pa­sa­ko­jo ne­spė­jan­tys va­ly­ti dul­kių, be to, dau­gia­bu­čiuo­se gre­ta gat­vės vir­pa bal­dai, skimb­čio­ja in­dai in­dau­jo­se.

Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ai­va­ras Rud­nic­kas sa­kė, kad pa­dė­tis tik­rai blo­ga: su­skai­čiuo­ta, kad sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių vyks­ta vi­du­ti­niš­kai 4 per 10 mi­nu­čių, o grei­tis įsi­bė­gė­jus tols­tant nuo cent­ro ge­ro­kai di­des­nis nei leis­ti­ni 50 ki­lo­met­rų. Tad pra­šo­ma mie­ga­mo­je zo­no­je ap­ri­bo­ti grei­tį iki 30 ki­lo­met­rų per va­lan­dą.

Ke­lių prie­žiū­ros tar­ny­ba jau ne vie­ną kar­tą tu­rė­jo tvar­ky­ti gat­ves, ypač su­dė­tin­ga pa­dė­tis ties sta­čia 90 laips­nių san­kry­ža, ve­dan­čia į mies­to cent­rą, kur per karš­čius as­fal­tas tie­siog su­si­ga­rankš­čiuo­ja nuo stab­do­mų au­to­mo­bi­lių svo­rio.

Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vas Vik­to­ras La­pi­nas sua­be­jo­jo grei­čio ma­ži­ni­mo iki 30 ki­lo­met­rų per va­lan­dą nau­da, nes leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai bus pro­vo­kuo­ja­mi lenk­ti lė­tai ju­dan­čius vil­ki­kus.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jo Vid­man­to Pum­pu­čio nuo­mo­ne, to­kiu at­ve­ju ge­riau­sia išei­tis bū­tų tri­ko­jai grei­čio ma­tuok­liai ir, ži­no­ma, po­li­ci­jos kont­ro­lė. Toks spren­di­mas jau ne kar­tą „su­vei­kė“ ki­to­se ra­jo­ni­nė­se vie­to­vė­se.