"Baltasis balandis" iš Kuršėnų skris į Šiaulius

Jo­no IVA­NAUS­KO nuo­tr.
Kur­šė­nuo­se vy­ku­sio poe­zi­jos kon­kur­so lau­rea­tę E. Liu­mai­tę juos­ta per­ri­šo Lie­tu­vos lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do ,,Bal­ta­sis balandis‘‘ įkū­rė­ja ir pir­mi­nin­kė A. Šir­vins­kie­nė. bal­ta­sis_­ba­lan­dis

Ge­gu­žės 4 die­ną Kur­šė­nuo­se vy­ko 15-as res­pub­li­ki­nis poe­zi­jos kon­kur­sas ’’Baltojo ba­lan­džio sugrįžimas”. Kon­kur­sas skel­bia­mas kiek­vie­ną pa­va­sa­rį (ba­lan­džio - ge­gu­žės mė­ne­siais). Pre­mi­ja įsteig­ta žu­vu­sio anykš­tė­no li­te­ra­to, tau­to­dai­li­nin­ko, klie­ri­ko Ka­ro­lio Šir­vins­ko at­mi­ni­mui. Kiek­vie­nais me­tais kon­kur­sas vyks­ta ta­me mies­te ar ra­jo­ne, kur gy­ve­na lau­rea­tas.

Kon­kur­sas pra­si­dė­jo Kur­šė­nų vai­kų ir jau­ni­mo gru­pės “Ikaras” šo­kiu, imi­tuo­jan­čiu ba­lan­džio skry­dį. Su­si­rin­ku­sius svei­ki­no Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė. Kon­kur­so da­ly­viai ko­mi­si­jai pa­tei­kė po 5 spaus­din­tus ei­lė­raš­čius, po vie­ną iš jų per­skai­tė ren­gi­nio me­tu. Kū­ry­ba ver­tin­ta at­si­žvel­giant į me­niš­ku­mą, ori­gi­na­lu­mą, te­mos ir idė­jos nau­ju­mą, ver­ty­bių pa­jau­ti­mą. Sa­vo kū­ry­bą pri­sta­tė per 40 kon­kur­san­tų iš įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų: Laz­di­jų, Kau­no, Klai­pė­dos, Jo­niš­kio, Kel­mės, Ma­žei­kių, Pa­ne­vė­žio ir ki­tų. Ren­gi­nio žiū­ro­vus ir da­ly­vius links­mi­no Kur­šė­nų jau­ni­mo gru­pė „Ne­to“.

Šie me­tai ypa­č sėk­min­gi bu­vo Šiau­liams – už­de­rė­jo net 2 no­mi­na­ci­jos, to­dėl po me­tų "Bal­ta­sis ba­lan­dis" at­skris į Šiau­lius. Kon­kur­so lau­rea­te ta­po Eu­ge­ni­ja Liu­mai­tė – Šiau­lių li­te­ra­tų klu­bo „VER­DE­NĖ“ va­do­vė. Pa­dė­kos raš­tą ir su­ve­ny­rą už ei­lė­raš­tį skir­tą K. Šir­vins­ko at­mi­ni­mui pel­nė Ie­va Ka­džiu­ly­tė – Šiau­lių li­te­ra­tų klu­bo “Ver­de­nė“ na­rė. Lie­tu­vos lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do ,,Bal­ta­sis balandis‘‘ įkū­rė­ja ir pir­mi­nin­kė A. Šir­vins­kie­nė už­ri­šo lau­rea­tei juos­tą. Šo­kė­jos įne­šė į sa­lę ju­bi­lie­ji­nį tor­tą.

Pas­ka­ti­na­mie­ji pa­dė­kos raš­tai ir su­ve­ny­rai už nuo­šir­džiau­sią ei­lė­raš­tį skir­ti Rū­tai Bi­ty­tei – Stak­vi­le­vi­čie­nei (Rad­vi­liš­kis), – už raiš­kiau­siai skai­ty­tą ei­lė­raš­tį –Jadvygai Šim­kie­nei (Kel­mė).

Ke­ti­na­ma iš­leis­ti kon­kur­so kū­ri­nių al­ma­na­chą. Poe­zi­jos my­lė­to­jus jau pa­sie­kė ke­tu­ri to­kie al­ma­na­chai, pa­va­di­ni­mu ,,Paukščiai‘‘.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.