Eismo saugumo klausimai perkelti į aukštesnį lygį

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ai­va­ras Rud­nic­kas ar­gu­men­tus dis­ku­tuo­ja­mais klau­si­mais iš­dės­tė (iš kai­rės) Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vui Vik­to­rui La­pi­nui ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jui Vid­man­tui Pum­pu­čiui.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me svars­ty­tos gy­ven­to­jams svar­bios eis­mo sau­gu­mo pro­ble­mos Jo­niš­ky­je ir Ža­ga­rė­je, da­ly­va­vo ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, Ke­lių di­rek­ci­jos, Ke­lių prie­žiū­ros tar­ny­bos at­sto­vai. Iš sve­čių su­lauk­ta pa­ta­ri­mų bei pa­siū­ly­mų, o kai sa­vi­val­dy­bė „pa­ruoš na­mų dar­bus“, dar vie­nas su­si­ti­ki­mas per­si­kels jau į pa­čią mi­nis­te­ri­ją. Jo­niš­kio ra­jo­ne yra įsi­se­nė­ju­sių pro­ble­mų dėl trūks­ta­mų dvi­rai­čų ta­kų ruo­žų, pe­rė­jų, grei­čio ri­bo­ji­mo ženk­lų, ku­rių sa­vi­val­dy­bė ne­pa­jė­gi spręs­ti, nes tos gat­vės pri­klau­so ke­lių di­rek­ci­jai.

Rei­ka­lau­ja pe­rė­jos

Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai jau ku­ris lai­kas pra­šo įreng­ti pe­rė­ją prie au­to­bu­sų su­sto­ji­mo Upy­tės gat­vės ga­le, kur at­va­žia­vę mo­ki­niai kas ry­tą ei­na į Že­mės ūkio mo­kyk­lą ir Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją. Link pro­gim­na­zi­jos ju­da ir suau­gu­sie­ji, ku­riems pri­rei­kia li­go­ni­nės ir po­lik­li­ni­kos pa­slau­gų. Ka­dan­gi pe­rė­jos nė­ra, ke­lias ker­ta­mas ne­sau­giai.

Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos Eis­mo sau­gu­mo sky­riaus pa­ta­rė­jas Vik­to­ras La­pi­nas in­for­ma­vo, kad ša­ly­je pir­miau­sia iki 2021 me­tų bus re­mon­tuo­ja­mos ne­sut­var­ky­tos 1700 pe­rė­jų, tad apie nau­jų įren­gi­mą grei­tu lai­ku kal­bė­ti bū­tų su­dė­tin­ga. Į tai Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas A. Rud­nic­kas rea­ga­vo, kad to­kiu bū­du su­lauk­si­me ir kol vie­na pro­gim­na­zis­tų kar­ta užaugs.

Ta­čiau po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Pum­pu­tis pa­brė­žė, kad sau­gaus eis­mo są­ly­gos vai­kams pri­va­lo bū­ti už­tik­rin­tos, jis siū­lė mi­nė­to­je vie­to­je įreng­ti iš­ki­lią pe­rė­ją, ku­ri iš­spręs­tų ne tik pės­čių­jų ju­dė­ji­mo per ke­lią, bet ir eis­mo grei­čio pro­ble­mą. O kad šis klau­si­mas bū­tų spren­džia­mas grei­čiau, sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pri­si­dė­ti lė­šo­mis, pa­vyz­džiui, įreng­da­ma pe­rė­jos vie­to­je kryp­ti­nį ap­švie­ti­mą. Sve­čias pa­ža­dė­jo sa­vi­val­dy­bei pa­ruo­šus to­kius „na­mų dar­bus“ or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mą mi­nis­te­ri­jo­je su Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ir konk­re­čiau spręs­ti pro­ble­mą.

Ža­da spręs­ti Ža­ga­rės pro­ble­mą

Pri­si­de­dant sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis ža­dė­ta pa­grei­tin­ti ir dvi­ra­čių ta­ko link Šiau­lių trūks­ta­mų at­kar­pų įren­gi­mą bei ieš­kant išei­čių, kaip kont­ro­liuo­ti sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių eis­mą Ža­ga­rė­je, kur jie iš kar­je­rų ve­ža smė­lį ir skal­dą į Ak­me­nės ra­jo­ne sta­to­mą ga­myk­lą.

Ža­ga­rie­čiai su ra­jo­no ta­ry­bos na­riu opo­zi­ci­jos at­sto­vu Ed­mun­du Vai­čiu­liu prie­ša­ky­je rug­sė­jį or­ga­ni­za­vo ak­ci­ją, per ku­rią va­lan­dą vaikš­čio­jo per pe­rė­ją, stab­dy­da­mi vil­ki­kus. Mies­to cent­re gy­ve­nan­tys žmo­nės ta­da pa­sa­ko­jo ne­spė­jan­tys va­ly­ti dul­kių, be to, dau­gia­bu­čiuo­se gre­ta gat­vės vir­pa bal­dai, skimb­čio­ja in­dai in­dau­jo­se.

Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ai­va­ras Rud­nic­kas sa­kė, kad pa­dė­tis tik­rai blo­ga: su­skai­čiuo­ta, kad sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių vyks­ta vi­du­ti­niš­kai 4 per 10 mi­nu­čių, o grei­tis įsi­bė­gė­jus tols­tant nuo cent­ro ge­ro­kai di­des­nis nei leis­ti­ni 50 ki­lo­met­rų. Tad pra­šo­ma mie­ga­mo­je zo­no­je ap­ri­bo­ti grei­tį iki 30 ki­lo­met­rų per va­lan­dą.

Ke­lių prie­žiū­ros tar­ny­ba jau ne vie­ną kar­tą tu­rė­jo tvar­ky­ti gat­ves, ypač su­dė­tin­ga pa­dė­tis ties sta­čia 90 laips­nių san­kry­ža, ve­dan­čia į mies­to cent­rą, kur per karš­čius as­fal­tas tie­siog su­si­ga­rankš­čiuo­ja nuo stab­do­mų au­to­mo­bi­lių svo­rio.

Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos at­sto­vas Vik­to­ras La­pi­nas sua­be­jo­jo grei­čio ma­ži­ni­mo iki 30 ki­lo­met­rų per va­lan­dą nau­da, nes leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai bus pro­vo­kuo­ja­mi lenk­ti lė­tai ju­dan­čius vil­ki­kus.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jo Vid­man­to Pum­pu­čio nuo­mo­ne, to­kiu at­ve­ju ge­riau­sia išei­tis bū­tų tri­ko­jai grei­čio ma­tuok­liai ir, ži­no­ma, po­li­ci­jos kont­ro­lė. Toks spren­di­mas jau ne kar­tą „su­vei­kė“ ki­to­se ra­jo­ni­nė­se vie­to­vė­se.

Komentarai

Nesuprantama    Pir, 2019-11-18 / 15:28
kam reikalinga ta komisija ir krūva valdininkų,jei negali išspręsti elementarių žmonių saugumo problemų?Žmonės ir patys šiais laikais sugeba savo problemas išdėstyti ministerijoms,manau.O šitie tegul eina toliau trinkelių kloti...
tikras joniškietis    Ant, 2019-11-19 / 10:52

In reply to by Nesuprantama

Tikrai nieko gero jie nenuveikia. Už Slančiausko 3 - io namo, Joniškio m., nugaros namo gyventojų raštišku prašymu ir architektės rūpesčiu buvo padaryta automobilių aikštelė, o ta komisija ... ten vienoje vietoje nupaišė invalidų ženklą - tarsi žmogus iš to namo turėtų atsivežti negalintį savarankiškai judėti asmenį, po to užsidėti ant nugaros ir tempti į kitą pusę, kur yra namo durys? Jau metai kaip problema gromuluojama ir nieko nedaroma, o eismo komisijos vadas Dirsė, jei teisingai pasakė pavardę, Adomaitis iš to pat savivaldybės skyriaus kaip ir Dirsė, dar vienas kitas savivaldybės "znakorius" netgi išmetė tokią mintį, kad ta aikštelė, būk, nepriklauso minėtam namui? :) T.y., kad Žemė yra čemodano formos. Kol valdininkai ieškos ne kaip taisyti savo padarytas nesąmones, o kaip, gavus pranešimą apie klaidą, padėkoti už rūpestį ir kuo greičiau klaidą ištaisyti, tol nieko gero nebus. P.S. ta pažymėta vieta stovi tuščia - koks čia išskaičiavimas, trūkstant vietų automobiliams statyti, laikyti tuščią vietą ir tokių vietų mieste padaryta pilna? Jokios nėra logikos, nes mieste, kiek žinoma, yra gal pora žmonių, kurie patys, turėdami negalią, važinėja su mašinomis, patys išlipa ir patys juda į tam pritaikytus namus. Joks kitas namas tam nėra pritaikytas ir ką veiktų toks žmogus, atvykęs prie bet kurio Joniškio namo, kur tų ženklų pripiešta? Visiškai nieko jis negalėtų nuveikti, niekaip, be kieno tai pagalbos, negalėtų kur tai patekti. Todėl jie tose vietose ir nebūna - absoliuti dauguma tų vietų Joniškyje stovi tuščios metų metais, o gyventojams trūksta vietų automobiliams pasistatyti... Tarybmečiu tokių nesąmonių nebuvo.
DDT>joniškiečiui (tikram)    Ket, 2019-11-21 / 13:54
kaip tai valdžiagyviai nieko neveikia: taigi sugebėjo išnaikinti didžiūūūlį nelegalų plytų taką, vedantį į bažnyčios šonines duris! Tokio darbo net Heraklis su padėjėjais nenudirbtų...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.